Llety ar Gampws Abertawe

Ystafell gwely gyda gwely dydd a bwrdd bach.

Mae holl lety y Drindod Dewi Sant yn Abertawe wedi ei leoli yng nghyffordd Llys Glas.

Rydym yn gallu darparu ar gyfer myfyrwyr cyntaf, ail, trydydd a myfyrwyr ôl-raddedig yn ein llety hunan-ddarpar.

 • Mae preswylfeydd ein Prifysgol yn cynnig ymdeimlad o gymuned i chi, gan greu'r cartref perffaith hwnnw oddi cartref.

 • Bydd myfyrwyr yn cael eu lletya mewn ystafelloedd preswyl sengl en-suite gyda cheginau a rennir.

 • Bydd y profiad cadarnhaol y byddwch yn ei dderbyn wrth fyw yn ein cartrefi yn eich rhoi mewn sefyllfa dda i'ch dyfodol, gan greu cyfeillgarwch ac atgofion a fydd yn aros gyda chi am oes.

 • Bydd ein Swyddfa Llety yn falch o drafod gofynion myfyrwyr anabl cyn gwneud cais am lety.

 • Mae yna hefyd gyfoeth o ddarparwyr llety preifat yn y ddinas, gydag amryw o opsiynau byw. Cysylltwch â'r swyddfa lety i drafod.

Myfyrwyr Anabl

Gellir gwneud trefniadau lle bo modd i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol gan fyfyrwyr sy'n ymwneud ag anabledd.

Os oes gennych chi ofynion arbennig, trafodwch y rhain gydag un o Gynghorwyr Anabledd y Brifysgol.  Byddant yn gallu trafod unrhyw ofynion cymorth sydd gennych.

Llety yn Abertawe i Fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Mae Llys Glas yn cynnwys 80 o ystafelloedd hunan-arlwyo en-suite hunangynhwysol. Yn amrywio o safonol i ystafelloedd mawr ychwanegol.

 • Gall rhai sy'n siarad Cymraeg ofyn am gael eu lleoli mewn ardal â siaradwyr Cymraeg eraill. Sicrhewch eich bod yn nodi hyn ar eich ffurflen gais.
 • Mae cyfnod y drwydded am 37 wythnos yn rhedeg o 18 Medi 2021 tan 4 Mehefin 2022.
 • Nid oes angen gadael ystafelloedd yn ystod gwyliau'r Nadolig a'r Pasg.
 • Gallwch wneud cais am lety ar yr amod bod gennych gynnig 'Amodol' neu 'Ddiamod' gan y Brifysgol.

Os yw'r Brifysgol yn eich ail ddewis, ni ddylid gwneud ceisiadau tan ar ôl i ganlyniadau'r arholiadau ym mis Awst.

Os hoffech wneud cais am lety, cwblhewch y cais.

Pamffled Llety Abertawe

Rydym bellach yn darparu rhai Contract Hyblyg Abertawe i gyd-fynd â'ch astudiaethau, ac er mwyn i chi allu aros gyda ni pan fydd angen. Gweler isod am doriad o'r cytundebau hyblyg hynny. Os hoffech dderbyn cytundeb hyblyg neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'n Tîm Llety.

Ail opsiwn ar gyfer llety yn eich blwyddyn gyntaf yw Neuaddau Preswyl preifat.

Student Roost - St Davids

Os ydych yn chwilio am lety en-suite sy’n agos i gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), byddem yn argymell St Davids, Student Roost, ar New Cut Road yn fawr.

Wedi'i leoli 10 munud yn unig ar droed o gampws PCYDDS, mae St Davids yn cynnig cartref cyfforddus a bywiog i fyfyrwyr o bob math, p’un ai a ydych yn eich blwyddyn 1af neu’n gwneud gradd meistr!

Gyda’i gampfa ei hun ar y safle, clos awyr agored, ystafell astudio a’i amryfal fannau cymunedol, mae’n ddewis gwych i fyfyrwyr sy’n astudio yn y Brifysgol yn Abertawe! Cymerwch gip ar lyfryn digidol Digital Roost.

Eisiau rhagor o wybodaeth am St Davids?

I gael rhagor o wybodaeth am sut i fwcio, y prisiau, neu i gael edrych o gwmpas, cewch ymweld â Student Roost, e-bostio swansea@studentroost.co.uk neu alw un o aelodau cyfeillgar y tîm 24-awr ar 01792 341640!

Llety i'r Ail a'r Drydedd Flwyddyn, ac Ôl raddedigion

Gall myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am lety, ond ni ddyrennir ystafelloedd iddynt oni bai bod yr holl ffioedd llety i'r Brifysgol yn cael eu talu.

I wneud cais am lety yn ystod blwyddyn academaidd 2022-2023 e-bostiwch llety@pcydds.ac.uk.

CAIS LLETY

 

Neuaddau Preswyl - Meini Prawf Cymhwyster a Chanllawiau Dyrannu

P'un a ydych chi'n byw yn agos at y Brifysgol neu'n dod o ymhellach i ffwrdd, mae neuaddau preswyl y Brifysgol yn opsiwn i chi.

