Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Cwestiynau Cyffredin

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu: COVID-19 Cwestiynau Cyffredin

Hand on ipad

O 5pm ar 17 Mawrth bydd gwasanaethau’r llyfrgell yn symud ar-lein a chaiff gwasanaethau wyneb yn wyneb eu hatal. Mae hyn yn golygu er na fydd modd mynd i adeiladau’r llyfrgell ar ôl y pwynt hwnnw, bydd gwasanaethau a chymorth yn dal i gael eu cynnig ar-lein. Cynghorir myfyrwyr a staff i wneud defnydd o’r llyfrgell ar-lein, y gwasanaeth Angen Rhagor, fydd yn parhau yn electronig yn unig a’r gefnogaeth Sgiliau Gwybodaeth ar-lein. Gweler y cwestiynau cyffredin isod am ragor o wybodaeth.

Cwestiynau Cyffredin

A yw’r llyfrgelloedd ar agor?

Nac ydynt. Nes y bydd cyngor y Llywodraeth yn newid, ni fydd adeiladau’r llyfrgell ar gael i staff na myfyrwyr.

Sut ydw i’n cael llyfrau ac adnoddau dysgu eraill?

Mae’r holl wasanaethau ar-lein ar gael, gan gynnwys y llyfrgell ar-lein. Rydym hefyd wedi ymestyn mynediad i e-lyfrau a chasgliadau ychwanegol eraill, gan gynnwys Box of Broadcasts ac Academic Video Online. Rhestrir y rhain ar-lein, a, lle bo’n bosib, mae’r casgliadau hyn wedi eu hychwanegu at y Llyfrgell Ar-lein. Am restr lawn gweler: Adnoddau Ychwanegol

Beth os bydd angen help a chymorth arnaf?

Bydd ein cymorth yn parhau i fod ar gael, ni waeth a yw’r adeiladau ar agor ai peidio.  Rydym yn gweithredu Desg Ymholi Rhithiol y gellir ei chyrraedd drwy alw unrhyw un o rifau ffôn arferol y llyfrgell: Cysylltu â Ni

Cewch gysylltu â ni hefyd drwy e-bostio: library@uwtsd.ac.uk

Neu drwy FacebookInstagram neu Twitter: @UWTSDLib

Fel arfer, bydd cymorth ar gael 9am-5pm dydd Llun i ddydd Iau ac 9am-4.30pm ar ddyddiau Gwener.

Beth os bydd gennyf lyfrau dyledus ac ni allaf eu dychwelyd? A fyddaf yn cael dirwy?

Na fyddwch. Mae’r holl fenthyciadau presennol wedi eu hymestyn hyd at 25 Medi ac adolygir y sefyllfa yn rheolaidd.

Os wyf i wedi gwneud cais am lyfr, ydw i’n cael mynd i’w nôl?

Nac ydych. Fodd bynnag cysylltwch â ni i drafod opsiynau ar gyfer lleoli e-fersiynau o unrhyw eitemau.

Sut gallaf i ofyn am eitemau os yw’r llyfrgelloedd ar gau?

Gall myfyrwyr barhau i ddefnyddio’r gwasanaeth Angen Rhagor a byddwn ni’n gwneud ein gorau i ymateb i geisiadau’n electronig, ond rydym ni wedi atal benthyciadau post a benthyciadau eitemau print rhwng llyfrgelloedd.


Paratoi i addysgu ar-lein: darparu adnoddau dysgu

Digideiddio eitemau printiedig

Dan drwydded y Brifysgol gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint, gall staff y llyfrgell ddarparu copïau digidol o rai adnoddau printiedig er mwyn i chi allu eu hychwanegu i Moodle ar gyfer eich myfyrwyr e.e. pennod llyfr, erthygl cyfnodolyn ac ati. Os ydych chi’n paratoi i addysgu ar-lein ac yr hoffech ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, llenwch y ffurflen gais ddigideiddio ar gyfer pob eitem. Mae’r ffurflen a rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth ar gael yma: Gwasanaethau Digideiddio

Gofynnwn yn garedig i staff flaenoriaethu eu ceisiadau er mwyn i ni allu ateb y galw.  Er gwaethaf y ffaith fod y campysau ar gau, rydym yn disgwyl y gallwn barhau i gyflenwi’r rhan fwyaf o geisiadau gan ddefnyddio Storfa Cynnwys Digidol yr Asiantaeth, felly nid yw mynediad at eitemau printiedig o reidrwydd yn effeithio ar ein gallu i gyflenwi ceisiadau am ddigideiddio. 

Dan ran amgylchiadau, caniateir i staff academaidd sganio adnoddau o’u cartrefi i’w hychwanegu i Moodle, fodd bynnag er mwyn i hyn gydymffurfio rhaid ei wneud ar y cyd â’r LlAD, felly cysylltwch â digitisation@uwtsd.ac.uk i drafod hyn.

Mynediad heb gyfyngiadau i ddaliadau e-lyfrau

Mae nifer o gyhoeddwyr wedi cydnabod y cynnydd yn y galw am e-adnoddau oherwydd COVID-19 ac wedi atal cyfyngiadau mynediad i’w casgliadau e-adnoddau dros dro am gyfnodau penodedig. Pan fo’n bosibl ychwanegir y casgliadau hyn i gatalog y llyfrgell. Mae rhestr o gasgliadau â mynediad, sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd, ar gael ar y wefan: Adnoddau Ychwanegol

Mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

Fodd bynnag, mae nifer o rai eraill ar gael ac rydym yn eich annog i archwilio!

Wrth greu dolen i e-lyfrau ac erthyglau e-gyfnodolion at ddibenion addysgu e.e. ar dudalennau Moodle, atgoffwn staff i sicrhau eu bod yn defnyddio’r ddolen barhaol neu’r DOI perthnasol ac i beidio â chopïo a gludo o far y porwr. Y rheswm am hyn yw bod yr URL yn cynnwys gwybodaeth fewngofnodi sy’n benodol i’r defnyddiwr (chi), felly ni fydd rhywun arall sy’n defnyddio’r un ddolen yn gallu cael mynediad i’r adnodd a chaiff neges gwall. Mae defnyddio Dolen Barhaol neu DOI yn sicrhau eu bod yn mynd yn gyntaf i’r sgrin fewngofnodi ac wedyn i’r adnodd, gan sicrhau mynediad llyfn.

Prynu e-lyfrau

Byddwn yn parhau i dderbyn a phrosesu archebion ar gyfer e-lyfrau (ond nid llyfrau printiedig).  Os oes arnoch angen unrhyw e-lyfrau ychwanegol archebwch yn y ffordd arferol os gwelwch yn dda: Archebu Adnoddau ar gyfer y Llyfrgell

A wnewch chi roi archebion yn nhrefn blaenoriaeth os gwelwch yn dda er mwyn ein helpu i ateb y galw mewn ffordd drefnus.  Dylai archebu e-lyfrau barhau fel arfer hyd y gellir rhagweld.

Sgiliau Gwybodaeth Ar-lein

Bydd Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd yn parhau i ddarparu cymorth Sgiliau Gwybodaeth os ydy’r campysau ar agor ai peidio.  Bydd hyn yn cael ei wneud o bell drwy Teams neu Skype felly cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd fel arfer neu infoskills@uwtsd.ac.uk.

Mae fersiynau ar-lein o gynnwys Sgiliau Gwybodaeth hefyd ar gael ar y wefan a gellir ei ddefnyddio ar gyfer darpariaeth ar-lein: Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth