Benthyca adnoddau

Benthyca adnoddau

Mae llawer o’n hadnoddau ar gael ar gyfer y cyfnod benthyg safonol a nodir isod. Mae cyfnod benthyg byrrach gan rai o’n hadnoddau mwyaf poblogaidd er mwyn sicrhau eu bod ar gael ar yr adegau prysuraf. Nodir hyn gan label ar y meingefn, neu label lliw.

Y Fforwm a Llambed

Caiff pob eitem sydd yn llyfrgelloedd Y Fforwm a Llambed, ac eithrio gliniaduron, ei benthyca                   am 1 wythnos, a chaiff hyn ei ymestyn yn awtomatig oni bai bod defnyddiwr arall wedi gofyn amdani. Yn Y Fforwm, caiff gliniaduron eu benthyca am 4 awr, ac nid oes modd ymestyn hyn.

Llyfrgelloedd Eraill: Benthyciad safonol

Israddedigion   3 wythnos
Ôl-raddedigion a addysgir   3 wythnos
Ôl-raddedigion dysgu o bell   6 wythnos
Ôl-raddedigion ymchwil   6 wythnos
Staff y Brifysgol   6 wythnos
SCONUL Access   3 wythnos
Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd   3 wythnos

 

Cyfnodau benthyg arbennig 

Sylwer nad yw eitemau benthyciad arbennig ar gael i’w benthyg gan aelodau SCONUL Access a Phasbort Llyfrgelloedd Ynghyd.

Benthyciad cyfyngedig hir / Band coch    1 wythnos
Benthyciad cyfyngedig byr / Band gwyrdd    2 ddiwrnod
Benthyciad byr / Band melyn    Dros nos
Benthyciad cyfeiriol / Band glas    Cyfeiriol: i’w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig, nid i’w fenthyg 
Cylchgronau    Cyfeiriol: i’w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig, nid i’w fenthyg 
Ymarfer Dysgu   6 wythnos
Gliniaduron ac offer cyfrifiadurol    1 wythnos

 

Faint o eitemau gallaf eu benthyg?

Isod dangosir uchafswm yr adnoddau gallwch eu benthyg ar unrhyw adeg:

Israddedigion   15
Ôl-raddedigion ac Ymchwilwyr    20
Staff y Brifysgol   30
SCONUL Access   5
Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd   5

 

Dod o hyd i adnoddau

Y ffordd hawsaf i ddod o hyd i adnoddau yw trwy ddefnyddio ein catalog.  Pan fyddwch wedi darganfod eitem sydd o ddiddordeb ichi, mae angen ichi nodi’i lleoliad a’i rhif dosbarth.  Mae ein llyfrgelloedd yn defnyddio System Ddegol Dewey, ond sylwer gall fod lleoliadau ar wahân ar gyfer casgliadau arbennig ar rai campysau.

Hunanwasanaeth

Mae peiriannau hunanwasanaeth ar gael a fydd yn caniatáu ichi fenthyg a dychwelyd eitemau, a thalu costau gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.   Pan fyddwch wedi dewis yr eitemau rydych am eu benthyg, ewch â nhw a’ch cerdyn i’r peiriant hunanwasanaeth, lle cewch dderbynneb sy’n dangos y dyddiad dychwelyd.

Benthyg drwy’r post

Mae’n bosibl y bydd dysgwyr o bell yn gymwys i ddefnyddio ein gwasanaeth benthyg drwy’r post.   Cysylltwch ag outreach@pcydds.ac.uk am fanylion pellach.

Sylwer bod y gwasanaeth hwn ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd wedi’u cofrestru fel Dysgwyr o Bell ac sy’n astudio drwy gampws Llambed yn unig.   

Beth os na allaf ddod o hyd iddo?

Os nad yw ein llyfrgelloedd yn cadw’r deunydd sydd ei angen arnoch, gallwch wneud cais am Fenthyciad Rhyng-lyfrgellol. Mae hyn yn ein galluogi i ofyn am y deunydd sydd ei angen arnoch gan lyfrgell arall.

Hefyd gallwn archebu rhai llyfrau sydd mewn print ar gais, os byddant hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr eraill.   I wneud hyn, edrychwch ar ein ffurflen Awgrymu Adnodd (Saesneg yn unig).

Mae hefyd yn bosibl i lawer o fyfyrwyr a staff PCYDDS fanteisio ar gynlluniau benthyg er mwyn ymuno â gwasanaethau llyfrgell eraill ar draws y DU.  Ewch i’n tudalen Defnyddio Llyfrgelloedd Eraill i gael manylion pellach.  

Cwblhau ac ymestyn eich astudiaethau

Bydd gofyn ichi ddychwelyd yr holl eitemau sydd gennych ar fenthyg a thalu unrhyw ddyledion cyn ichi raddio.  

Os cewch estyniad, rhaid bod hwnnw wedi'i gadarnhau'n swyddogol a'i gofnodi gan y Gofrestrfa cyn bydd modd ymestyn eich mynediad i'r llyfrgell hefyd.