Dyrennir ystafelloedd ar sail y cyntaf i'r felin i fyfyrwyr sy'n chwilio am lety am flwyddyn academaidd lawn, bydd cyflyrau meddygol sy'n cael eu datgelu i'r Adran Llety yn cael eu hystyried.

Bydd unrhyw ofynion eraill yn cael eu hystyried ar ôl cwblhau'r broses ddyrannu cychwynnol.

Bydd myfyriwr yn gallu ymgeisio am le mewn neuaddau Prifysgol cyn belled â'u bod yn cael cynnig Amodol neu Ddiamod o'r Brifysgol.

Os yw'r Brifysgol yn eich ail ddewis, ni ddylid gwneud ceisiadau tan ar ôl canlyniadau arholiadau ym mis Awst.

Os oes gan fyfyrwyr unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r uchod, cysylltwch â'n Tîm Llety.

Telerau ac Amodau Preswyl

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr sy'n derbyn cynnig llety yn neuaddau preswyl y Prifysgolion gydymffurfio â'r Telerau ac Amodau fel y'u nodir gan y Brifysgol. Ceir copi ohono isod.

Atgoffir myfyrwyr i gyfeirio at y Telerau ac Amodau trwy gydol cyfnod y contract.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r rheoliadau ar gyfer Myfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl at y.

Cwynion

 •  Os yw’r Preswylydd yn anhapus â phenderfyniad a wnaed gan y Brifysgol neu â’r camau a gymerwyd gan y Brifysgol ynghylch y Cytundeb a/neu os yw’r Preswylydd yn ystyried bod y Brifysgol wedi torri ei rhwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn, yn y lle cyntaf, rhaid cyfeirio unrhyw gŵyn at yr Adran Llety i ymchwilio iddi.

 • Os na fydd eich cwyn wedi ei datrys o hyd, mae’n bosibl rhoi gwybod am hyn trwy'r Gweithdrefnau ar gyfer Apeliadau Academaidd, Cwynion ac Achosion Eraill Myfyrwyr a geir yn Llawlyfr Ansawdd Academaidd  neu ar wefan y Brifysgol.  Lle bydd angen i chi lenwi Ffurflen GA5 ar gyfer Cwyn Ffurfiol.

 • Rhaid derbyn cwynion ffurfiol heb fod yn fwy na 1 mis ar ôl i'r weithdrefn anffurfiol ddod i ben (lle bo'n briodol) a dim mwy na 6 mis ar ôl i'r prif fater y cwynir amdano ddigwydd. Ystyrir bod cwynion ffurfiol a dderbynnir ar ôl y dyddiadau cau hyn yn ddi-amser ac efallai na fyddant yn cael eu hystyried oni bai bod tystiolaeth annibynnol i ddangos rhesymau cryf dros pam na chodwyd y gŵyn ffurfiol yn brydlon.

Endsleigh - Yswiriant Eiddo Myfyrwyr

Endsleigh logo

Cadarnhau eich yswiriant cynnwys AM DDIM

Eich cynnwys. Yn Sicr.

Drwy lunio partneriaeth ag Endsleigh, y darparwyr yswiriant Rhif 1 i fyfyrwyr, rydym wedi trefnu yswiriant cynnwys am ddim i’r holl fyfyrwyr sy’n aros gyda ni. Eich rhif polisi yw HH1234.

Mae’n bwysig bod yr holl fyfyrwyr yn cadarnhau eu hyswiriant  i sicrhau eu bod yn deall beth sy a beth sy ddim wedi ei yswirio. Yn ogystal rhoddir eich enw i mewn i raffl wobr, drwy gwrteisi Endsleigh!

Ewch i gadarnhau eich yswiriant i weld:

 • Beth sy a beth sy ddim yn cael ei yswirio
 • Eithriadau allweddol – lle na ddarperir yswiriant
 • Gormodedd polisi – y swm rydych yn ei dalu wrth hawlio
 • Sut i hawlio
 • Personoli’r hyn a gwmpesir

Deallwn fod cyllidebau myfyrwyr yn gyfyngedig felly mae Endsleigh wedi lansio opsiynau unigryw newydd sbon ym maes yswiriant myfyrwyr. Maent wedi eu llunio i gwmpasu’r risgiau y gallwch gwrdd â nhw wrth fyw mewn llety i fyfyrwyr ac i ffwrdd o’ch cartref.

UniKitOut - 'Siop Un Stop' ar gyfer Hanfodion Myfyrwyr

Unwaith y byddwch wedi cael ystafell mewn neuadd, efallai y bydd arnoch eisiau dechrau meddwl am beth i’w ddod gyda chi i’r campws.

Siop ar-lein yw UniKitOut sy’n cynnig arbedion ENFAWR ar lawer o’r eitemau a ganlyn:

 • Pecynnau Dillad Gwely
 • Pecynnau Cegin
 • Pecynnau Ystafell Ymolchi a Thyweli
 • Pecynnau Cyfun Myfyrwyr
 • Offer Trydanol
 • Ategolion a llawer iawn mwy!

