Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  Cronfeydd data

Gallwch gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r adnoddau ar-lein hyn oddi ar y campws. Er mwyn gwneud hyn, mae angen ichi wybod eich manylion mewngofnodi a chyfrinair TG i’r Brifysgol. Cliciwch ar deitl yr adnodd a nodwch eich manylion.

Cliciwch ar bwnc isod i ddarganfod pa gronfeydd data sydd ar gael.    

Os cewch broblemau wrth ddefnyddio’r dolenni isod, gallwch allgofnodi yma ac wedyn rhoi cynnig ar y dolenni isod eto, neu roi cynnig mewn porwr gwahanol. Os byddwch yn cau'ch porwr, y tro nesaf y byddwch yn ymweld ag adnodd cewch neges awtomatig i fewngofnodi eto. Mae cymorth mwy manwl yn ein canllaw i .

Os oes arnoch angen help wrth chwilio neu ddod o hyd i ddeunydd perthnasol wrth ddefnyddio unrhyw un o’n hadnoddau, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Pwnc neu darllenwch un o’n .

Allwedd i fynediad testun llawn
I gael mwy o wybodaeth, gweler y Canllaw Testun Llawn ar waelod y dudalen hon.

Green light   Testun llawn        Rhywfaint o destun llawn       Red light  Mynegai / Crynodebau yn unig

 

  Academic Search Premier

Mae Academic Search Premier yn fynegai academaidd cyffredinol sy’n mynegeio mwy nag 8,200 o gylchgronau a chyfnodolion o bob disgyblaeth academaidd ac mae’n darparu testun llawn mwy na 4,600.

  British Education Index

Mae’r BEI yn darparu cyfeiriadau llyfryddol at wybodaeth am bolisi ac arfer ymchwil o fewn addysg a hyfforddiant yn y DU.  

  Education Source

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn ymgorffori Education Research Complete.  Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn o 2000 o gyfnodolion a mwy na 530 o e-lyfrau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn ymwneud yn uniongyrchol â maes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

  ERIC

Cronfa ddata Americanaidd sy’n cyfateb i’r BEI

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  PsychArticles

Cronfa ddata o erthyglau testun llawn a adolygwyd gan gymheiriaid a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Seicolegol America a chyfnodolion cysylltiedig.

  Teacher Reference Center

Mae’n darparu mynegeion a chrynodebau ar gyfer mwy na 270 o’r cylchgronau a’r cyfnodolion mwyaf poblogaidd ar gyfer athrawon a gweinyddwyr er mwyn rhoi cymorth i addysgwyr proffesiynol.

  Zetoc 

Mynediad rhad ac am ddim ar gyfer AU ac AB yn y DU i gronfa ddata Tablau Cynnwys Electronig y Llyfrgell Brydeinig o fwy na 20,000 o gyfnodolion cyfredol.

  Academic Search Premier

Mae Academic Search Premier yn fynegai academaidd cyffredinol sy’n mynegeio mwy nag 8,200 o gylchgronau a chyfnodolion o bob disgyblaeth academaidd ac mae’n darparu testun llawn mwy na 4,600.

  ATLA Religion / ATLA Serials

Fe’i llunnir gan Gymdeithas Llyfrgelloedd Diwinyddol America (ATLA) ac mae’n cwmpasu pob agwedd ar grefydd gyda chynnwys yn dechrau o 1949.  Ynddi ceir cynnwys testun llawn mwy na 330 o gyfnodolion, mwy na 2.7 miliwn o gofnodion ac mae’n mynegeio mwy na 2,200 o gyfnodolion.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  John Johnson Collection

Mae’n rhoi mynediad i luniau lliw chwiliadwy 65,000 o eitemau yng Nghasgliad John Johnson o Effemera Argraffedig yn Llyfrgell Bodley, gan roi cipolwg unigryw ar natur gyfnewidiol bywyd pob dydd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

  Loeb Classical Library

Llyfrgell ddigidol o destunau Groeg a Lladin yn yr iaith wreiddiol ac mewn cyfieithiad, gan gwmpasu holl brif awduron y byd Groegaidd-Rufeinig o Homer i ddiwedd cyfnod yr hen fyd.

  Oxford Islamic Studies Online

Mae â chynnwys cyfeiriol ac esboniadau gan ysgolheigion blaenllaw mewn meysydd megis hanes, cysyniadau, pobl, arferion, gwleidyddiaeth a diwylliant Islamaidd byd-eang ac fe’i diweddarir yn gyson.

  Oxford Scholarship Online

Llyfrgell ar-lein sy’n cynnig mynediad i weithiau academaidd gan Wasg Prifysgol Rhydychen.  O fan hyn cewch gyrchu testun llawn nifer o deitlau o feysydd pwnc megis Busnes a Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Seicoleg, Crefydd a chymdeithaseg.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  Religion and Philosophy Collection 

 

  ATLA Religion / ATLA Serials

Fe’i llunnir gan Gymdeithas Llyfrgelloedd Diwinyddol America (ATLA) ac mae’n cwmpasu pob agwedd ar grefydd gyda chynnwys yn dechrau o 1949.  Ynddi ceir cynnwys testun llawn mwy na 330 o gyfnodolion, mwy na 2.7 miliwn o gofnodion ac mae’n mynegeio mwy na 2,200 o gyfnodolion.

