Llety yn UWTSDAmrywiaeth o lety i weddu i'ch anghenion

GWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am lety.

What uni Student Awards 2020 Accommodation welsh

Ar ôl penderfynu ar eich Prifysgol i astudio, bydd llety nawr ar frig eich rhestr o bryderon.

Mae gan gampws Caerfyrddin lety en-suite sengl ar y safle.

Mae gan gampws Lampeter lety en-suite sengl i fyfyrwyr ac ystafelloedd sengl gyda chyfleusterau a rennir ar y safle.

Mae neuaddau campws Abertawe wedi'u lleoli yn Ffordd Alexandra, gan ddarparu llety sengl en-suite. Taith gerdded pum munud o'r orsaf reilffordd, Alex Building, Dynefwr (Coleg Celf Abertawe) a'r Ysgol Fusnes, a thaith gerdded 25 munud i Gampws SA1. Mae myfyrwyr UWTSD Abertawe hefyd yn cael eu cartrefu yn y neuaddau preifat a ddarperir gan Student Roost ac maent o fewn pellter cerdded i bob lleoliad campws.

  • Mae ein llety i gyd yn cynnig cartref diogel a annibynnol wrth i chi astudio.
  • Mae byw mewn llety myfyrwyr yn eich rhoi wrth wraidd bywyd myfyrwyr, ac mae myfyrwyr yn ein llety yn elwa ar amrywiaeth eang o wasanaethau ar y campws.

I ddarganfod mwy am eich opsiynau dilynwch y ddolen campws unigol isod.

Os hoffech wneud cais am lety ar unrhyw un o'n campysau, defnyddiwch y ddolen isod "Cais am lety", bydd angen eich rhif myfyriwr a'ch dyddiad geni fynd ymlaen. Unrhyw anawsterau, e-bostiwch accommodation@uwtsd.ac.uk  i gael cymorth.

Ein hymateb i Covid-19

Yn ystod Pandemig COVID-19, gwnaethom gefnogi yn llawn pob myfyriwr oedd yn byw mewn llety myfyrwyr. 

Fe wnaethom barhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol i fyfyrwyr o gynnal eu gwasanaethau post a pharsel, i ddelio â materion cynnal a chadw a bugeiliol - roedd y Tîm Gweithrediadau yno!

 Fe wnaethon ni gefnogi pob myfyriwr a oedd yn hunan-ynysig mewn Neuaddau, fe wnaethon ni gadw mewn cysylltiad, trefnu parseli bwyd, a sicrhau bod ganddyn nhw bopeth yr oedd ei angen arnyn nhw yn ystod eu hamser ynysu.

 Fe wnaethom ddarparu pecynnau glanhau wrth iddynt gyrraedd, ac ar gyfer myfyrwyr a oedd am optio i mewn, gwnaethom sicrhau bod un o aelodau ein tîm yn cadw cyswllt rheolaidd trwy alwadau ffôn neu e-byst.

 Sicrhaodd ein Gweithredwyr Safle ddiogelwch yr holl fyfyrwyr sy'n byw yn y neuaddau, yn ymweld â fflatiau yn wythnosol, ac yn codi materion neu bryderon i aelodau angenrheidiol y tîm. Mae'r tîm hwn yn llawn o bobl gyfeillgar a chymwynasgar sydd wir yn gwybod sut i wneud i fyfyrwyr deimlo'n gartrefol. 

Rhoddwyd ad-daliadau rhent i'r myfyrwyr hynny a arhosodd gartref yn ystod y cyfnodau cloi. Fe wnaethon ni helpu i gael eitemau roedden nhw'n eu gadael, ond roedden nhw eu hangen o'u hystafelloedd. A phan wnaethant ddychwelyd, gwnaethom eu cefnogi i ddychwelyd yn ddiogel trwy sicrhau bod ganddynt fynediad at brofion a'u bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynigion brechu lleol.

 Mae llety Y Drindod Dewi Sant yn gartref o gartref ac mae myfyrwyr sy'n aros gyda ni yn cael mwy na dim ond ystafell wely.

Prifysgolion DU – Cod Ymddygiad

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael ar-lein ar y ddolen ganlynol

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Gwaith Cynnal a Chadw a Thrwsio
  • Lles Myfyrwyr
  • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
  • Ansawdd yr Amgylchedd