Unwaith y byddwch yn prynu eitemau, gallwch ofyn iddynt gael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch ystafell fel eu bod yn aros yno amdanoch chi pan fyddwch yn cyrraedd.

Porwch drwy eu cynigion ar-lein heddiw

Uni Kit Out Logo

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd ar gael i mi yn fy ystafell?
Mae holl ystafelloedd neuaddau preswyl yn llawn celfi, sy’n cynnwys gwely a matres, desg a chadair, drych, wardrob, silffoedd a chabinet ochr y gwely. - Bydd rhaid ichi lenwi rhestren ar gyfer yr ystafell pan fyddwch yn cyrraedd.

Oes angen trwydded deledu arna’i?
Mae gwybodaeth ar gael oddi wrth TV Licensing

Oes yna gyswllt â’r rhyngrwyd yn fy ystafell?
Bydd gan bob ystafell wely mewn neuadd breswyl fynediad at gyswllt rhyngrwyd diwifr rhad ac am ddim. 

Oes angen i mi drefnu yswiriant ar gyfer fy eiddo?
Mae yswiriant eiddo myfyrwyr wedi’i ddarparu drwy Endsleigh ar gyfer pob myfyriwr sy’n byw yn ein neuaddau preswyl. Mae hyn yn cwmpasu ystod o eiddo y tu fewn i’ch ystafell, gan gynnwys gliniaduron, offer chwaraeon a thrydanol, dillad a bwyd wedi’i rewi. Mae’r Brifysgol wedi trefnu hyn heb unrhyw gost ychwanegol i’r myfyrwyr. Os hoffech wirio beth sydd wedi’i gynnwys yn yr yswiriant, edrychwch ar y dystysgrif yswiriant yn adran Endsleigh Insurance uchod.

Beth sydd arna’i angen dod gyda fi?
Mae’n rhaid i fyfyrwyr ddod â’u dillad gwely, tyweli, cambrenni cot, offer coginio (yn cynnwys cyllyll a ffyrc a llestri), cynnyrch glanhau a golchi, cadachau golchi llestri, llieiniau sychu llestri, bwyd ayyb. Byddwn yn anfon rhestr o eitemau rydym yn eu hargymell mewn neges e-bost cyn ichi gyrraedd y campws.

Oes yna wasanaeth bws?
Bydd amserlenni bws yn cael eu rhoi i fyfyrwyr pan fyddant yn cyrraedd y neuaddau preswyl.

A ddylwn i osgoi dod ag unrhyw eitemau gyda fi?
Ymhlith yr eitemau nad ydym yn eu caniatáu mae: canhwyllau, ffyn arogldarth, goleuadau tylwyth teg, ffriwr sglodion, anifeiliaid anwes yn cynnwys pysgod aur, darnau mawr o ddodrefn neu offer am resymau iechyd a diogelwch a rhesymau diogelwch tân.

Ga'i ddod â fy nghar gyda fi?
Nid oes cyfleusterau parcio ar y safle yn Llys Glas.

Pa gyfleusterau golchi dillad sydd ar gael?
Mae peiriannau golchi dillad a sychwyr ar gael ar yr ail llawr.

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau?
Mae pob myfyriwr sy’n byw mewn neuadd breswyl yn gyfrifol am gadw’r llety’n dwt ac yn daclus. Bydd tîm o lanhawyr (dynion a merched) yn dod i mewn i’r neuaddau bob diwrnod gwaith rhwng 8yb a 3.00yh i lanhau’r y ceginau a'r coridorau.  Sylwch nad ydynt yn golchi llestri. Disgwylir i fyfyrwyr lanhau eu hystafelloedd eu hunain.

O ble y gallaf gasglu fy mhost?
Gallwch gasglu llythyrau a phost cofnodedig o'r swyddfa llety. Rhoddir llythyron mewn twll colomen ar y llawr gwelod.

Ga'i aros ar y campws yn ystod y gwyliau?
Mae eich cytundeb trwydded yn cynnwys defnyddio’ch ystafell am 38 wythnos, sy’n cynnwys gwyliau’r Nadolig a’r Pasg.

Cysylltwch â'n Tîm Llety

Cysylltwch â'n Tîm Llety os oes angen mwy o wybodaeth arnoch

COVID-19

Mae’r Brifysgol yn dilyn Canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â COVID-19 ar gyfer Cadw Cymru’n Ddiogel:

 • Ceisiwch gael y ddau bigiad a'r pigiad atgyfnerthu
 • Mae tu allan yn fwy diogel na bod tu fewn
 • Os oes gennych symptomau, arhoswch gartref a pheidiwch a dod mewn cysylltiad â phobl arall
 • Gwisgwch orchudd wyneb mewn lleoliadau gofal iechyd a lleoedd dan do sy'n orlawn

Am ragor o gyngor a chymorth ewch ar y deilsen ar y neu Wefan Llywodraeth Cymru.