  BFI InView 

Mwy na 2,000 o deitlau ffilm a theledu ffeithiol o’r 20fed ganrif hyd at ddechrau’r 21ain ganrif.  Mae’r themâu a gwmpesir yn cynnwys addysg, diwydiant ac economi’r DU, iechyd, cyfraith a threfn, yr amgylchedd a mewnfudo, hil a chydraddoldeb.

  GreenFile

Mae’i chasgliad o deitlau ysgolheigaidd, llywodraeth a diddordeb cyffredinol â chynnwys ynghylch cynhesu byd-eang, adeiladu gwyrdd, llygredd, amaethyddiaeth gynaliadwy, ynni adnewyddadwy, ailgylchu a rhagor. Mae'r gronfa ddata’n darparu mynegeio a chrynodebau ar gyfer mwy na 538,000 o gofnodion, yn ogystal â thestun llawn Mynediad Agored ar gyfer mwy na 5,800 o gofnodion.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  JSTOR

Gwasanaeth archifo cyfnodolion testun llawn sy’n rhoi mynediad i ôl-rifynnau'r holl gyfnodolion ysgolheigaidd sydd ar gael yn gyfredol yn JSTOR.  Ni chynhwysir rhifynnau diweddar, fel arfer y 3-5 mlynedd ddiwethaf.

  Migration to New Worlds

Mae’n archwilio symudiadau pobloedd o Brydain Fawr, Iwerddon, tir mawr Ewrop ac Asia i’r Byd Newydd ac Awstralasia.  Mae’n arddangos deunydd ffynhonnell wreiddiol unigryw sy’n adrodd profiadau personol amrywiol a niferus o ymfudo.  Daw’r rhan fwyaf o’r deunydd o’r cyfnod 1800-1924 ond cynhwysir rhywfaint o ddeunydd cynharach a hwyrach hefyd.

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  Oxford Bibliographies

Llyfryddiaethau gyda nodiadau o’r ysgolheictod diweddaraf a mwyaf awdurdodol mewn nifer o feysydd pwnc.  Mae gan y Drindod Dewi Sant fynediad i bum maes: Anthropoleg, Astudiaethau Tsieineaidd, Llenyddiaeth, Athroniaeth a Chrefydd.

  Project MUSE

Mae Project MUSE yn ffrwyth cydweithrediad unigryw rhwng llyfrgelloedd a chyhoeddwyr i ddarparu mynediad ar-lein sydd â thestun llawn 100% ac yn hawdd ei ddefnyddio, at gyfnodolion o safon uchel yn y dyniaethau, y celfyddydau, a’r gwyddorau cymdeithasol gan gyhoeddwyr ysgolheigaidd.

  PsychArticles

Cronfa ddata o erthyglau testun llawn a adolygwyd gan gymheiriaid a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Seicolegol America a chyfnodolion cysylltiedig.

  Vogue Archive

Archif chwiliadwy gyflawn o Vogue America o’r rhifyn cyntaf yn 1892 at y mis cyfredol, wedi’i hatgynhyrchu mewn lluniau lliw cydraniad uchel o’r tudalennau.   Mae’n gofnod unigryw o ffasiwn, diwylliant a chymdeithas Americanaidd a rhyngwladol o ddechrau’r cyfnod modern hyd at heddiw.

  Brill Reference works

Llyfr cyfeiriol safonol i fyfyrwyr ac ysgolheigion yr hen fyd.  New Pauly a gyhoeddir gan Brill yw argraffiad Saesneg Der Neue Pauly awdurdodol a gyhoeddid gan Verlag J.B. Metzler er 1996, mae’r ddau fersiwn o’r testun ar gael ar-lein ac yn chwiliadwy ac wedi’u croesgyfeirio.

   British Periodicals

Cronfa ddata sy’n rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gyfnodolion o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg hyd at ddechrau’r ugeinfed ganrif, mae’r testunau a gwmpesir yn cynnwys archaeoleg.

  Digimap 

Casgliad o wasanaethau EDINA sy’n darparu mapiau a data mapiau o Brydain Fawr. Sylwer y gall fod angen i ddefnyddwyr gychwyn cyfrif personol er mwyn gweld yr adnoddau ar ôl mewngofnodi.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  ProQuest  

Chwiliwch gronfa ddata’r Celfyddydau a’r Dyniaethau am gannoedd o deitlau’n cwmpasu Celf, Pensaernïaeth, Dylunio, Hanes, Athroniaeth, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Theatr ac Astudiaethau Diwylliannol.  

  ATLA Religion / ATLA Serials

Fe’i llunnir gan Gymdeithas Llyfrgelloedd Diwinyddol America (ATLA) ac mae’n cwmpasu pob agwedd ar grefydd gyda chynnwys yn dechrau o 1949.  Ynddi ceir cynnwys testun llawn mwy na 330 o gyfnodolion, mwy na 2.7 miliwn o gofnodion ac mae’n mynegeio mwy na 2,200 o gyfnodolion.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

 

  Academic Search Premier

Mae Academic Search Premier yn fynegai academaidd cyffredinol sy’n mynegeio mwy nag 8,200 o gylchgronau a chyfnodolion o bob disgyblaeth academaidd ac mae’n darparu testun llawn mwy na 4,600.

