Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Defnyddio ein llyfrgelloedd  -  Benthyca

Benthyca

A library member of staff issuing a book to a student

Gallwch fenthyca eitemau o’n casgliadau safonol am y flwyddyn academaidd gyfan.

Gallwch ddefnyddio ein peiriannau hunanwasanaeth i fenthyca/adnewyddu/dychwelyd eitemau neu gall staff eu benthyca i chi wrth y ddesg wasanaeth mewn unrhyw lyfrgell (rhaid i chi ddangos eich cerdyn adnabod bob tro).

Rhaid dychwelyd eitemau erbyn y dyddiad/amser sydd wedi’u stampio ar y label dyddiad neu ar y dderbynneb os ydych wedi benthyca’r eitem i chi’ch hun. Chi sy’n gyfrifol am bob eitem a fenthycir ar eich cerdyn adnabod.

Mae gwahanol fathau o aelodau llyfrgell sy’n cael benthyca niferoedd gwahanol o eitemau benthyciad safonol. Gweler y tabl isod i gael gwybod faint o eitemau y gallwch eu benthyca:

  • Israddedigion - 15 eitem
  • Ôl-raddedigion a Myfyrwyr Ymchwil - 20 eitem
  • Staff y Brifysgol - 30 eitem
  • SCONUL Access/Libraries Together Passport - 5 eitem (llyfrau yn unig)

Y Fforwm, Campws Busnes Abertawe a llyfrgelloedd Caerfyrddin a Llambed – Eitemau Benthyciad Safonol (Llyfrau, DVDs ac Arteffactau)

Mae’r rhain ar gael i’w benthyca am wythnos yn y lle cyntaf a byddant yn adnewyddu’n awtomatig yn ddyddiol am hyd at flwyddyn galendr, oni bai bod un o gwsmeriaid eraill y llyfrgell yn gofyn amdanynt (neu fod eich cyfrif yn dod i ben). Mae’r casgliadau cyfeiriol yn cynnwys cylchgronau a thraethodau ymchwil ac mae’r rhain ar gael ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

Llyfrgell Griffith 

Benthyciadau tair wythnos (Llyfrau) a benthyciadau Wythnosol (Llyfrau/DVDs)

Os bydd angen i chi fenthyca eitem nad yw ar gael yn y llyfrgell, gweler ein gwasanaeth Angen Rhagor am fwy o wybodaeth drwy.

Os ydych wedi colli eitem llyfrgell, os oes gennych gwestiwn ynglŷn â’ch dirwyon, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ynglŷn â benthyca eitemau llyfrgell, cysylltwch â'r llyfyrgell ar library@uwtsd.ac.uk neu gallwch ymweld â’n llyfrgelloedd. Mae gwybodaeth am yr oriau agor ar gael yma.

Y Fforwm Llfrgell

Mae’r casgliad gliniaduron ar y llawr cyntaf lle gellir benthyca gliniaduron am gyfnodau o pedwar awr.

Llyfrgelloedd Caerfyrddin, Llambed, Campws Busnes Abertawe a llyfrgell Griffith 

Gellir benthyca gliniaduron a macbooks am wythnos yn y lle cyntaf a gellir eu hadnewyddu’n awtomatig am hyd at 21 diwrnod oni bai bod un o gwsmeriaid eraill y llyfrgell yn gofyn amdanynt.

Mae peiriannau hunanwasanaeth ar gael ym mhob llyfrgell, sy’n caniatáu i chi fenthyca a dychwelyd eitemau gan ddefnyddio eich cerdyn adnabod. Pan fyddwch wedi dewis yr eitemau rydych am eu benthyca, ewch â nhw a’ch cerdyn adnabod i’r peiriant hunanwasanaeth, lle cewch dderbynneb sy’n dangos y dyddiad dychwelyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ewch i’r ddesg wasanaeth.

Ni fyddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth:

  • os yw eich cerdyn adnabod wedi dod i ben
  • os yw eich cerdyn adnabod wedi’i flocio
  • os yw'ch eitem wedi'i hanfonebu am y gost o gael un newydd yn ei lle
  • i drosglwyddo eitemau sydd wedi’u benthyca ar gerdyn adnabod rhywun arall i’ch cerdyn chi
  • i adnewyddu eitemau y mae un o gwsmeriaid eraill y llyfrgell wedi gwneud cais amdanynt

Cadwch mewn cysylltiad â ni; rhowch wybod os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth fenthyca, adnewyddu neu ddychwelyd unrhyw eitemau neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill. Cysylltwch â'r llyfrgell ar library@uwtsd.ac.uk  neu trwy’r ddolen i’n llyfrgelloedd yma. Sylwch eich bod yn gyfrifol am bopeth a fenthycwyd ar eich cerdyn adnabod ac am unrhyw ddirwyon a gafwyd.

Gallai dysgwyr o bell fod yn gymwys i ddefnyddio’r gwasanaeth benthyca drwy’r post. Gweler ein Canllaw i Fenthycwyr Allanol, link here am ragor o fanylion. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd wedi’u cofrestru fel Dysgwyr o Bell ac sy’n astudio drwy gampws Llambed yn unig.

Ar ôl cwblhau’ch astudiaethau, bydd gofyn ichi ddychwelyd yr holl eitemau sydd gennych ar fenthyg a thalu unrhyw ddyledion. Os cewch estyniad, rhaid i hwnnw fod wedi'i gadarnhau'n swyddogol a'i gofnodi gan y Gofrestrfa cyn bydd modd ymestyn eich mynediad i'r llyfrgell hefyd.