UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Seicoleg a Chwnsela (BSc)

Seicoleg a Chwnsela (BSc)

Ymgeisio Nawr

Lluniwyd ein rhaglen BSc Seicoleg a Chwnsela arloesol, sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, i roi amrywiaeth eang o wybodaeth a sgiliau i fyfyrwyr ym meysydd seicoleg a chwnsela.

Gyda thîm o ddarlithwyr arbenigol wrth law a labordai seicoleg pwrpasol yn ein datblygiad newydd ar lannau SA1, cynorthwyir ein myfyrwyr i ddod yn seicolegwyr y dyfodol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Seicoleg a Chwnsela (BSc)
Cod UCAS: BC99
Gwnewch gais drwy UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu CAIS AM WYBODAETH
E-bost Cyswllt: Psychology@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Stacey Coleman


Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Labordai Seicoleg newydd sy’n annog sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau ac ymchwilio.
 2. Datblygu dealltwriaeth o ystod o sgiliau cwnsela a rhyngbersonol a werthfawrogir gan lawer o gyflogwyr a chyrsiau ôl-raddedig.
 3. Cynorthwyo ac arwain myfyrwyr ar bob lefel trwy ddarlithoedd, seminarau mewn grwpiau bach a gweithdai.
 4. Darparu cefnogaeth trwy ein system tiwtora personol.
 5. Mae cyfleoedd i fynd ar leoliadau gwaith yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau cyflogadwyedd i’n myfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y rhaglen BSc (Anrh) Seicoleg a Chwnsela yn cael ei ddatblygu ar gampws SA1 Glannau Abertawe.  Wedi’i leoli yn yr Athrofa, YDDS, bydd y rhaglen anrhydedd sengl BSc Seicoleg a Chwnsela yn rhoi i fyfyrwyr y cyfle i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion damcaniaethol, ymarferol a chysyniadol yn nisgyblaethau Seicoleg a Chwnsela.  

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddilyn gradd a achredir gan y BPS drwy gyfuno dau faes pwnc poblogaidd, sef Cwnsela a Seicoleg, a bydd yn rhoi i fyfyrwyr set cryf o sgiliau meddwl beirniadol, dadansoddol neu ddatrys problemau, yn ogystal â llawer o sgiliau trosglwyddadwy eraill a ystyrir yn werthfawr gan lawer o gyflogwyr a chyrsiau ôl-raddedig.  

Bydd myfyrwyr yn cwblhau 120 o gredydau y flwyddyn ar eu rhaglen, a fydd yn cynnwys 80 credyd o fodylau seicoleg gorfodol ym mlwyddyn un a dau ochr yn ochr â 40 credyd o theori cwnsela a modylau seiliedig ar sgiliau ar y ddwy lefel.  Yn y flwyddyn olaf, ochr yn ochr â’r prosiect empirig Seicoleg 40 credyd gorfodol a’r modwl Sgiliau Cwnsela Ymatblyg 20 credyd, bydd gan fyfyrwyr sy’n astudio ar y rhaglen Seicoleg a Chwnsela y cyfle i deilwra ffocws eu gradd trwy ddetholiad o fodylau dewisol yn y flwyddyn olaf ym meysydd arbenigol ymchwil ac arbenigedd ymarferydd yn y modylau sy’n cwmpasu seicoleg iechyd, seicoleg gymdeithasol, seicoleg glinigol, seicoleg wybyddol, neu iechyd meddwl. 

Pynciau Modylau

Mae addysgu Dulliau Ymchwil a Sgiliau Cwnsela wedi’u mewnosod ar draws tair blynedd y rhaglen, gyda myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i agweddau sylfaenol Lefel Pedwar sydd yna’n cael ei ddatblygu ymhellach ar Lefel Pump ac yn gorffen gyda modylau’r flwyddyn olaf gan ganiatáu i fyfyrwyr arddangos y sgiliau y maent wedi’u dysgu drwy gydol y rhaglen yn y Prosiect Empirig Seicoleg a’r modylau Sgiliau Cwnsela Ymatblyg.