  ATLA Religion / ATLA Serials

Fe’i llunnir gan Gymdeithas Llyfrgelloedd Diwinyddol America (ATLA) ac mae’n cwmpasu pob agwedd ar grefydd gyda chynnwys yn dechrau o 1949.  Ynddi ceir cynnwys testun llawn mwy na 330 o gyfnodolion, mwy na 2.7 miliwn o gofnodion ac mae’n mynegeio mwy na 2,200 o gyfnodolion.

  British Periodicals

Cronfa ddata sy’n rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gyfnodolion o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg hyd at ddechrau’r ugeinfed ganrif, mae’r testunau a gwmpesir yn cynnwys archaeoleg.

  Education Source

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn ymgorffori Education Research Complete.  Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn o 2000 o gyfnodolion a mwy na 530 o e-lyfrau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn ymwneud yn uniongyrchol â maes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  ProQuest Central 

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  Religion and Philosophy Collection

  ABI/INFORM Complete

Cronfa ddata fwyaf cynhwysfawr ABI/INFORM™, mae hon yn cynnwys ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry, ac ABI/INFORM Dateline.  Mae’r gronfa ddata’n cynnwys miloedd o gyfnodolion testun llawn, traethodau hir, papurau gwaith, cyfnodolion busnes ac economeg allweddol megis yr Economist, adroddiadau â ffocws ar wledydd a diwydiannau penodol, a data y gellir eu lawrlwytho.  Mae’i deunydd rhyngwladol yn rhoi darlun cyflawn i ymchwilwyr o gwmnïau a thueddiadau busnes o gwmpas y byd.

  Business Source Complete

Mae’n mynegeio a chrynodebu erthyglau ym meysydd busnes a rheolaeth, marchnata, systemau gwybodaeth reoli, cyfrifeg, cyllid, busnes rhyngwladol, a disgyblaethau cysylltiedig.  Mae’n darparu mynegeio ar gyfer mwy na 3,800 o gyhoeddiadau, yn cynnwys bron 1,600+ o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid mewn meysydd busnes. Testun llawn mwy na 3,000 o gyfnodolion yn cynnwys 1,000 o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid.

  JSTOR

Gwasanaeth archifo cyfnodolion testun llawn sy’n rhoi mynediad i ôl-rifynnau'r holl gyfnodolion ysgolheigaidd sydd ar gael yn gyfredol yn JSTOR. Ni chynhwysir rhifynnau diweddar, fel arfer y 3-5 mlynedd ddiwethaf.

  Marketline

Mae’n darparu gwybodaeth gywir, gyfredol ar gwmnïau, diwydiannau a gwledydd ar draws y byd.  

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  Oxford Scholarship Online

Llyfrgell ar-lein sy’n cynnig mynediad i weithiau academaidd gan Wasg Prifysgol Rhydychen.  O fan hyn cewch gyrchu testun llawn nifer o deitlau o feysydd pwnc megis Busnes a Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Seicoleg, Crefydd a chymdeithaseg

  ProQuest Central 

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  PsychArticles

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata seicoleg sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

  Science Direct

Miloedd o erthyglau o lyfrau a chyfnodolion Elsevier ar bynciau’n cynnwys y gwyddorau ffisegol a pheirianneg, y gwyddorau bywyd, y gwyddorau iechyd a’r gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau.

 UK Data Service 

Mae’r UK Data Service yn adnodd cynhwysfawr a gyllidir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ac a gyflwynir gan yr UK Data Service i gefnogi ymchwilwyr, athrawon a llunwyr polisi sy’n dibynnu ar ddata cymdeithasol ac economaidd o ansawdd uchel. Ar ôl mewngofnodi gyda’ch cyfrif yn y Drindod Dewi Sant efallai y bydd gofyn i chi greu cyfrif personol gyda’r UK Data Service.

  Westlaw

Gwasanaeth ymchwil cyfreithiol ar-lein sy’n cyflwyno cyfraith achosion, deddfwriaeth, cyfnodolion, llyfrau, newyddion a gwybodaeth fusnes ac ymwybyddiaeth gyfredol.  

  Art and Architecture Source

Art and Architecture Source yw’r gronfa ddata destun llawn fwyaf sy’n cwmpasu celf gain, addurniadol a masnachol, yn ogystal â phensaernïaeth a dylunio pensaernïol.   Gan gwmpasu llawer o ddeunydd rhyngwladol, mae’n rhoi mynediad i fwy na 780 o gyfnodolion testun llawn, mwy na 220 o lyfrau testun llawn, a chasgliad o fwy na 63,0000 o luniau.

  Bridgeman Education - Images

Mwy nag 1.2 miliwn o luniau o amgueddfeydd, orielau, casgliadau preifat ac artistiaid cyfoes.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  JSTOR

Gwasanaeth archifo cyfnodolion testun llawn sy’n rhoi mynediad i ôl-rifynnau'r holl gyfnodolion ysgolheigaidd sydd ar gael yn gyfredol yn JSTOR. Ni chynhwysir rhifynnau diweddar, fel arfer y 3-5 mlynedd ddiwethaf.

