Y Polisi Rhestrau Darllen

Mae’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr mewn adrannau academaidd, er mwyn darparu’r amrywiaeth orau bosibl o adnoddau gwybodaeth, o fewn cyfyngiadau cyllidebol, i'w cefnogi nhw a'u myfyrwyr.

Y ddogfen hon yw ymateb y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i gais gan staff academaidd am ychydig o eglurhad ac arweiniad ar sut y gall y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu a staff academaidd gydweithio i wella profiadau myfyrwyr o weithio gyda rhestrau darllen.

Er bod y ddogfen hon yn cyfeirio at restrau darllen drwyddi draw, cydnabyddir y bydd staff yn dymuno, o bosibl, argymell adnoddau i'w myfyrwyr megis gwefannau, DVDs, podlediadau, arteffactau a lluniau, yn ogystal â darllen llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion.

Reading List Policy


Crynodeb o'r Canllawiau

Bydd rhestrau darllen yn fwyaf defnyddiol os ydynt:

 • Yn realistig er mwyn sicrhau bod digon o gopïau o'r adnoddau ar gael, yn amodol ar gyfyngiadau cyllidebol.
 • Yn gywir er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i adnoddau cywir, gan gynnwys yr argraffiadau cywir ar y ffurf gywir.
 • Wedi eu diweddaru ar Moodle ac mewn dogfennau argraffedig ar yr un pryd i sicrhau bod myfyrwyr wedi cael gwybodaeth gyson ar draws ffurfiau ni waeth sut y cânt y rhestrau darllen.
 • Yn nodi’n glir y llyfrau a’r erthyglau sydd ar gael yn electronig drwy ddefnyddio'r eicon llygoden cyfrifiadur sydd ar gael yn https://openclipart.org/detail/216310/Mouse
 • Yn rhoi cyfeiriadau gwe cyfredol (URL) sydd wedi cael eu gwirio pan ddiweddarir y rhestr ddarllen, neu o leiaf bob blwyddyn gan eu bod yn newid yn aml: Gwneud dolenni i adnoddau ar-lein
 • Wedi eu hanfon i'r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu mewn da bryd ac yn ddelfrydol, 2 fis cyn bod angen yr eitemau.

Cynnwys Rhestrau Darllen

Er mwyn sicrhau bod yr adnoddau mwyaf priodol ar gael i fyfyrwyr, dylai cynnwys rhestrau darllen ystyried maint carfan y myfyrwyr, modd presenoldeb, dull a man dosbarthu a’r defnydd ar adnoddau a ragwelir. Cydnabyddir bod argaeledd gwerslyfrau academaidd a chylchgronau (electronig neu argraffedig) drwy gyfrwng y Gymraeg yn her sylweddol, felly byddai'n ddefnyddiol nodi hyn os cyflwynir y modwl yn Gymraeg neu'n ddwyieithog, er mwyn rheoli disgwyliadau myfyrwyr.

Er mwyn bodloni galw myfyrwyr am fynediad i adnoddau, mae'n hanfodol eu bod ar gael ar ffurf electronig os yw’n bosibl.

Darllen Hanfodol

Roedd deunydd sy'n rhan hanfodol o'r cwrs ac y mae myfyrwyr yn disgwyl i dynnu yn rhan graidd o’u profiad dysgu ac er mwyn cwblhau aseiniadau yn foddhaol.

 • Anela’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu at brynu 1 copi (electronig neu argraffedig) ar gyfer pob 10 myfyriwr, hyd at uchafswm o 8 copi.
 • Mewn rhai meysydd pwnc cydnabyddir mai dim ond nifer fach o deitlau a ystyrir yn hanfodol, ond mewn rhai meysydd mae angen mwy o destunau.
 • Disgwylir na fydd y rhan fwyaf yn cynnwys mwy na 7 eitem; fodd bynnag, bydd achosion lle na fydd mwy na 2 eitem briodol. Yr uchafswm absoliwt o eitemau hanfodol i'w cynnwys ar restr ddarllen yw hyd at 15 o eitemau.
 • Os yw ar gael ar gyfer defnydd sefydliadol gan gyflenwr cymeradwy prynir e-lyfr, yn amodol ar y gost.

Darllen Pellach

Deunyddiau sy'n ategu neu sy'n gwella darllen hanfodol; disgwylir y bydd myfyrwyr darllen o leiaf ychydig o'r deunydd yn y categori hwn, er mwyn ehangu a dyfnhau eu dealltwriaeth o'r pwnc y tu hwnt i’r sylfaenol, a thrwy hynny gwella eu perfformiad mewn asesiadau.

 • Bydd y Llyfrgell ac Adnoddau dysgu yn ceisio prynu deunydd yn y categori hwn i ddiwallu anghenion yr holl fyfyrwyr sy’n astudio'r modwl.
 • Anela’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu at brynu 1 copi  (electronig neu argraffedig) ar gyfer pob 50 o fyfyrwyr, hyd at uchafswm o 8 copi.
 • Prynir deunydd yn y categori hwn mewn meintiau llai ac mewn rhai achosion efallai mai 1 copi yn unig a brynir (yn dibynnu ar faint y rhestr a chost yr adnodd).
 • Yr uchafswm absoliwt o eitemau darllen pellach i'w cynnwys yn ar y rhestr ddarllen yw hyd at 25 eitemau, ynghyd â phenodau wedi'u digido / erthyglau fel y bo'n briodol ac yn ôl canllawiau’r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA).

Arddulliau Cyfeirio

Sicrhewch fod yr arddull cyfeirio a ddefnyddir ar gyfer y rhestr ddarllen yn briodol i’r ddisgyblaeth ac mai hon yw’r un y cynghorir i fyfyrwyr ei defnyddio drwy'r Llawlyfrau Rhaglenni neu’r  Canllawiau Cyfeirio. Bydd hyn yn sicrhau bod modd i fyfyrwyr ddod o hyd i’r adnodd cywir, gan gynnwys yr argraffiad cywir ac ar y ffurf gywir. Gall y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu roi cyngor i’r staff a’r myfyrwyr ar ddefnyddio offer meddalwedd cyfeirio a llyfryddol yn effeithiol, boed yn rhai tanysgrifio a ffynhonnell agored.

Cyngor a Chymorth

Bydd y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu yn rhoi cyngor a chymorth ar gyfer cynllunio adnoddau; yn cyfrannu at adolygu a chymeradwyo manylebau modylau a rhestrau darllen ac yn darparu mewnbwn ar gynnwys y rhestrau darllen adeg dylunio a datblygu rhaglen: Cysylltu â Ni yma.

Monitro ac Adolygu

Caiff y canllawiau polisi a chrynodeb eu hadolygu bob blwyddyn, mewn cysylltiad â staff academaidd i sicrhau effeithiolrwydd parhaus.

Rhif y Polisi: 1.1 Mai 2016