Lefel Pedwar:

 • Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr
 • Gwybyddiaeth ac Emosiwn
 • Seicoleg Ddatblygol a Chymdeithasol
 • Hanes Cwnsela
 • Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela
 • Dulliau Ymchwil I

Lefel Pump:

 • Sgiliau ac Ymagweddau at Gwnsela
 • Gwahaniaethau Unigol ar draws y Rhychwant Oes
 • Dulliau Ymchwil II
 • Seicoleg Gymdeithasol: Safbwyntiau Byd-eang
 • Yr Ymennydd, Bioleg a Gwybyddiaeth

Lefel Chwech:

 • Prosiect Empirig Seicoleg
 • Sgiliau Cwnsela Ymatblyg

Modylau dewisol:

*Mae saith pwnc dewisol ar gael ar Lefel Chwech a rhaid i fyfyrwyr ddewis tri:

 • CBT a’r Therapïau Gwybyddol Newydd*
 • Seicoleg Glinigol: Triniaeth ac Ymagweddau*
 • Gwybyddiaeth ar Waith*
 • Seicoleg Iechyd*
 • Iechyd Meddwl mewn Plant a Phobl Ifanc*
 • Gwybodaeth a Hunaniaeth Gymdeithasol*
 • Seicoleg Rhagfarn a Gwahaniaethu*

Sylwch, mae pynciau'n newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Bydd y rhaglen hon yn cynnig ystod o ddulliau asesu traddodiadol ac arloesol i roi’r cyfle ichi ymestyn eich sgiliau ymarferol ac academaidd ac annog eich dysgu annibynnol. Bydd y rhain yn cynnwys asesiadau o sgiliau ymarferol,  traethodau ac arholiadau academaidd, cyflwyniadau unigol a grŵp, adroddiadau ymchwil ac astudiaethau achos.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Ar gyfer mynediad yn 2019

Gwneir cynigion nodweddiadol o 88 pwynt tariff ar gyfer y rhaglen BSc Seicoleg a Chwnsela. Nid oes disgwyliad y bydd ymgeiswyr wedi astudio seicoleg at Safon Uwch ac, er y byddent fel arfer wedi astudio gwyddor (gymdeithasol) at Safon Uwch, croesewir myfyrwyr â chymysgedd o bynciau ar draws y sbectrwm Safon Uwch.

Mae’r rhaglen hon hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr mynediad annhraddodiadol sydd wedi cael seibiant o addysg, a’r rheiny sy’n dymuno symud i faes gwyddor gymdeithasol neu ddisgyblaethau gofal, yn ogystal ag ymgeiswyr rhyngwladol (yn amodol ar ofynion iaith Saesneg).

Yma yn y Drindod Dewi Sant, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar annog myfyrwyr mynediad ansafonol sydd â sgiliau bywyd perthnasol a photensial academaidd i ymuno â’n cwrs. Mae cymorth ychwanegol gyda sgiliau astudio bob amser ar gael ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd angen hyfforddiant un i un. Mae natur yr asesiadau a’r adborth yn y flwyddyn gyntaf yn rhoi digon o gyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu hyder a’u harddull academaidd.

Mae’r rhaglen yn darparu cyfle i fyfyrwyr sy’n graddio ag o leiaf gradd anrhydedd ail ddosbarth is (2:2) i fynd ymlaen i hyfforddiant a chymwysterau ôl-raddedig BPS, a phortffolio ehangach cymwysterau Sgiliau Cwnsela ar lefel israddedig ac ôl-raddedig yn y ganolfan yn darparu cyfle pellach ar gyfer datblygu proffesiynol.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r llwybr ôl-raddedig yn amlweddog ac ni fydd pob un o’r graddedigion yn dewis dilyn cymwysterau mewn Seicoleg neu Gwnsela.  Mae strwythur, natur a chynnwys y rhaglenni cydanrhydedd unigryw hon yn caniatáu i’n myfyrwyr ddatblygu sgiliau dadansoddol a throsglwyddadwy cryf a groesawir gan nifer o sectorau yn cynnwys Addysg, Gofal Cymdeithasol, Nyrsio a’r galwedigaethau cysylltiedig, Busnes ac AD.  Mae gan lawer o’n myfyrwyr mynediad ansafonol yrfa proffesiynol yn barod (mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys nyrsio, ffisiotherapi a gyrfaoedd mewn iechyd meddwl) ac yn defnyddio eu gradd i ddatblygu eu gyrfa ymhellach.