  ProQuest Arts 

Chwiliwch gronfeydd data’n cwmpasu pynciau megis y celfyddydau a’r dyniaethau, cerddoriaeth, y celfyddydau perfformio, ac archif Vogue.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  Academic Search Premier

Mae Academic Search Premier yn fynegai academaidd cyffredinol sy’n mynegeio mwy nag 8,200 o gylchgronau a chyfnodolion o bob disgyblaeth academaidd ac mae’n darparu testun llawn mwy na 4,600.

  British Periodicals 

Mae’n rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gyfnodolion rhwng diwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys miliynau o luniau ffacsimili cydraniad uchel o’r tudalennau. Mae’r pynciau a gwmpesir yn cynnwys llenyddiaeth, athroniaeth, hanes, gwyddoniaeth, y gwyddorau cymdeithasol, cerddoriaeth, celf, drama, archaeoleg a phensaernïaeth.

  Grove Music Online  (yn cynnwys The New Grove Dictionary of Opera)

Yr adnodd awdurdodol ar gyfer ymchwil cerddoriaeth gyda chenhadaeth barhaus i gofnodi hanes a diwylliannau amrywiol cerddoriaeth a cherddorion o bob cwr o’r byd.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  IPA Source

Y llyfrgell fwyaf o drawsgrifiadau yn yr Wyddor Ffonetig Ryngwladol (IPA) ynghyd â chyfieithiadau llythrennol o ariâu opera a thestunau caneuon celf.  Bellach â mwy na 12295 o deitlau!

  JSTOR

Gwasanaeth archifo cyfnodolion testun llawn sy’n rhoi mynediad i ôl-rifynnau'r holl gyfnodolion ysgolheigaidd sydd ar gael yn gyfredol yn JSTOR. Ni chynhwysir rhifynnau diweddar, fel arfer y 3-5 mlynedd ddiwethaf.

  ProQuest Arts 

 Chwiliwch gronfeydd data’n cwmpasu pynciau megis y celfyddydau a’r dyniaethau, cerddoriaeth, y celfyddydau perfformio, ac archif Vogue.

  Academic Search Premier

Mae Academic Search Premier yn fynegai academaidd cyffredinol sy’n mynegeio mwy nag 8,200 o gylchgronau a chyfnodolion o bob disgyblaeth academaidd ac mae’n darparu testun llawn mwy na 4,600.

  Medline

Mae’n cynnwys cyfeiriadau at fwy na 3800 o gyfnodolion biofeddygol o 1966 ymlaen.  Mae’n cwmpasu pob agwedd ar feddygaeth â ffocws byd-eang.

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  PsychArticles

Cronfa ddata o erthyglau testun llawn a adolygwyd gan gymheiriaid a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Seicolegol America a chyfnodolion cysylltiedig.

  Science Direct

Miloedd o erthyglau o lyfrau a chyfnodolion Elsevier ar bynciau’n cynnwys y gwyddorau ffisegol a pheirianneg, y gwyddorau bywyd, y gwyddorau iechyd a’r gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau.

  SportDiscus

Mae SPORTDiscus yn cynnig deunydd llyfryddol, cynhwysfawr am chwaraeon, ffitrwydd a disgyblaethau cysylltiedig.  Mae’r gronfa ddata’n cynnwys ymhell dros 1.7 miliwn o gofnodion gan gwmpasu cyfnodolion a monograffau yn ôl hyd at 1800; mwy na 22,000 o draethodau hir a thraethodau ymchwil a chyfeiriadau at erthyglau mewn 60 o ieithoedd gwahanol.

  L'Année philologique

Mynegai rhyngwladol o ysgolheictod mewn astudiaethau clasurol yn cwmpasu erthyglau cyfnodolion a phenodau llyfrau ar yr hen fyd Groegaidd a Rhufeinig. Mae’n bosibl archwilio cofnodion yn ôl awdur o’r hen fyd, awdur modern, geiriau teitlau, pynciau a disgyblaethau, yn cynnwys archaeoleg, ieithyddiaeth, llenyddiaeth, athroniaeth, crefydd, gwyddoniaeth a thechnoleg.  Yn aml mae'r cofnodion yn cynnwys crynodeb byr a dolenni i gofnodion cysylltiedig.  

  Brill Reference works

Llyfr cyfeiriol safonol i fyfyrwyr ac ysgolheigion yr hen fyd.  New Pauly a gyhoeddir gan Brill yw argraffiad Saesneg Der Neue Pauly awdurdodol a gyhoeddid gan Verlag J.B. Metzler er 1996, mae’r ddau fersiwn o’r testun ar gael ar-lein ac yn chwiliadwy ac wedi’u croesgyfeirio.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  Loeb Classical Library

Llyfrgell ddigidol o destunau Groeg a Lladin yn yr iaith wreiddiol ac mewn cyfieithiad, gan gwmpasu holl brif awduron y byd Groegaidd-Rufeinig o Homer i ddiwedd cyfnod yr hen fyd.

