Llety yn UWTSDAmrywiaeth o lety i weddu i'ch anghenion

Os ydych chi’n bwriadu byw oddi adref pan fyddwch chi yn y Brifysgol, mae’n debyg bod llety’n un o’ch prif bryderon. Mae gan bob un o’n tri phrif gampws ‘neuaddau’ neu lety myfyrwyr ar y safle, gyda llawer o’r ystafelloedd hyn yn cael eu blaenoriaethu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.

  • Mae ystod o wahanol fathau o lety ar gael gennym, ond mae pob un yn cynnig ail gartref saff a diogel ond annibynnol wrth i chi astudio.
  • Mae byw ar gampws yn eich gosod yng nghanol bywyd y myfyriwr, ac mae myfyrwyr sy’n byw yn ein llety’n elwa o ystod eang o wasanaethau ar y campws.
  • I ddysgu rhagor am yr opsiynau llety myfyrwyr ar bob campws ac i weld sut i wneud cais, dilynwch y dolenni.
Prifysgolion DU – Cod Ymddygiad

accommodation-code-logo-no-strapline.jpg

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael ar-lein ar y ddolen ganlynol

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Gwaith Cynnal a Chadw a Thrwsio
  • Lles Myfyrwyr
  • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
  • Ansawdd yr Amgylchedd

GWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020

Y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Llety!

What uni Student Awards 2020 Accommodation welsh