Mae myfyrwyr sy’n graddio ag o leiaf anrhydedd ail ddosbarth is (2:2) yn gymwys am Sail Raddedig Aelodaeth Siartredig (GBC) Cymdeithas Seicolegol Prydain. Dynoda hyn fod myfyrwyr wedi bodloni’r gofynion cwricwlwm sy’n deillio o ddatganiad meincnod pwnc yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (2007) ar gyfer Seicoleg, ac yn aml mae’n rhagofyniad pwysig ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno mynd yn eu blaenau i ddilyn astudiaeth neu hyfforddiant ôl-raddedig mewn seicoleg.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae cyfran uchel o fyfyrwyr y rhaglen wedi graddio gydag anrhydedd 2:1 ac uwch ac wedi mynd ymlaen i hyfforddiant ôl-raddedig pellach ar gyrsiau ôl-raddedig a achredir gan y BPS (y llwybrau poblogaidd yw’r Meistr mewn Seicoleg Glinigol/Annormal, Seicoleg Alwedigaethol a Seicoleg Iechyd), yn ogystal â dilyn cymhwyster Meistr ar yr MSc mewn Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd a gynigir yn YDDS.

Hefyd, mae nifer gynyddol o fyfyrwyr yn dewis dilyn hyfforddiant cwnsela ôl-raddedig seiliedig ar arfer ar lefel ôl-raddedig neu feistr trwy’r portffolio ôl-raddedig a gynigir yn YDDS, ac mae nifer o fyfyrwyr yn aros gyda ni i hyfforddi am gymhwyster ar y rhaglen MA Arfer Seicotherapiwtig: Dyngarol.

Costau Ychwanegol

Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael, Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44.

Rhaid i fyfyrwyr gael 20 awr o brofiad ar leoliad gwirfoddol drwy gydol yr ail flwyddyn, ac efallai y bydd angen DBS ar gyfer hyn (gweler uchod). Bydd y lleoliad hwn hefyd yn galw am gostau teithio a lluniaeth y bydd rhaid i’r myfyriwr eu talu.

Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gymryd rhan mewn ymweliadau tu hwnt i'r campws er enghraifft Caerdydd neu Lundain. Rhaid i’r myfyrwyr dalu cost yr ymweliadau dewisol hyn.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Geraldine Bishop | Astudiaethau Cwnsela a Seicoleg
“Mae’r rhaglen Astudiaethau Cwnsela a Seicoleg yn wych I unrhyw un sy’n dymuno dilyn gyrfa ym maes cwnsela, seicoleg neu’r ddau! Rwyf wedi bod yn eithriadol o angerddol am ddilyn gyrfa ym maes iechyd meddwl o oedran ifanc. Ar ddechrau fy ngradd, nid oeddwn yn hollol sicr pa lwybr yr oeddwn am ei gymryd, ond mae hyn wedi dod yn gliriach i mi wrth i’r cwrs fynd ymlaen. Rwyf wedi mwynhau’r cwrs yn fawr. Mae’r ffaith fod dosbarthiad y modylau seicoleg a chwnsela yn hafal wedi fy ngalluogi i gael  dealltwriaeth fanwl o’r ddwy ddisgyblaeth. O ganlyniad i gael yr wybodaeth a’r sgiliau rwyf wedi’u cael drwy’r cwrs, rwyf bellach wedi cael lle i astudio cwrs a achredir gan BACP ar lefel Meistr mewn Cwnsela a Seicotherapi Integredig, ac ar ôl cwblhau’r radd Meistr hon, byddaf yn cymhwyso yn ymarferydd cwnsela achrededig BACP.”

Martin Stevenson | Un o raddedigion, Abertawe
“Roedd fy amser yma yn fyfyriwr israddedig yn wych! Rwyf wedi cwrdd â phobl anhygoel ac wedi cael profiadau gwych. Roeddwn wedi gallu cynllunio ac ymgymryd â’m syniad traethawd fy hun mewn maes cymhwysol a chyflwyno hwn yn y gynhadledd BPS flynyddol a mynd ymlaen i weithio ar ymchwil yn yr ysgol a fu’n help wrth ddilyn fy nghwrs ôl-raddedig mewn Seicoleg. Roedd y cwrs ei hun yn wych ond ni fyddai hanner mor dda pe nad oeddwn wedi cael cefnogaeth ac anogaeth y tiwtoriaid personol a’r staff. Roeddynt ar gael ac yn hapus i helpu o hyd mewn unrhyw ffordd, ac mae hynny’n gwneud iddo deimlo fel ymdrech tîm!”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’r adran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am ragor o wybodaeth.

Llety

Yn ogystal â’n Llety yn Llys Glas, mae gan Abertawe hefyd nifer o neuaddau preifat i fyfyrwyr, sydd i gyd o fewn taith fer ar droed, gan gynnwys:

Map