Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol.  Mae modd  trefnu Sesiynau Sgiliau Llythrennedd  Digidol a Llythrennedd Gwybodaeth ar gyfer grwpiau neu unigolion.Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae’r llyfrau yn y prif gasgliad sy’n ymwneud â Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored ar lawr cyntaf y llyfrgell ar gampws Caerfyrddin.  Mae’n bwysig chwilio Catalog y llyfrgell er mwyn nodi’r casgliad lle mae’r eitem dan sylw'n cael ei chadw a'r rhif dosbarth.  Isod mae rhestr o rifau dosbarth perthnasol ar gyfer Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored:

362.1

Gwasanaethau Gofal Iechyd

362.2

Gwasanaethau Iechyd Meddwl

371

Addysg Awyr Agored

610 Meddygaeth ac Iechyd

612

Ffisioleg Ddynol

612.3

Maethiad, Treulio Bwyd

612.3

Maetheg, Dieteteg

613 Iechyd a Diogelwch Personol
793 Gemau ac adloniant dan do 
794 Gemau medrusrwydd dan do
795 Gemau hapchwarae
796 Chwaraeon a gemau dan do ac athletig
796.01 Chwaraeon Awyr Agored
796.5 Dringo
797 Chwaraeon ar y dŵr ac yn yr awyr
797.6 Caiacio, Canŵio, Nofio
798 Chwaraeon marchogaeth a rasio anifeiliaid

Cewch fynediad at e-lyfrau trwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau.

Mae cadw llygad ar erthyglau diweddar mewn cylchgronau’n ffordd dda iawn o gadw’n gyfredol â phwnc, a gall hyn arbed llawer o amser pan ddewch chi i wneud gwaith ymchwil ar gyfer aseiniadau neu draethawd hir.   Bydd y rhan fwyaf o e-adnoddau’n gadael i chi sefydlu hysbysiadau e-bost neu borthiadau RSS ar gyfer rhestrau cynnwys cylchgronau allweddol yn eich pwnc neu ar gyfer chwiliadau geiriau allweddol rydych chi wedi'u cynnal yn yr e-adnoddau.  

Dyma nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer iechyd:

Mae gennym gatalog pwerus iawn sy’n chwilio nifer o gronfeydd data ar y cyd am e-adnoddau.  Fodd bynnag ar gyfer chwilio manwl, mae’n fanteisiol ategu’r chwilio gyda’r catalog drwy chwilio mewn e-adnoddau unigol.   Mae Llyfrgell Ar-lein y Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod eang o adnoddau ar-lein.  Isod mae rhestr o gronfeydd data unigol sy’n addas ar gyfer Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored.

Os oes arnoch angen help i chwilio neu ddod o hyd i ddeunydd perthnasol wrth ddefnyddio unrhyw un o’n hadnoddau, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Pwnc

Education Source

Education Research Complete yw’r adnodd ar-lein mwyaf awdurdodol ar gyfer ymchwil addysg. Mae’n cynnig casgliad mwyaf a mwyaf cyflawn y byd o gylchgronau addysg â thestun llawn. Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys addysg ar bob lefel o blentyndod cynnar i addysg uwch, a phob arbenigedd addysgol, megis addysg amlieithog, addysg iechyd, a phrofion.

MEDLINE

Maes pwnc MEDLINE yw bio-feddygaeth ac iechyd ac mae’n gronfa ddata lyfryddol.  Mae’r rhan fwyaf o’r cyhoeddiadau'n gylchgronau ysgolheigaidd.   Yn gyffredinol mae’n cwmpasu’r cyfnod o 1946 hyd heddiw.   Mae nifer cynyddol o gyfeiriadau MEDLINE yn cynnwys dolen â thestun llawn erthyglau, sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn PubMed.

 Newsbank

Mae Newsbank yn cael ei ddiweddaru bob dydd ac yn darparu mynediad i erthyglau papur newydd cyfredol ac wedi’u harchifo o bapurau newydd.  Poblogaidd Cymru a’r DU yn cynnwys y Western Mail, y Times, y Financial Times, y Guardian a’r Independent.   Mae’n bosibl creu chwiliadau personol a’u cadw i’w defnyddio yn y dyfodol neu eu cyflunio er mwyn derbyn rhybuddion drwy e-bost.

