Gwasanaethau i fyfyrwyr partner

Gwasanaethau i fyfyrwyr mewn sefydliadau partner cydweithredol

Mae gwybodaeth am y gwasanaethau Llyfrgell sydd ar gael i fyfyrwyr yn cael ei darparu gan y sefydliad lle maent yn astudio. Fodd bynnag, yn unol ag ymrwymiad y Brifysgol i bartneriaethau cydweithredol, mae Llyfrgell y Brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau i fyfyrwyr Addysg Uwch sydd wedi cofrestru ar raglenni’r Brifysgol mewn sefydliadau partner.

Bwriad y ddarpariaeth hon yw ategu’r prif wasanaethau a ddarperir gan y llyfrgelloedd yn y sefydliadau partner.

Mynediad i Lyfrgelloedd YDDS

Cydnabyddir efallai bydd rhai myfyrwyr mewn sefydliadau partner, yn enwedig y rheini sy’n byw’n agos yn ddaearyddol at y Brifysgol, yn dymuno defnyddio deunyddiau Llyfrgell y Brifysgol ar gyfer gwybodaeth gefndir.  Mae modd gwneud hyn yn rhad ac am ddim, drwy gynllun benthyca cytbwys Llyfrgelloedd Ynghyd.

Benthyciadau Rhyng-lyfrgellol a SCONUL Access

Gellir gwneud cais am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol drwy lyfrgell y sefydliadau partner.  Nid yw’n bosibl i fyfyrwyr ar raglenni partneriaeth wneud cais am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol yn uniongyrchol gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Yn anffodus, nid yw myfyrwyr sefydliadau partneriaeth yn gymwys ar gyfer SCONUL Access.

Llyfrgell Ar-lein

Fel myfyrwyr cofrestredig YDDS, gall myfyrwyr mewn sefydliadau partner gael mynediad i lawer o'r e-adnoddau y mae’r Brifysgol yn tanysgrifio iddynt, lle bo hyn yn bosibl dan gytundebau trwyddedu.  Mae’r e-adnoddau hyn yn rhoi mynediad i ystod eang o e-lyfrau, e-gylchgronau, cronfeydd data arbenigol, papurau newydd ar-lein a llawer mwy.

Llyfrgell y sefydliad partner fydd prif ffynhonnell cymorth ar gyfer defnyddio’r e-adnoddau hyn , fodd bynnag, i gael gwybodaeth gyffredinol a chyngor ynghylch cael mynediad i e-adnoddau’r Brifysgol cysylltwch â ni


Adnoddau Llyfrgell Ar-lein

Adnoddau sydd ar gael drwy fanylion mewngofnodi a chyfrinair

Myfyrwyr AU Coleg Sir Gâr: Defnyddiwch ein Llyfrgell Ar-lein gyda’ch cyfrif TG yn y Drindod Dewi Sant

Myfyrwyr eraill: Gallwch ddefnyddio’r adnoddau canlynol gydag enw defnyddiwr a chyfrinair penodol. Caiff myfyrwyr y manylion mewngofnodi gan y gwasanaeth llyfrgell yn eu sefydliad cartref.

Adnoddau Ar-lein EBSCO Adnoddau Ar-lein ProQuest

 

Academic Search Premier (EBSCO)

Mae’r gronfa ddata amlddisgyblaethol hon yn darparu erthyglau testun llawn ar gyfer mwy na 4,600 o gylchgronau, yn cynnwys testun llawn ar gyfer bron iawn 3,900 o deitlau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid. Mae ôl-ffeiliau ar ffurf PDF ar gael hyd 1975 neu ymhellach ar gyfer ymhell dros gant o gylchgronau, a darperir cyfeiriadau dyfynedig chwiliadwy am fwy na 1,000 o deitlau.

British Education Index (EBSCO)

Mae’r British Education Index yn darparu gwybodaeth ynghylch ymchwil, polisi ac arfer ym maes addysg a hyfforddiant yn y DU. Mae cryfderau'n cynnwys agweddau ar bolisi a gweinyddiaeth addysg, gwerthuso ac asesu, technoleg ac anghenion addysgol arbennig.

Business Source Complete (EBSCO)

Cronfa ddata ysgolheigaidd ddiffiniol ym maes busnes, sy’n darparu casgliad blaenllaw o gynnwys llyfryddol a thestun llawn. Mae’r gronfa ddata yn un gynhwysfawr gan gynnig mynegeion a chrynodebau ar gyfer y cylchgronau ysgolheigaidd pwysicaf ym maes busnes mor bell yn ôl â 1886. Hefyd darperir cyfeiriadau dyfynedig chwiliadwy ar gyfer mwy na 1,300 o gylchgronau.