  Oxford Reference Online

Mae’n dod â gweithiau cyfeiriol ieithyddol a phynciol gan un o gyhoeddwyr cyfeirlyfrau mwyaf a mwyaf dibynadwy’r byd at ei gilydd mewn un adnodd chwiliadwy. Cewch fynediad i’r Oxford Classical Dictionary, yr Oxford Encyclopedia of Greece and Rome, yn ogystal â geiriaduron Lladin.

  Oxford Scholarship Online

Llyfrgell ar-lein sy’n cynnig mynediad i weithiau academaidd gan Wasg Prifysgol Rhydychen.  O fan hyn cewch gyrchu testun llawn nifer o deitlau o feysydd pwnc megis Busnes a Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Seicoleg, Crefydd a chymdeithaseg.

  Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Llyfrgell ddigidol o lenyddiaeth Roeg o Homer i’r 16eg ganrif OC.  Mae’r holl destunau yn yr adnodd hwn mewn Hen Roeg.  Mae tiwtorialau sy’n esbonio sut i ddefnyddio’r adnodd hwn ar gael ar YouTube.

  Thesaurus Linguae Latinae (TLL)

Geiriadur Lladin sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am awduron, cyfnodau amser, cyhoeddiadau ac argraffiadau.

 Academic Search Premier

Mae Academic Search Premier yn fynegai academaidd cyffredinol sy’n mynegeio mwy nag 8,200 o gylchgronau a chyfnodolion o bob disgyblaeth academaidd ac mae’n darparu testun llawn mwy na 4,600.

  ACM Digital Library

  Business Source Complete

Mae’n mynegeio a chrynodebu erthyglau ym meysydd busnes a rheolaeth, marchnata, systemau gwybodaeth reoli, cyfrifeg, cyllid, busnes rhyngwladol, a disgyblaethau cysylltiedig,  Mae’n darparu mynegeio ar gyfer mwy na 3,800 o gyhoeddiadau, yn cynnwys bron 1,600+ o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid mewn meysydd busnes Testun llawn mwy na 3,000 o gyfnodolion yn cynnwys 1,000 o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid.

  IEEE Digital Library [Technology]

Mae’n darparu mynediad testun llawn i lenyddiaeth dechnegol o safon orau’r byd ym meysydd peirianneg drydanol, cyfrifiadureg, ac electroneg.

  IHS

Mynediad i’r Construction Information Service (CIS), Specify-it Enhanced, Engineer-it Enhanced, SCI Blue Book a deddfwriaeth a dogfennau cyfarwyddyd Rheolaeth Amgylcheddol.

  Marketline

Mae’n darparu gwybodaeth gywir, gyfredol ar gwmnïau, diwydiannau a gwledydd ar draws y byd.  

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  SAE Digital Library

Mae'n cyfeirnodi miloedd o bapurau technegol, erthyglau ysgolheigaidd, a safonau’n cwmpasu’r datblygiadau diweddaraf ymhob maes ar beirianneg symudedd yn cynnwys cerbydau ar y ddaear, awyrofod, cerbydau sy’n gyrru oddi ar y ffordd a thechnoleg gweithgynhyrchu.  Mae’r safonau’n cynnwys Safonau Deunyddiau Awyrofod (AMS) SAE, Safonau Awyrofod (AS), a Safonau Cerbydau ar y Ddaear (Adroddiadau J ac USCAR ). Mae’n cynnwys crynoadau manwl ac Adroddiadau Technegol SAE cyflawn mewn PDF am y cyfnod 1906 hyd at y cyfnod presennol. Cynnwys testun llawn cyfnodolion ysgolheigaidd o 1998 i’r cyfnod presennol.

  Science Direct

Miloedd o erthyglau o lyfrau a chyfnodolion Elsevier ar bynciau’n cynnwys y gwyddorau ffisegol a pheirianneg, y gwyddorau bywyd, y gwyddorau iechyd a’r gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau.

  Westlaw

 Gwasanaeth ymchwil cyfreithiol ar-lein sy’n cyflwyno cyfraith achosion, deddfwriaeth, cyfnodolion, llyfrau, newyddion a gwybodaeth fusnes ac ymwybyddiaeth gyfredol.  

  BFI InView

Mwy na 2,000 o deitlau ffilm a theledu ffeithiol o’r 20fed ganrif hyd at ddechrau’r 21ain ganrif. Mae’r themâu a gwmpesir yn cynnwys addysg, diwydiant ac economi’r DU, iechyd, cyfraith a threfn, yr amgylchedd a mewnfudo, hil a chydraddoldeb.

  BUFVC 

Adnodd mwyaf blaenllaw’r byd ar gyfer astudio riliau newyddion a chyfresi ffilm.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  JSTOR

Gwasanaeth archifo cyfnodolion testun llawn sy’n rhoi mynediad i ôl-rifynnau'r holl gyfnodolion ysgolheigaidd sydd ar gael yn gyfredol yn JSTOR. Ni chynhwysir rhifynnau diweddar, fel arfer y 3-5 mlynedd ddiwethaf.

   NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Arts 

Chwiliwch gronfeydd data’n cwmpasu pynciau megis y celfyddydau a’r dyniaethau, cerddoriaeth, y celfyddydau perfformio, ac archif Vogue.