Proquest Central

Awaiting Translation

PsycARTICLES

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

 Science Direct

Mae Science Direct yn gronfa ddata wyddonol flaenllaw â thestun llawn sy’n cynnig erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau o bron iawn 2,500 o gylchgronau a mwy na 30,000 o lyfrau.   Mae'n adnodd ardderchog ar gyfer y rhan fwyaf o Chwaraeon, Maetheg ac Addysg Awyr Agored.  Nid yw canlyniadau Science Direct yn ymddangos yn dda iawn drwy chwilio catalog y llyfrgell, felly mae gwerth bob amser i chwilio’r gronfa ddata hon ar wahân.   Hefyd mae'n fuddiol cyfyngu’r chwilio i erthyglau testun llawn.

SportDiscus

Cronfa ddata lyfryddol ar chwaraeon, ffitrwydd a meddygaeth chwaraeon. Mae’n cynnwys mwy na 500,000 o gyfeiriadau, 20,000 o draethodau hir, 10,000 o gyfeiriadau gwefannau a dolenni ag erthyglau testun llawn.

Taylor & Francis

Mae Taylor and Francis yn gyhoeddwr blaenllaw pwysig ar gyfer erthyglau ysgolheigaidd.   Mae’r cynnwys yn cwmpasu pob maes o fewn y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, gwyddorau ymddygiad, gwyddoniaeth, technoleg a meddygaeth.   Mae’n rhoi mynediad i lawer o gylchgronau sy’n cwmpasu chwaraeon, iechyd ac addysg awyr agored ac felly mae’n gallu bod yn adnodd da iawn.

Dyma nifer o wefannau a fydd efallai yn ddefnyddiol i chi:

Active Reviewing Guide

Canllaw cynhwysfawr sy'n rhoi mynediad i amrywiaeth o adnoddau rhad ac am ddim yn cynnwys erthyglau a chlipiau fideo yn ymwneud â hwyluso dysgu gweithredol a thrwy brofiadau.

Newid am Oes

Gwefan at ddibenion gwella iechyd pobl Cymru.   Mae’n darparu cyngor ac arweiniad ynghylch ymarfer corff, iechyd a ffordd o fyw.

Cochrane Library

Mae Llyfrgell Cochrane yn cynnwys tystiolaeth annibynnol o ansawdd uchel i gynorthwyo wrth wneud penderfyniadau ym maes gofal iechyd. Mae’n cynnwys tystiolaeth ddibynadwy o adolygiadau Cochrane ac adolygiadau systematig eraill, arbrofion clinigol a mwy. Mae adolygiadau Cochrane yn rhoi i chi ganlyniadau cyfunol yr astudiaethau ymchwil meddygol gorau yn y byd, a chydnabyddir eu bod yn safon aur mewn gofal iechyd yn seiliedig ar dystiolaeth.

ERIC (Education Resources Information Centre)

Llyfrgell ddigidol ar-lein o ymchwil a gwybodaeth addysg y gellir ei chwilio.   Cronfa ddata lyfryddol yn bennaf ond mae rhywfaint o gynnwys testun llawn hefyd.  

Iechyd yng Nghymru

Nod y wefan hon gan y GIG yw darparu gwybodaeth am iechyd yng Nghymru a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.   Mae’n cynnwys ystadegau, ymchwil ac adnoddau eraill.

Medline

Yn cynnwys cyfeiriadau at fwy na 3800 o gylchgronau biofeddygol o 1966 ymlaen.  Mae’n cwmpasu pob agwedd ar feddygaeth â ffocws byd-eang.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’n darparu mynediad i ystadegau’r llywodraeth ar gyfer yr DU.

Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.   Mae’r wefan yn rhoi mynediad i wybodaeth am raglenni chwaraeon, cyllid a chyhoeddiadau.

StatsCymru

Wedi’i darparu gan Lywodraeth Cymru, mae’r wefan hon yn rhoi mynediad i ddata ystadegol swyddogol Cymru.

Catalog Cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru

Dod o hyd i gyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ar amrywiaeth o bynciau, eu darllen a’u harchebu ar-lein.