Llety yn UWTSDAmrywiaeth o lety i weddu i'ch anghenion

GWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am lety.

What uni Student Awards 2020 Accommodation welsh

Os ydych chi’n bwriadu byw oddi adref pan fyddwch chi yn y Brifysgol, mae’n debyg bod llety’n un o’ch prif bryderon. Mae gan bob un o’n tri phrif gampws ‘neuaddau’ neu lety myfyrwyr ar y safle, gyda llawer o’r ystafelloedd hyn yn cael eu blaenoriaethu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.

  • Mae ystod o wahanol fathau o lety ar gael gennym, ond mae pob un yn cynnig ail gartref saff a diogel ond annibynnol wrth i chi astudio.
  • Mae byw ar gampws yn eich gosod yng nghanol bywyd y myfyriwr, ac mae myfyrwyr sy’n byw yn ein llety’n elwa o ystod eang o wasanaethau ar y campws.
  • I ddysgu rhagor am yr opsiynau llety myfyrwyr ar bob campws ac i weld sut i wneud cais, dilynwch y dolenni.
Ein hymateb i Covid-19

Mae Adran Llety PCYDDS wedi cael amser prysur yn ystod Pandemig COVID19.  Dechreuodd y cyfan ar 23 Mawrth, pan aeth y wlad i mewn i Lockdown. Gadawodd mwyafrif y myfyrwyr eu llety, gan adael eu heiddo ar ôl, gan feddwl y byddent yn dychwelyd ar ôl y Pasg, ond ni ddigwyddodd hyn. Cytunodd y Brifysgol nad oedd y myfyrwyr, a oedd wedi gadael eu llety, bellach yn atebol am y ffioedd llety, a gwnaed trefniadau gyda'r Adran Gyllid i ad-dalu rhan o'r ffioedd ail dymor, a pheidio â chasglu ffioedd y trydydd tymor.

Ar gyfer myfyrwyr a dewisodd aros ar y campws, mae'r Adran Llety wedi cefnogi'r myfyrwyr hyn trwy ddarparu rhai pecynnau bwyd, pecynnau glanhau a chymorth ffôn yn wythnosol i sicrhau cyswllt rheolaidd â nhw, ac ymdrin ag unrhyw faterion y gallent fod wedi'u cael.

Ar hyn o bryd rydym yn trefnu bod myfyrwyr yn dychwelyd i'n campysau i gasglu eiddo, ac mae hyn yn cael ei wneud mewn ffordd i sicrhau diogelwch yr holl fyfyrwyr sy'n aros ar y campws, myfyrwyr a theuluoedd sy'n dychwelyd, y gymuned leol a'n staff.

Gyda'r ansicrwydd o'n blaenau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, mae'r Adran Llety ar hyn o bryd yn gweithio ar Gytundebau Trwydded mwy hyblyg i alinio ag astudiaethau myfyrwyr.

Gan ddymuno seibiant diogel a difyr i'n holl fyfyrwyr, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r campws ym mis Medi.

Prifysgolion DU – Cod Ymddygiad

accommodation-code-logo-no-strapline.jpg

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael ar-lein ar y ddolen ganlynol

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Gwaith Cynnal a Chadw a Thrwsio
  • Lles Myfyrwyr
  • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
  • Ansawdd yr Amgylchedd