  Business Source Complete

Mae’n mynegeio a chrynodebu erthyglau ym meysydd busnes a rheolaeth, marchnata, systemau gwybodaeth reoli, cyfrifeg, cyllid, busnes rhyngwladol, a disgyblaethau cysylltiedig.  Mae’n darparu mynegeio ar gyfer mwy na 3,800 o gyhoeddiadau, yn cynnwys bron 1,600+ o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid mewn meysydd busnes. Testun llawn mwy na 3,000 o gyfnodolion yn cynnwys 1,000 o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid.

  Marketline

Mae’n darparu gwybodaeth gywir, gyfredol ar gwmnïau, diwydiannau a gwledydd ar draws y byd.  

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

 

  ACLS Humanities E-books

Testun llawn chwiliadwy o fwy nag 800 o lyfrau mewn nifer o feysydd hanes.  Mae'r rhain yn weithiau sydd o bwysigrwydd mawr i astudiaethau hanesyddol a chyfeirir atynt yn aml.

  Ancestry [i’w defnyddio ar y campws yn unig]

Mae’n cynnwys dros 4 biliwn o gofnodion achyddol sydd ar gael i’w harchwilio, gan gynnwys cyfrifiadau hanesyddol a chofnodion plwyf, cofnodion milwrol a rhestrau teithwyr.

  BFI InView

Mwy na 2,000 o deitlau ffilm a theledu ffeithiol o’r 20fed ganrif hyd at ddechrau’r 21ain ganrif. Mae’r themâu a gwmpesir yn cynnwys addysg, diwydiant ac economi’r DU, iechyd, cyfraith a threfn, yr amgylchedd a mewnfudo, hil a chydraddoldeb.

  British Newspapers 1600 – 1900

Casgliad digidol sylweddol o bapurau newydd hanesyddol Prydain.

  British Periodicals

Cronfa ddata sy’n rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gyfnodolion o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg hyd at ddechrau’r ugeinfed ganrif, mae’r testunau a gwmpesir yn cynnwys archaeoleg.

  Digimap 

Casgliad o wasanaethau EDINA sy’n darparu mapiau a data mapiau o Brydain Fawr.  Sylwer y gall fod angen i ddefnyddwyr gychwyn cyfrif personol er mwyn gweld yr adnoddau ar ôl mewngofnodi.

  Early English Books Online

Mae’n cynnwys lluniau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, Yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau yn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700 - o’r llyfr cyntaf a argraffwyd yn Saesneg gan William Caxton, drwy oes Spenser a Shakespeare a chythrwfl Rhyfel Cartref Lloegr.

  House of Commons Parliamentary Papers

Testun llawn chwiliadwy papurau seneddol ynghyd â mynegai manwl.

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  Iter Bibliography

LLlyfryddiaeth o fwy nag 1.3 miliwn o gyfeiriadau ar gyfer deunydd ffynonellau eilaidd ynghylch yr Oesoedd Canol a’r Dadeni yn Ewrop, 400-1700

  John Johnson Collection

Mae’n rhoi mynediad i luniau lliw chwiliadwy 65,000 o eitemau yng Nghasgliad John Johnson o Effemera Argraffedig yn Llyfrgell Bodley, gan roi cipolwg unigryw ar natur gyfnewidiol bywyd pob dydd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

  Migration to New Worlds

Mae Migration to New Worlds yn archwilio symudiadau pobloedd o Brydain Fawr, Iwerddon, tir mawr Ewrop ac Asia i’r Byd Newydd ac Awstralasia. Mae’n arddangos deunydd ffynhonnell wreiddiol unigryw sy’n adrodd profiadau personol amrywiol a niferus o ymfudo. Daw’r rhan fwyaf o’r deunydd o’r cyfnod 1800-1924, ‘Canrif Mewnfudo’, ond cynhwysir rhywfaint o ddeunydd cynharach a hwyrach hefyd.

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  Nineteenth Century British Library Newspapers

Mae'n rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif.

  Oxford Dictionary of National Biography

Yr Oxford Dictionary of National Biography (Oxford DNB) yw’r cofnod cenedlaethol o ddynion a menywod sydd wedi llunio hanes a diwylliant Prydain, ymhob cwr o’r byd, o’r Rhufeiniaid i’r 21ain ganrif.  Mae'n cynnig bywgraffiadau cryno, cyfredol a ysgrifennir gan awduron arbenigol a enwir.

  Oxford Scholarship Online

Llyfrgell ar-lein sy’n cynnig mynediad i weithiau academaidd gan Wasg Prifysgol Rhydychen.  O fan hyn cewch gyrchu testun llawn nifer o deitlau o feysydd pwnc megis Busnes a Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Seicoleg, Crefydd a chymdeithaseg.

  Project MUSE

Mae Project MUSE yn ffrwyth cydweithrediad unigryw rhwng llyfrgelloedd a chyhoeddwyr i ddarparu mynediad ar-lein sydd â thestun llawn 100% ac yn hawdd ei ddefnyddio, i gyfnodolion o ansawdd uchel yn y dyniaethau, y celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol gan gyhoeddwyr ysgolheigaidd.

  ProQuest

Chwiliwch gronfa ddata’r Celfyddydau a’r Dyniaethau am gannoedd o deitlau’n cwmpasu Celf, Pensaernïaeth, Dylunio, Hanes, Athroniaeth, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Theatr ac Astudiaethau Diwylliannol.  