Education Source (EBSCO)

Education Source yw’r adnodd ar-lein mwyaf awdurdodol ar gyfer ymchwil addysg. Mae’n cynnig casgliad mwyaf a mwyaf cyflawn y byd o gylchgronau addysg â thestun llawn. Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys addysg ar bob lefel o blentyndod cynnar i addysg uwch, a phob arbenigedd addysgol, megis addysg amlieithog, addysg iechyd, a phrofion.

Hospitality & Tourism Complete (EBSCO)

Mae Hospitality & Tourism Complete yn cwmpasu ymchwil ysgolheigaidd a newyddion y diwydiant yn gysylltiedig â phob maes o fewn lletygarwch a thwristiaeth. Mae’r casgliad hwn yn cynnwys mwy na 828,000 o gofnodion, gan ddyddio’n ôl mor bell â 1965. Mae testun llawn ar gyfer mwy na 490 o gyhoeddiadau, gan gynnwys cylchgronau, adroddiadau cwmnïau a gwledydd a llyfrau.

Humanities Source (EBSCO)

Bwriad Humanities Source yw diwallu anghenion myfyrwyr, ymchwilwyr ac addysgwyr sydd â diddordeb ymhob agwedd ar y dyniaethau.  Mae Humanities Source yn cynnig cynnwys byd-eang yn gysylltiedig â’r meddylfryd llenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.

Religion and Philosophy Collection (EBSCO)

Mae Religion and Philosophy Collection yn darparu deunydd helaeth yn gysylltiedig â phynciau megis crefyddau’r byd, prif enwadau, astudiaethau Beiblaidd, hanes crefyddol, epistemoleg, athroniaeth wleidyddol, athroniaeth iaith, athroniaeth foesol a hanes athroniaeth.

SPORTDiscus with Full Text (EBSCO)

SPORTDiscus with Full Text yw ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr y byd ar gyfer cylchgronau testun llawn ym meysydd chwaraeon a meddygaeth chwaraeon, gan ddarparu testun llawn ar gyfer 550 o gylchgronau sydd wedi’u mynegeio yn SPORTDiscus. Mae'r ffeil awdurdodol hon yn cynnwys testun llawn ar gyfer llawer o’r cylchgronau ym mynegai SPORTDiscus sy’n cael eu defnyddio fwyaf - heb unrhyw embargo. Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn yn dyddio’n ôl i 1985, a SPORTDiscus with Full Text yw’r offeryn ymchwil diffiniol ar gyfer pob maes o fewn llenyddiaeth chwaraeon a meddygaeth chwaraeon.


ABI/Casgliad INFORM (drwy ProQuest)

Busnes, Rheolaeth a Masnach – erthyglau cyfnodolion ysgolheigaidd a masnach, traethodau hir, adroddiadau marchnad, adroddiadau diwydiant, achosion busnes a newyddion byd-eang a masnach.

Cyfnodolion Prydeinig 1681 – 1939 (drwy ProQuest)

Llenyddiaeth, athroniaeth, hanes, gwyddoniaeth, y celfyddydau cain, cerddoriaeth, drama, archaeoleg a phensaernïaeth a’r gwyddorau cymdeithasol – erthyglau cyfnodolion

Cronfa Ddata Cyfnodolion Cerddoriaeth (drwy ProQuest)

Erthyglau cyfnodolion mewn addysg gerddoriaeth, perfformio, ethnogerddoleg, theatr gerdd, theori, mathau a chyfansoddi cerddoriaeth boblogaidd o 1874 ymlaen

Cronfa Ddata Cyfnodolion Cerddoriaeth (drwy ProQuest)

Erthyglau cyfnodolion mewn dawns, drama, ffilm a theledu o 1864 ymlaen

Archif Cyfnodolion Ar-lein (drwy ProQuest)

Archifau cyfnodolion ysgolheigaidd testun llawn o’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol

ProQuest Canolog

Daw’r adnodd hwn â chronfeydd data cyflawn at ei gilydd ar draws yr holl brif feysydd pwnc, gan gynnwys Busnes, Iechyd a Meddygol, Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a’r Dyniaethau.

Traethodau Hir a Thesisau – DU ac Iwerddon (drwy ProQuest)

Traethodau hir a thesisau myfyrwyr testun llawn

Archif Vogue (drwy ProQuest)

Cynnwys llawn cylchgronau Vogue (cyfrol yr UD) mewn delwedd tudalen lliw llawn, i'r rhifyn cyntaf yn 1892 i'r presennol, gyda diweddariadau misol ar gyfer rhifynnau newydd.