Addysg (Caerfyrddin)


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae llyfrau argraffedig ac e-lyfrau ar gael drwy'r LlAD (Llyfrgell ac Adnoddau). Mae prif gasgliad llyfrau argraffedig addysg ar gampws Caerfyrddin. Defnyddiwch ein catalog Worldcat Local i ddod o hyd i eitemau perthnasol.

Os gwyddoch enw awdur neu deitl e-lyfr, y ffordd hawsaf i gael mynediad iddo fyddai drwy'r catalog Worldcat Local. I chwilio am wybodaeth ar bwnc, ewch i un o’r casgliadau e-lyfrau isod. Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Mae rhestr lawn o becynnau e-lyfrau ar gael hefyd.

Dawsonera E-Books

Green light   Testun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

EBL E-Book Library

Green light   Testun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

EBSCO E-book Collection (NetLibrary)

 Rhywfaint o destun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Oxford Scholarship Online

 Rhywfaint o destun llawn

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn y gellir ei chwilio mewn amrywiaeth o bynciau.

Safari Technical Books Online

 Rhywfaint o destun llawn

Mynediad i lyfrau cyfrifiadura a TG.

  Taylor and Francis E-Book Library

 Rhywfaint o destun llawn

Casgliad o e-lyfrau Seicoleg.

Mynegai i gylchgronau, ac weithiau i lyfrau ac adroddiadau hefyd yw cronfa ddata. Mae rhai’n darparu testun llawn e.e. erthygl cylchgrawn; mae eraill yn darparu crynodebau a chyfeiriadau. Dyma restr o’r rhai mwyaf perthnasol i astudiaethau addysg. Mae rhestr lawn o e-adnoddau ar gael hefyd.

Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Gweler pob adnodd am fwy o help wrth fewngofnodi.

Academic Search Premier

 Rhywfaint o destun llawn

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn galluogi’r ymchwilydd i chwilio mwy na 13,600 o gylchgronau.  Ceir erthyglau testun llawn o fwy na 4,700 o gylchgronau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

British Education Index

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mae’r BEI yn darparu cyfeiriadau llyfryddol i wybodaeth am ymchwil, polisi ac arfer o fewn addysg a hyfforddiant yn y DU.

Education Source

 Rhywfaint o destun llawn

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn ymgorffori Education Research Complete.  Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn o fwy na 1,800 o gylchgronau ynghyd â mwy na 550 o e-lyfrau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn uniongyrchol berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

ERIC

Red lightMynegai / Crynodebau yn unig

Cronfa ddata o America sy’n debyg i’r BEI.

PsycARTICLES

Green light   Testun llawn

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe

Teacher Reference Center

 Rhywfaint o destun llawn

 Mae’n darparu mynegeio a chrynodebau ar gyfer mwy na 270 o’r cylchgronau mwyaf poblogaidd ar gyfer athrawon a gweinyddwyr er mwyn helpu addysgwyr proffesiynol.

ZETOC 

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mynediad rhydd i sefydliadau AB ac AU yn y DG i gronfa ddata ‘Electronic Table of Contents' y Llyfrgell Brydeinig sy'n cynnwys dros 20,000 o deitlau cyfnodolion cyfredo

 

Yr Academi Addysg Uwch (AAU)

Mae gwaith yr AAU yn canolbwyntio ar dri phrif faes – Datblygu Arfer Academaidd; Rhagoriaeth Athrawon; a Strategaethau a Newid Sefydliadol.

Adran Addysg (Y DU)

Gwefan Adran Addysg y DU.

Addysg a Sgiliau (Llywodraeth Cymru)

Yr adran sy’n gyfrifol am addysg a sgiliau yng Nghymru.

Cymdeithas Ymchwil Addysg Prydain (BERA)

Noda Cymdeithas Ymchwil Addysg Prydain ei bod wedi ymrwymo i gefnogi ymchwilwyr addysg a hyrwyddo ymchwil addysg o safon uchel.

Estyn

Safle’r arolygwyr addysg yng Nghymru. Mae’n bosibl chwilio am adroddiadau arolygu ar gyfer ysgolion unigol ar y safle hwn.

Hawlfraint ac Ysgolion

Crëwyd y safle hwn gan amrywiaeth o ddarparwyr trwyddedau hawlfraint i ysgolion. Y nod yw darparu canllaw cynhwysfawr i ysgolion ynghylch y math ar drwydded y gallai fod arnynt ei angen er mwyn copïo ystod o ddeunyddiau a gwirio caniatâd ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ysgol.

Ofsted

Safle ar gyfer gwybodaeth am arolygiadau ysgolion yn Lloegr.

Y Porth Tystiolaeth Addysgol (Educational Evidence Portal)

Porth a ddyluniwyd i’ch helpu i ddod o hyd i dystiolaeth addysgol o ystod o adnoddau ag enw da drwy ddefnyddio un chwiliad unigol. Fe’i dyluniwyd ar gyfer pobl broffesiynol a’r rheini sydd â diddordeb cyffredinol mewn addysg.

Safle’r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA)  

Bydd y safle hwn yn eich helpu i ddarganfod yr hyn y gellid ei gopïo o dan un o drwyddedau ysgolion y CLA.

Y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg

Hwn yw darparydd annibynnol mwyaf y DU ym maes ymchwil, asesiad a gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer addysg, hyfforddiant a gwasanaethau plant.

Trefnir deunydd yn y Llyfrgell yn ôl y pwnc, gan ddefnyddio cynllun dosbarthu. Dyma bwrpas y rhifau ar feingefn y llyfrau. Fel arfer tair llythyren gyntaf cyfenw’r awdur yw’r llythrennau ar ôl y rhif, ond mae’n bosibl mai dechrau’r teitl ydyw. Mae nifer o enghreifftiau isod i’ch rhoi ar ben y ffordd. Hefyd gallwch ddefnyddio Worldcat Local i chwilio am deitlau a phynciau penodol.

155.4 Seicoleg Plant
155.418 Secicoleg Chwarae
305.231 Datblygiad plant
362.7 Gwasanaethau cymdeithasol a chyfreithiol i bobl ifanc
370 Addysg
370.1 Athroniaeth Addysg
370.15 Seicoleg Addysg
370.1523 Damcaniaethau Aysgu
370.117
Addysg amlddiwylliannol
370.19 Cymdeithaseg Addysg
370.72 Ymchwil Addysg
370.9 Hanes Addysg
371 Ysgolion a’u gweithgareddau
371.1024 Rheolaeth Dosbarth
371.26 Asesu
371.58  Bwlio
371.90472 Addysg arbennig, Cynhwysiant cymdeithasol i’r blynyddoedd cynnar
372 Ysgolion cynradd
372.21 Addysg cyn ysgol
372.216 Ysgolion meithrin
372.241 Ysgolion babanod
373 Ysgolion uwchradd
374 Addysg oedolion
375 Cwricwla
378 Addysg uwch
379 Materion polisi cyhoeddus ym maes addysg
404.32083 Dwyieithrwydd – plant
613.0432 Hybu iechyd 0-11