Gwasanaethau i fyfyrwyr sy'n dysgu o bell

Mae'r llyfrgell yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chymorth i fyfyrwyr ddysgu o bell.

Mae hawl gan bob myfyriwr dysgu o bell sydd wedi cofrestru ar ein campws yn Llambed yr hawl i gael:

 • Cerdyn adnabod (sy'n gweithredu hefyd fel cerdyn llyfrgell)
 • Cyfrif ebost y Brifysgol
 • Mynediad at lyfrgelloedd prifysgolion eraill trwy Gynllun SCONUL Access (myfyrwyr o'r DU yn unig). Gallwch ymuno â'r cynllun ar-lein; dilynwch y canllawiau ar wefan SCONUL Access. Dylai defnyddwyr cyfredol SCONUL Access nodi y bydd eu cardiau SCONUL yn ddilys tan y dyddiad terfyn sydd ar y cerdyn. Am fanylion pellach e-bostiwch sconul@uwtsd.ac.uk os gwelwch yn dda.

Yn ogystal, gallwn ddarparu'r gwasanaethau canlynol i ddysgwyr o bell, yn ddibynnol ar ddull cyflwyno'r cwrs. Holwch am fanylion pellach:

 • Benthyciadau trwy'r post
 • Llungopïau ac erthyglau wedi'u sganio
 • Benthyciadau Rhyng-Lyfrgellol (yn amodol ar awdurdodiad perthnasol)
 • Gwasanaeth chwilio llenyddiaeth
 • Cymorth gyda'r defnydd o adnoddau'r llyfrgell
 • Cymorth pan yn addas gyda llyfryddiaethau, dyfyniadau, darganfod deunydd perthnasol i'r astudiaeth a llythrennedd gwybodaeth
 • Ymatebion cyflym i ymholiadau astudio o bell, lle bo modd
 • Gwasanaeth sydd wedi'i deilwra i'ch anghenion dysgu unigol

Costau sganio

O fis Medi 2015 gweithredir strwythur tâl post newydd a chodir tâl o 10 ceiniog am bob tudalen sy'n cael ei sganio.

Rhaid anfon ceisiadau i sganio pennawdau a / neu erthyglau cyfnodolion i gyfrif ebost Outreach@uwtsd.ac.uk a bydd gofyn ichi wneud datganiad Hawlfraint.

Anfonir y ffeil(iau) wedi'u sganio atoch ar ffurf ffeiliau pdf i'ch cyfrif ebost.

Os nad ydym yn medru darparu sgan neu os bydd oedi byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Hefyd ym mis Medi cyflwynir strwythur tâl post newydd am fenthyciadau trwy'r post.
Manylion i ddilyn yn fuan.

Cyswllt

Ebost: Allgymorth@pcydds.ac.uk
Ffon: 01570 424798