Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Cael Mynediad i Lyfrgelloedd y tu allan i PCYDDS

Cael Mynediad i Lyfrgelloedd y tu allan i PCYDDS

Books on a shelf

Weithiau mae angen i fyfyrwyr a staff y Drindod Dewi Sant fenthyca llyfrau, defnyddio casgliadau at ddibenion cyfeirio neu gael lle tawel i astudio neu weithio yn agosach at ble maen nhw’n byw.

Pwy all ymuno?

 • staff academaidd ar gontractau agored neu dymor penodol
 • myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd wedi cofrestru ar gyfer PhD, MPhil neu gymhwyster tebyg
 • myfyrwyr rhan amser, dysgu o bell ac ar leoliad
 • ôl-raddedigion amser llawn

Mynediad a ganiateir

 • Holl staff y BrifysgolBenthyca
 • Ôl-raddedigion ymchwil (PhD, MPhil neu gymhwyster tebyg a ddyfernir am ymchwil) -Benthyca
 • Ôl-raddedigion a addysgir (Myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gwrs a addysgir sy’n cynnig cymhwyster Meistr neu ar lefel Tystysgrif) - Benthyca
 • Israddedigion rhan amser a Dysgu o Bell (Israddedigion sydd wedi cofrestru ar gwrs rhan amser neu ddysgu o bell sy’n rhedeg am o leiaf flwyddyn) - Benthyca
 • Myfyrwyr israddedig amser llawnDibenion cyfeirio’n unig

Sut i wneud cais am fynediad

 • I fod yn gymwys i wneud cais, ni ddylai fod gennych unrhyw fenthyciadau sy’n ddyledus na dirwyon heb eu talu ar eich cyfrif. Gwnewch yn siŵr fod pob llyfr sy’n hwyr yn cael ei ddychwelyd a’r holl ffioedd yn cael eu talu cyn gwneud eich cais i ymuno.
 • Ar gyfer y broses ymgeisio ar-lein, bydd angen i chi ddarparu manylion eich cyfeiriad e-bost Prifysgol YDDS ynghyd â’ch rhif Llyfrgell sydd ar eich cerdyn Prifysgol YDDS. · Gwnewch gais ar-lein trwy wefan SCONUL Access.
 • Wedi i’ch cais gael ei dderbyn, argraffwch y ddogfen gwirio e-bost y byddwch yn ei derbyn.
 • Dim ond un ffurflen gais bydd angen i chi ei chyflwyno ar gyfer cynllun SCONUL Access.
 • Bydd angen i chi gofrestru ym mhob llyfrgell yr hoffech chi ymweld â hi. Mae bob amser yn ddoeth gwirio gofynion y llyfrgell dan sylw cyn eich ymweliad cyntaf, oherwydd bydd rhai llyfrgelloedd yn gofyn am lun pasbort, er enghraifft. Fel arfer bydd y llyfrgell rydych chi’n ymweld â hi’n rhoi tocyn llyfrgell i chi fel y gallwch fenthyca llyfrau neu gael mynediad cyfeiriol tan i’ch aelodaeth Sconul Access ddod i ben. Hefyd gwiriwch y trefniadau parcio ar bob campws yr hoffech chi ymweld ag ef. Mae’n bosibl y bydd rhai llyfrgelloedd sy’n cymryd rhan yng nghynllun Sconul Access yn gweithredu’u hamodau eu hunain, gan gynnwys cyfnodau o’r flwyddyn pan na all aelodau Sconul Access ymweld neu gofrestru, felly cysylltwch â’r llyfrgell ymlaen llaw cyn unrhyw ymweliad posibl.
 • Bydd angen i chi fynd â’r ddogfen gwirio e-bost rydych wedi’i derbyn a’i hargraffu gyda chi, ynghyd â’ch cerdyn adnabod gan Brifysgol YDDS, sydd â’ch rhif Llyfrgell arno. · Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â sconul@uwtsd.ac.uk