  Seventeenth & Eighteenth Century Burney Newspapers

Mae’n rhoi mynediad i’r papurau newydd a’r pamffledi newyddion a gasglwyd gan y Parchedig Charles Burney (1757-1817).

  State Papers Online

Archif chwiliadwy o Ddogfennau’r Wladwriaeth, rhai Mewnol a Thramor, yr Alban ac Iwerddon, yn ystod yr 16eg a’r 17eg ganrif, ynghyd â Chofrestrau'r Cyfrin Gyngor, at ddibenion prosiectau ymchwil ac addysgu ym maes gwleidyddiaeth, llywodraeth, a hanes cymdeithasol, economaidd a chrefyddol.

  Times Digital Archive 1785 - 2008

Yr archif ddigidol gyflawn o'r Times (Llundain). 

  British Periodicals

Cronfa ddata sy’n rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gyfnodolion o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg hyd at ddechrau’r ugeinfed ganrif, mae’r testunau a gwmpesir yn cynnwys archaeoleg.

  Early English Books Online

Mae’n cynnwys lluniau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, Yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau yn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700 - o’r llyfr cyntaf a argraffwyd yn Saesneg gan William Caxton, drwy oes Spenser a Shakespeare a chythrwfl Rhyfel Cartref Lloegr.

  Early European Books Online

Mae’n olrhain hanes argraffu yn Ewrop o’i wreiddiau hyd at ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg, gan gynnig lluniau ffacsimili lliw llawn, cydraniad uchel o ffynonellau argraffedig prin ac anodd eu cyrchu.

  Education Source

Sef yr adnodd ar-lein mwyaf awdurdodol ar gyfer ymchwil addysg. Mae’n cynnig casgliad mwyaf a mwyaf cyflawn y byd o gylchgronau addysg â thestun llawn. 

  Humanities Source

Mae Humanities Source yn gronfa ddata destun llawn werthfawr sy’n cwmpasu syniadaeth lenyddol, ysgolheigaidd a chreadigol.   Mae’n rhoi mynediad i fwy na 1,100 o gyfnodolion a chylchgronau testun llawn gweithredol.

  Iter Bibliography

Llyfryddiaeth o fwy nag 1.3 miliwn o gyfeiriadau ar gyfer deunydd ffynonellau eilaidd ynghylch yr Oesoedd Canol a’r Dadeni yn Ewrop, 400-1700.

  NewsBank

 Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  Nineteenth Century British Library Newspapers

Mae'n rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif.

  Oxford Reference Online 

Mae’n dod â gweithiau cyfeiriol ieithyddol a phynciol gan un o gyhoeddwyr cyfeirlyfrau mwyaf a mwyaf dibynadwy’r byd at ei gilydd mewn un adnodd chwiliadwy. Cewch fynediad i’r Oxford Classical Dictionary, yr Oxford Encyclopedia of Greece and Rome, yn ogystal â geiriaduron Lladin.

  Oxford Scholarship Online

Llyfrgell ar-lein sy’n cynnig mynediad i weithiau academaidd gan Wasg Prifysgol Rhydychen.  O fan hyn cewch gyrchu testun llawn nifer o deitlau o feysydd pwnc megis Busnes a Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Seicoleg, Crefydd a chymdeithaseg.

  Project MUSE

Mae Project MUSE yn ffrwyth cydweithrediad unigryw rhwng llyfrgelloedd a chyhoeddwyr i ddarparu mynediad ar-lein sydd â thestun llawn 100% ac yn hawdd ei ddefnyddio, i gyfnodolion o ansawdd uchel yn y dyniaethau, y celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol gan gyhoeddwyr ysgolheigaidd.

  ProQuest Literature & Language

Chwiliwch y gronfa ddata Arts & Humanities, cronfa ddata British Periodicals, Periodicals Archive Online a’r Humanities Index.

 

  Art and Architecture Source

Art and Architecture Source yw’r gronfa ddata destun llawn fwyaf sy’n cwmpasu celf gain, addurniadol a masnachol, yn ogystal â phensaernïaeth a dylunio pensaernïol.   Gan gwmpasu llawer o ddeunydd rhyngwladol, mae’n rhoi mynediad i fwy na 780 o gyfnodolion testun llawn, mwy na 220 o lyfrau testun llawn, a chasgliad o fwy na 63,0000 o luniau.

  Digimap 

Casgliad o wasanaethau EDINA sy’n darparu mapiau a data mapiau o Brydain Fawr. Sylwer y gall fod angen i ddefnyddwyr gychwyn cyfrif personol er mwyn gweld yr adnoddau ar ôl mewngofnodi.

  GreenFile

Mae’i chasgliad o deitlau ysgolheigaidd, llywodraeth a diddordeb cyffredinol â chynnwys ynghylch cynhesu byd-eang, adeiladu gwyrdd, llygredd, amaethyddiaeth gynaliadwy, ynni adnewyddadwy, ailgylchu a rhagor. Mae'r gronfa ddata’n darparu mynegeio a chrynodebau ar gyfer mwy na 538,000 o gofnodion, yn ogystal â thestun llawn Mynediad Agored ar gyfer mwy na 5,800 o gofnodion.

