Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i Hanes:

900 Hanes
930 Hanes yr Hen Fyd
940 Hanes Ewrop
940.18 Y Croesgadau
940.5315    Yr Holocost
941.4 Hanes Iwerddon
942.04 Rhyfeloedd y Rhosynnau
942.9 Hanes Cymru
951 Hanes Tsieina
973 America Fodern
980 Hanes De America

Cewch fynediad at e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd Casgliad E-lyfrau EBSCO ac ACLS Humanities E-Book yn gronfeydd data defnyddiol. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Hanes i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Antiquity

History today

Journal of contemporary history

Journal of imperial and Commonwealth history

Journal of medieval history

Rethinking history

Welsh history review : Cylchgrawn hanes Cymru

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Hanes: 

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i Chwiliad e-gylchgronau. Dyma nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Hanes:

Historical journal

History

International history review

Journal of American history

Journal of modern history

Journal of the history of ideas

Past and present

Social history

Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig.

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

British Newspapers 1600-1900 sy’n gasgliad digidol sylweddol o bapurau hanesyddol Prydain.

House of Commons Parliamentary Papers (HCPP) sy'n darparu papurau seneddol chwiliadwy â thestun llawn ynghyd â mynegai manwl.

John Johnson collection sy’n rhoi mynediad i ddelweddau lliw chwiliadwy 65,000 o eitemau yng Nghasgliad John Johnson o Effemera Argraffedig yn Llyfrgell Bodley, gan roi cipolwg unigryw ar natur gyfnewidiol bywyd pob dydd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

NewsBank Mae NewsBank yn darparu mynediad at gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon trwy’r cyfnod 1980 hyd heddiw.

19th Century British Library Newspapers sy'n rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif.

Oxford Art Online sy’n cwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau gweledol o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw, o gelfyddyd a phensaernïaeth i gerameg a ffotograffiaeth. Mae’n rhoi mynediad i destun dros 50,000 o erthyglau o 34 cyfrol y Dictionary of Art, yr Encyclopedia of Aesthetics, y Concise Oxford Dictionary of Art Terms, a’r Oxford Companion to Western Art.

Oxford Dictionary of National Biography sy’n rhoi mynediad i 50,000 o fywgraffiadau o bobl a luniodd hanes Ynysoedd Prydain a thu hwnt, o’r oesoedd cynharaf i’r flwyddyn 2000.

Oxford Scholarship Online sy’n gronfa ddata chwiliadwy o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Hanes.

17th and 18th Century Burney Collection sy’n rhoi mynediad i’r papurau newydd a’r pamffledi newyddion a gasglwyd gan y Parchedig Charles Burney (1757-1817).

State Papers Online, 1509-1714 sy’n archif chwiliadwy o Ddogfennau’r Wladwriaeth, rhai Mewnol a Thramor, yr Alban ac Iwerddon, yn ystod yr 16eg a’r 17eg ganrif, ynghyd â Chofrestrau'r Cyfrin Gyngor, at ddibenion prosiectau ymchwil ac addysgu ym maes gwleidyddiaeth, llywodraeth, a hanes cymdeithasol, economaidd a chrefyddol.

Times Digital Archive sef archif ddigidol gyflawn o'r Times (Llundain) 1785-1985.

Papurau Newydd Cymru sy’n adnodd ar-lein rhad ac am ddim gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru lle gallwch ddarganfod miliynau o erthyglau o gasgliad cyfoethog y Llyfrgell o bapurau newydd hanesyddol.

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau