Ieuenctid a Chymuned


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae llyfrau argraffedig ac e-lyfrau ar gael drwy'r LlAD (Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu). Mae prif gasgliad llyfrau argraffedig Ieuenctid a Chymuned ar gampws Caerfyrddin. Defnyddiwch ein catalog i ddod o hyd i eitemau perthnasol.

Os gwyddoch enw awdur neu deitl e-lyfr, y ffordd hawsaf i gael mynediad iddo fyddai drwy'r catalog. I chwilio am wybodaeth ar bwnc, ewch i un o’r casgliadau e-lyfrau isod. Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Mae rhestr lawn o becynnau e-lyfrau ar gael hefyd.

Dawsonera E-Books

Green light   Testun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

EBSCO E-book Collection (NetLibrary)

Green light   Testun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Taylor and Francis E-Book Library

 Rhywfaint o destun llawn

Casgliad o e-lyfrau Seicoleg.

Gyda llawer o’r e-gylchgronau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Gweler e-gylchgronau  am fwy o help wrth fewngofnodi.

 

Cedwir copïau cyfredol ac ôl-rifynnau’r cylchgronau hyn yn y Llyfrgell ar gampws Caerfyrddin. Gofynnwch wrth y Man Gwybodaeth os oes angen help arnoch i ddod o hyd iddynt.

Mynegai i gylchgronau, ac weithiau i lyfrau ac adroddiadau hefyd yw cronfa ddata. Mae rhai’n darparu testun llawn e.e. erthygl cylchgrawn; mae eraill yn darparu crynodebau a chyfeiriadau. Mae rhestr lawn o e-adnoddauar gael hefyd.

Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Gweler Pob Adnodd  am fwy o help wrth fewngofnodi.

Academic Search Premier

 Rhywfaint o destun llawn

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn galluogi’r ymchwilydd i chwilio mwy na 13,600 o gylchgronau.  Ceir erthyglau testun llawn o fwy na 4,700 o gylchgronau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

British Education Index

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mae’r BEI yn darparu cyfeiriadau llyfryddol i wybodaeth am ymchwil, polisi ac arfer o fewn addysg a hyfforddiant yn y DU.

Education Source

 Rhywfaint o destun llawn

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn ymgorffori Education Research Complete.  Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn o fwy na 1,800 o gylchgronau ynghyd â mwy na 550 o e-lyfrau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn uniongyrchol berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

ERIC

Red lightMynegai / Crynodebau yn unig

Cronfa ddata o America sy’n debyg i’r BEI.

PsycARTICLES

Green light   Testun llawn

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

ZETOC 

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mynediad rhydd i sefydliadau AB ac AU yn y DG i gronfa ddata ‘Electronic Table of Contents' y Llyfrgell Brydeinig sy'n cynnwys dros 20,000 o deitlau cyfnodolion cyfredo.

Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol

Mae’r AIG yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r sector gwirfoddol i gefnogi a gwella gwasanaethau i bobl ifanc.

Community and Youth Workers in Unite (CYWU)

Gwybodaeth am yrfaoedd, erthyglau ar bynciau o ddiddordeb ac adolygiadau llyfrau i aelodau ac eraill.

Community Matters

Mae Community Matters yn cynrychioli rhwydwaith mwyaf y DG o fudiadau cymunedol ar lawr gwlad. Nod eu rhaglenni a gwasanaethau yw cefnogi’r mudiadau hyn a’r bobl maent yn eu gwasanaethu, a chreu amodau lle gall cymunedau ffynnu.

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol  CWVYS

Corff annibynnol y sector ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Cymru (CGGC)

Mae’r CGGC yn ei ddisgrifio’i hun yn llais y sector gwirfoddol yng Nghymru.  Maent yn cynrychioli mudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau ac yn ymgyrchu ar eu rhan.

Draig Ffynci

Draig Ffynci yw cynulliad plant a phobl ifanc Cymru. Ei fwriad yw galluogi plant a phobl ifanc yng Nghymru i gael gwrandawiad gan y Llywodraeth ac eraill sy'n gwneud penderfyniadau am bolisïau a gwasanaethau sy'n effeithio ar eu bywydau.

infed

Tudalen gartref addysg anffurfiol a gwyddoniadur addysg anffurfiol. Fe’i sefydlwyd yn 1995 yng Ngholeg YMCA George Williams, Llundain a’i nod yw darparu lle i bobl archwilio damcaniaeth ac arfer addysg anffurfiol, gweithredu cymdeithasol a dysgu gydol oes.

Llywodraeth Cymru

Dolen uniongyrchol â’r adran ar blant a phobl ifanc.

Mencap

Mencap yw prif lais anableddau dysgu. Mae popeth a wnawn yn gysylltiedig â gwerthfawrogi a chefnogi pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

Race on the Agenda (ROTA)

Mae ROTA yn un o seiadau syniadau mwyaf blaenllaw Prydain ym maes polisi cymdeithasol. Mae’n canolbwyntio ar faterion sy’n effeithio ar gymunedau Pobl Dduon, Pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME). Wedi’i sefydlu yn 1984, nod ROTA yw cynyddu gallu sefydliadau BAME a chryfhau llais cymunedau BAME drwy fwy o ymgysylltu dinesig a chymryd rhan mewn cymdeithas.

Sefydliad Joseph Rowntree

Nod y sefydliad hwn yw ysbrydoli newid cymdeithasol. Mae llawer o wybodaeth yma yn ymwneud â phobl ifanc a’r nodau sy’n gysylltiedig â nhw, sy’n cynnwys ceisio adnabod achosion tlodi ac anghyfiawnder.

Trefnir deunydd yn y Llyfrgell yn ôl y pwnc, gan ddefnyddio cynllun dosbarthu. Dyma bwrpas y rhifau ar feingefn y llyfrau. Fel arfer tair llythyren gyntaf cyfenw’r awdur yw’r llythrennau ar ôl y rhif, ond mae’n bosibl mai dechrau’r teitl ydyw. Mae nifer o enghreifftiau isod i’ch rhoi ar ben y ffordd. Hefyd gallwch ddefnyddio Worldcat Local i chwilio am deitlau a phynciau penodol.

150 Seicoleg
174.936 Moeseg Alwedigaethol
300.723 Ymchwil Cymdeithasol
301 Cymdeithaseg
302 Seicoleg Gymdeithasol
305.8 Hiliaeth
306 Diwylliant Poblogaidd
361 Problemau a gwasanaethau cymdeithasol
361.3 Gwaith Cymdeithasol
361.61 Polisi Cymdeithasol
361.7 Mudiadau Gwirfoddol
362.5 Tlodi/Allgáu Cymdeithasol
362.7 Pobl Ifanc
362.76 Cam-drin Plant
362.82 Teuluoedd: gwasanaethau cymdeithasol
363.5 Tai/digartrefedd
364.36 Troseddau Pobl Ifanc
369.4 Cymdeithasau pobl ifanc
371.30281 Sgiliau Astudio