  IHS 

Mynediad i’r Construction Information Service (CIS), Specify-it Enhanced, Engineer-it Enhanced, SCI Blue Book a deddfwriaeth a dogfennau cyfarwyddyd Rheolaeth Amgylcheddol.

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  Science Direct

Miloedd o erthyglau o lyfrau a chyfnodolion Elsevier ar bynciau’n cynnwys y gwyddorau ffisegol a pheirianneg, y gwyddorau bywyd, y gwyddorau iechyd a’r gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau.

  Westlaw

Gwasanaeth ymchwil cyfreithiol ar-lein sy’n cyflwyno cyfraith achosion, deddfwriaeth, cyfnodolion, llyfrau, newyddion a gwybodaeth fusnes ac ymwybyddiaeth gyfredol.  

 

  Academic Search Premier

Mae Academic Search Premier yn fynegai academaidd cyffredinol sy’n mynegeio mwy nag 8,200 o gylchgronau a chyfnodolion o bob disgyblaeth academaidd ac mae’n darparu testun llawn mwy na 4,600.

  Medline

Mae’n cynnwys cyfeiriadau at fwy na 3800 o gyfnodolion biofeddygol o 1966 ymlaen.  Mae’n cwmpasu pob agwedd ar feddygaeth â ffocws byd-eang.

  Oxford Scholarship Online

Llyfrgell ar-lein sy’n cynnig mynediad i weithiau academaidd gan Wasg Prifysgol Rhydychen.  O fan hyn cewch gyrchu testun llawn nifer o deitlau o feysydd pwnc megis Busnes a Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Seicoleg, Crefydd a chymdeithaseg.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

  PsychArticles

Cronfa ddata o erthyglau testun llawn a adolygwyd gan gymheiriaid a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Seicolegol America a chyfnodolion cysylltiedig.

  Science Direct

Miloedd o erthyglau o lyfrau a chyfnodolion Elsevier ar bynciau’n cynnwys y gwyddorau ffisegol a pheirianneg, y gwyddorau bywyd, y gwyddorau iechyd a’r gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau.

  Business Source Complete

Mae’n mynegeio a chrynodebu erthyglau ym meysydd busnes a rheolaeth, marchnata, systemau gwybodaeth reoli, cyfrifeg, cyllid, busnes rhyngwladol, a disgyblaethau cysylltiedig.  Mae’n darparu mynegeio ar gyfer mwy na 3,800 o gyhoeddiadau, yn cynnwys bron 1,600+ o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid mewn meysydd busnes. Testun llawn mwy na 3,000 o gyfnodolion yn cynnwys 1,000 o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid.

  Hospitality and Tourism Complete

Mae Hospitality & Tourism Complete yn cwmpasu ymchwil ysgolheigaidd a newyddion y diwydiant yn gysylltiedig â phob maes o fewn lletygarwch a thwristiaeth. Mae’r casgliad hwn yn cynnwys mwy na 828,000 o gofnodion, gan ddyddio’n ôl mor bell â 1965. Mae testun llawn ar gyfer mwy na 490 o gyhoeddiadau, gan gynnwys cyfnodolion, adroddiadau cwmnïau a gwledydd, a llyfrau.

  Marketline

Mae’n darparu gwybodaeth gywir, gyfredol ar gwmnïau, diwydiannau a gwledydd ar draws y byd.  

  NewsBank

Mae’n rhoi mynediad i gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon o 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Central

Mynediad i gronfeydd data ymhob prif faes pwnc, yn cynnwys busnes, iechyd a meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, a chrefydd.  Mae’r casgliad yn cynnwys miloedd o gyfnodolion ysgolheigaidd, papurau newydd, cylchgronau, traethodau hir, papurau gwaith, ac adroddiadau ar y farchnad â thestun llawn, i gyd gyda’i gilydd ar blatfform pwerus, hawdd ei ddefnyddio.

Green light ‌‌‌Testun llawn

Mae fersiynau testun llawn o bob un neu o’r rhan fwyaf o’r erthyglau yn yr adnodd hwn ar gael i’w llwytho i lawr yn rhad ac am ddim ar ôl mewngofnodi.

 Rhywfaint o destun llawn

Mae rhywfaint o ddeunydd testun llawn ar gael yn yr adnodd hwn, ond mae’n bosibl bod deunydd arall wedi’i fynegeio ond heb ei gynnwys yn destun llawn. Os ydych yn chwilio am ddeunydd testun llawn, mae gan lawer o adnoddau opsiwn i gyfyngu'r chwilio i destun llawn yn unig, a bydd hyn yn cuddio unrhyw gyfeiriadau nad ydynt ar gael i’w llwytho i lawr. Fel arall, efallai y gallwch wneud cais am erthyglau neu lyfrau sydd wedi’u mynegeio heb fynediad testun llawn drwy .

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mae’r adnodd hwn yn fynegai’n bennaf a bydd yn cynnwys ychydig iawn neu ddim deunydd testun llawn. Gallwch ddefnyddio’r adnodd i ddod o hyd i gyfeiriadau at ddeunydd y bydd angen ichi ddod o hyd i’w gynnwys o ffynhonnell arall, er enghraifft drwy chwilio’r catalog neu drwy