Blynyddoedd Cynnar


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae llyfrau argraffedig ac e-lyfrau ar gael drwy'r LlAD (Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu). Mae prif gasgliad llyfrau argraffedig Blynyddoedd Cynnar ar gampws Caerfyrddin.  Defnyddiwch ein catalog i ddod o hyd i eitemau perthnasol.

Os gwyddoch enw awdur neu deitl e-lyfr, y ffordd hawsaf i gael mynediad iddo fyddai drwy'r catalog. I chwilio am wybodaeth ar bwnc, ewch i un o’r casgliadau e-lyfrau isod. Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Mae rhestr lawn o becynnau e-lyfrau ar gael hefyd.

E-lyfrau Dawsonera

Green light   Testun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

EBSCO E-book Collection (NetLibrary)

Green light   Testun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

 Taylor and Francis E-Book Library

 Rhywfaint o destun llawn

Casgliad o e-lyfrau Seicoleg.

Mynegai i gylchgronau, ac weithiau i lyfrau ac adroddiadau hefyd yw cronfa ddata.  Mae rhai’n darparu testun llawn e.e. erthygl cylchgrawn; mae eraill yn darparu crynodebau a chyfeiriadau. Dyma restr o’r rhai mwyaf perthnasol i astudiaethau Blynyddoedd Cynnar.  Mae rhestr lawn o e-adnoddau ar gael hefyd.

Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Gweler Pob Adnodd  am fwy o help wrth fewngofnodi.

Academic Search Premier

 Rhywfaint o destun llawn

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn galluogi’r ymchwilydd i chwilio mwy na 13,600 o gylchgronau.  Ceir erthyglau testun llawn o fwy na 4,700 o gylchgronau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn berthnasol i faes astudiaethau Blynyddoedd Cynnar.

British Education Index

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mae’r BEI yn darparu cyfeiriadau llyfryddol i wybodaeth am ymchwil, polisi ac arfer o fewn addysg a hyfforddiant yn y DU.

Education Source

 Rhywfaint o destun llawn

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn ymgorffori Education Research Complete.  Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn o fwy na 1,800 o gylchgronau ynghyd â mwy na 550 o e-lyfrau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn uniongyrchol berthnasol i faes astudiaethau Blynyddoedd Cynnar.

ERIC

Red lightMynegai / Crynodebau yn unig

Cronfa ddata o America sy’n debyg i’r BEI.

PsycARTICLES

Green light   Testun llawn

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe

ZETOC 

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mynediad rhydd i sefydliadau AB ac AU yn y DG i gronfa ddata ‘Electronic Table of Contents' y Llyfrgell Brydeinig sy'n cynnwys dros 20,000 o deitlau cyfnodolion cyfredo

 

Biwro Cenedlaethol y Plant

Corff ymbarél i'r sector plant yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol ar bolisi, ymchwil ac arfer gorau.

Cychwyn Cadarn

Gwybodaeth ar wefan y llywodraeth i gefnogi rhaglen Cychwyn Cadarn.

Cymdeithas Brydeinig Addysg Plentyndod Cynnar

Dyma wefan mudiad gwirfoddol cenedlaethol mwyaf blaenllaw ymarferwyr blynyddoedd cynnar a rhieni, gydag aelodau a changhennau yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a’r Alban

Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru

Gwefan ddwyieithog y gymdeithas sydd â’r nod o gyfoethogi datblygiad, gofal ac addysg plant dan oed ysgol yng Nghymru, drwy annog rhieni i ddeall a darparu ar gyfer anghenion eu plant, a rhoi hyder i oedolion wneud y defnydd gorau o’u gwybodaeth a’u hadnoddau, er eu budd eu hun a phlant dan oed ysgol.

Cymdeithas Genedlaethol Portage

Gwasanaeth addysgol yw Portage sy’n ymweld â phlant cyn oed ysgol ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd yn y cartref.

Chwarae Cymru

Mudiad cenedlaethol chwarae plant.

Early childhood counts

Y grŵp ymgynghorol ar ofal a datblygiad yn ystod plentyndod cynnar.

Early Years Experience

Nod y wefan hon yw rhannu gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer blant ifanc.

HighScope

Mudiad elusennol sy’n hyrwyddo dulliau HighScope ym maes datblygiad plant a hynny ar sail gwaith ymchwil ers dros 40 blynedd. Mae hwn yn rhan o Early Years - mudiad y mae'i ganolfan yng Ngogledd Iwerddon.

Mudiad Ysgolion Meithrin

Addysg cyfrwng Cymraeg i blant dan bum oed.

Nursery World

Gwefan y cylchgrawn Nursery World.

Twf

Gwybodaeth a chyngor ar fagu plant yn ddwyieithog.

Ymddiriedolaeth Genedlaethol er Llythrennedd: y Blynyddoedd Cynnar

Adran ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol er Llythrennedd sy’n berthnasol i’r Blynyddoedd Cynnar.

Trefnir deunydd yn y Llyfrgell yn ôl y pwnc, gan ddefnyddio cynllun dosbarthu.  Dyma bwrpas y rhifau ar feingefn y llyfrau. Fel arfer tair llythyren gyntaf cyfenw’r awdur yw’r llythrennau ar ôl y rhif, ond mae’n bosibl mai dechrau’r teitl ydyw.  Mae nifer o enghreifftiau isod i’ch rhoi ar ben y ffordd.  Hefyd gallwch ddefnyddio Worldcat Local i chwilio am deitlau a phynciau penodol.

155.4 Seicoleg Plant
155.418 Seicoleg Chwarae
155.422 Seicoleg babanod
155.423 Plant 3 i 5 oed
305.231 Datblygiad plant
362.7 Gwasanaethau cymdeithasol a chyfreithiol i bobl ifanc
362.712 Gwasanaethau gofal dydd
370 Addysg
371 Ysgolion a’u gweithgareddau
371.384 Ysgolion Coedwig
371.90472  Addysg arbennig, Cynhwysiant cymdeithasol i’r blynyddoedd cynnar
372 Ysgolion cynradd
372.21 Addysg cyn ysgol
372.216 Ysgolion meithrin
372.241 Ysgolion babanod
375 Cwricwla
379 Materion polisi cyhoeddus ym maes addysg
613.0432 Hybu iechyd 0-11