Archebu Adnoddau ar gyfer y Llyfrgell

Y mae croeso i staff academaidd archebu llyfrau ac e-lyfrau ar gyfer stoc y Llyfrgell. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod os gwelwch yn dda i gyflwyno eich archeb.

Sut i archebu

Defnyddiwch y ffurflen a ddarperir:

Ffurflen Archeb y Llyfrgell

Er mwyn i’r ffurflen weithio’n gywir:
- Dylech ei llwytho i lawr o’r wefan
- Ei hagor gan ddefnyddio Microsoft Excel
- A chlicio ar "Galluogi’r Golygu" os cewch eich annog i wneud hynny

Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau at:
Alison Beckett, Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell, Casgliadau: alison.beckett@uwtsd.ac.uk
Suzy Fisher, Llyfrgellydd Caffael a Thanysgrifio: s.fisher@uwtsd.ac.uk

Gweler hefyd: Polisi’r Rhestr Ddarllen: Y Polisi Rhestrau Darllen

Cwblhau’r ffurflen

  • Wedi’i archebu gan– teipiwch eich enw yma
  • Os oes copïau mewn stoc yn barod: a ydych am archebu rhagor? – Bydd staff y llyfrgell yn gwirio a ydy pob adnodd mewn stoc yn barod cyn derbyn eich archeb er mwyn osgoi dyblygu dianghenraid. Os yw’r adnodd sydd ei angen arnoch mewn stoc, ac yr ydych am archebu copïau ychwanegol, newidiwch flwch y gwymplen o “Nac Ydw” i “Ydw - mae angen copïau ychwanegol arnaf: Os nad ydych yn siŵr, cliciwch ar y dolenni “gwirio stoc” er mwyn chwilio drwy’r catalog.   
  • E-lyfrau – os ydynt ar gael, byddwn yn prynu llyfrau electronig (e-lyfrau) yn awtomatig yn hytrach na chopïau printiedig. Os ydych am gael copïau printiedig yn unig, newidiwch flwch y gwymplen i “Nac Ydw”. Nodwch ein bod yn defnyddio cyflenwyr arbenigol yn unig, sy’n gallu trwyddedu deunydd i’w ddefnyddio ar draws y Brifysgol gyfan, ac ni allwn archebu e-lyfrau ar gyfer defnyddwyr unigol, megis y math sy’n cael eu gwerthu ar gyfer Amazon Kindle neu ddarllenyddion e-lyfr personol tebyg.
  • Ar gyfer stoc y Llyfrgell a leolir yn: - yr hyn sydd ei angen yma yw enw’r llyfrgell a’r campws lle yr ydych am i ni gadw’r adnoddau. Gellir cael at e-lyfrau ar bob campws, ac oddi ar y campws yn ogystal, drwy ddefnyddio eich enw mewngofnodi TG PCYDDS
  • Dyddiad – caiff hwn ei gwblhau’n awtomatig
  • Awdur, Teitl, Rhif Llyfr Safonol Rhyngwladol (ISBN) – rhowch gymaint o wybodaeth ag sy’n bosib am yr adnodd yr ydych am ei archebu. Gallwn archebu adnoddau heb ISBN, er gallai hyn ohirio prosesu eich archeb. Os ydych am archebu DVD neu arteffactau addysgu heb ISBN, gadewch y blwch hwn yn wag. Am gyfnodolion, rhowch yr ISSN yn y maes ar gyfer yr ISBN.
  • Blwyddyn –rhowch y flwyddyn cafodd yr adnodd / yr argraffiad ei gyhoeddi, os ydych yn ei gwybod.
  • Cyhoeddwr – os ydych yn ei wybod, rhowch enw’r cyhoeddwr, Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os nad ydych yn gwybod yr ISBN.
  • Pris –os gwnewch chi roi’r pris, bydd y ffurflen yn cyfrifo yn awtomatig gyfanswm pris eich archeb. Defnyddiwch yr RRP (Recommended Retail Price - Pris Manwerthu Argymelledig) ac nid  pris gostyngol Amazon neu unrhyw gyflenwr arall.  Bydd angen awdurdodiad ychwanegol ar gyfer eitemau sy’n costio dros £100 (eitemau printiedig) neu £150 (e-lyfrau), ac efallai cânt eu harchebu mewn niferoedd llai.
  • Nifer y copïau – rhowch nifer y copïau sydd eu hangen arnoch. Sylwer: gallai’r Llyfrgell newid y rhain yn unol â pholisi’r Rhestr Ddarllen er mwyn sicrhau bod digon o adnoddau ar gael o ystyried y cyfyngiadau cyllidol

Bydd y llyfrgell yn neilltuo’n awtomatig gyfnodau priodol ar gyfer benthyca, er mwyn bodloni’r galw, yn unol â pholisi’r Rhestr Ddarllen. Os oes gennych ofynion arbennig, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn archebu, os gwelwch yn dda.

Amser trosgludo

Rhowch 3 - 4 wythnos er pan wnaethoch gyflwyno eich archeb cyn i’r adnoddau gael eu rhoi ar silffoedd y Llyfrgell. Mae hyn hefyd yn rhoi amser i ni ychwanegu eich archeb at y catalog a phrosesu’r adnoddau yn barod i’w benthyca. Mae’r Llyfrgell yn defnyddio cyflenwyr cyflenwadau sylweddol arbenigol sy’n rhoi gostyngiad penodol i ni ac yn darparu gwasanaethau prosesu ar gyfer y llyfrgell yn ogystal, er mwyn sicrhau ein bod ni’n gallu rhoi eich adnoddau ar y silffoedd cyn gynted ag sy’n bosibl.

Gall archebion am adnoddau arbenigol, megis arteffactau addysgu neu lyfrau sydd allan o brint, ac archebion a wneir yn ystod y cyfnodau brig (misoedd Awst – Medi a misoedd Mai - Gorffennaf) gymryd yn hirach i’w prosesu. Os oes angen eu harcheb arnoch ar frys, cysylltwch â ni, a gwnawn ein gorau glas i’w blaenoriaethu.

Cysylltiadau

Suzy Fisher
Llyfrgellydd Caffael a Thanysgrifio
s.fisher@uwtsd.ac.uk