Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  Datrys Problemau

person sitting on a sofa looking at a laptop

Mae gennym nifer fawr o e-adnoddau ac, er ein bod yn ceisio sicrhau mynediad di-dor iddynt, mae’n bosibl y byddwch o bryd i’w gilydd yn cael anawsterau wrth gyrchu adnoddau. Gallai nifer o ffactorau gwahanol fod yn achosi’r problemau hyn megis cyhoeddwyr yn diweddaru eu llwyfannau ar-lein neu broblemau penodol gyda gosodiadau cyfrifiadur neu ddyfais defnyddiwr. Mae llyfrgelloedd PCYDDS yn cysylltu â defnyddwyr a darparwyr adnoddau i geisio datrys problemau ac adfer mynediad i adnoddau ar-lein cy

Nod y canllaw hwn yw rhoi cymorth gyda phroblemau cyffredin y gallech ddod ar eu traws.  Os oes arnoch angen help wrth chwilio neu ddod o hyd i ddeunydd perthnasol wrth ddefnyddio unrhyw un o’n hadnoddau, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r enw mewngofnodi cywir. I gyrchu’r holl adnoddau defnyddiwch eich enw mewngofnodi a chyfrinair Prifysgol, a chysylltwch â chymorth TG os oes angen i chi ailosod eich cyfrinair.

Os ydych chi’n ceisio cyrchu adnodd y daethoch chi o hyd iddo gan ddefnyddio peiriant chwilio ac rydych chi oddi ar y campws, mae’n bosibl na fydd yn adnabod eich manylion mewngofnodi hyd yn oed os yw’r llyfrgell yn tanysgrifio i’r adnodd.

Defnyddiwch y cyfleuster Chwilio’r Llyfrgell i chwilio am adnoddau yr ydych chi eisiau eu cyrchu, gan ei fod yn rhoi’r dolenni cywir i fewngofnodi i adnoddau ar-lein.

Os ydych chi wedi cael mynediad i’r adnodd trwy Chwilio’r Llyfrgell ond rydych chi’n dal i gael cais i dalu, llenwch y ffurflen rhoi gwybod am nam oherwydd gallai fod problem gyda’n tanysgrifiad.

Wrth geisio cyrchu cylchgronau electronig, mae’n bosibl y gwelwch nad ydych yn gallu cael mynediad i erthyglau neu rifynnau penodol. Defnyddiwch y cyfleuster Chwilio’r Llyfrgell i weld pa flynyddoedd y caiff y llyfrgell eu cyrchu.

Weithiau mae nifer o ddolenni ag ystodau dyddiadau gwahanol. Dewiswch y ddolen sydd â’r dyddiadau mwyaf perthnasol ar gyfer eich anghenion chi.

Library search record example

Os yw’r erthygl rydych chi’n chwilio amdani wedi’i chynnwys yn yr ystod dyddiadau ar y cyfleuster Chwilio’r Llyfrgell ac nid ydych yn gallu ei chyrchu, llenwch y ffurflen rhoi gwybod am nam oherwydd bydd angen i ni wirio ein cofnodion.

Os yw’r e-lyfr neu’r e-gylchgrawn wedi’i restru ar y cyfleuster Chwilio’r Llyfrgell ond wrth glicio ar y ddolen rydych chi’n cael neges yn dweud nad yw’r eitem ar gael, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r ffurflen rhoi gwybod am nam.

Os yw’r ddolen a ddarperir gan y cyfleuster Chwilio’r Llyfrgell yn mynd â chi at y llyfr neu’r erthygl cylchgrawn anghywir, neu’n arwain at neges gwall, megis:

  • HTTP 404 Error Message
  • EZProxy Hostname error

rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r ffurflen rhoi gwybod am nam.

Mae tystysgrifau diogelwch yn diogelu data preifat ac maent ar gael yn gyffredin ar safleoedd mae’n ofynnol i chi fewngofnodi iddynt. Pan fyddwch yn mewngofnodi i adnoddau oddi ar y campws neu trwy eduroam, byddwch yn cysylltu trwy EZProxy. Weithiau gall tystysgrif EZProxy wrthdaro â’r dystysgrif ar yr adnodd ar-lein ac o ganlyniad dangosir rhybudd tystysgrif diogelwch.

Gan fod y ddwy dystysgrif diogelwch yn ddilys ac nad oes unrhyw risg, mae’n iawn i glicio i fynd i’r safle.

Sylwer, dylech fynd ymlaen gan ddefnyddio’r dull hwn dim ond os byddwch yn derbyn y neges gwall wrth geisio cael mynediad i ddolen trwy gatalog y llyfrgell / gyfleuster chwilio’r llyfrgell, ac nid os byddwch chi’n cael problemau wrth bori ar y we yn gyffredinol neu wrth ymweld â dolenni ar safleoedd eraill.

Google Chrome:

Security certificate error message Google Chrome

Cliciwch ar y ddolen estynedig (Advanced). Ar y sgrin nesaf bydd dolen “proceed to...”, cliciwch ar hwn a bydd yn mynd â chi i’r safle.

Firefox:

Security Certificate message Firefox

Cliciwch ar “Advanced” ac yna cliciwch “Add Exception”.

Windows Edge:

Security certificate error Windows Edge

Cliciwch ar “Continue to this webpage” i brosesu’r adnodd.

Gall rhoi cynnig ar borwr gwahanol fod o help weithiau oherwydd mae darparwyr adnoddau yn aml yn ffafrio porwr penodol; dylech hefyd wneud yn siŵr fod gennych y fersiwn diweddaraf sydd ar gael o’ch porwr.

Gall clirio eich storfa/briwsion ac ailddechrau eich porwr helpu gan ei fod yn sicrhau fod eich porwr yn ceisio llwytho fersiwn mwyaf diweddar tudalen we. Gweler tudalennau cymorth y porwr penodol:

Mae’n bosibl y bydd defnyddwyr oddi ar y campws a defnyddwyr ar y campws sy’n cysylltu trwy eduroam gyda’u dyfeisiau eu hunain weithiau’n cael problemau oherwydd nad yw’r feddalwedd wal dân a’r feddalwedd ddiogelwch yn caniatáu mynediad i’n dirprwy weinydd.

Os cewch chi neges fod y cysylltiad wedi’i wrthod neu os gwelwch y gwall “Page Not Found” mae’n debygol mai’r achos am hyn yw’r gosodiadau diogelwch ac mae’n bosibl y bydd angen i chi addasu’r rhain i gael mynediad i’n dirprwy weinydd. I gael rhagor o wybodaeth gweler tudalennau cymorth y system weithredu benodol:

Os ydych ar gyfrifiadur gwaith (mae gan rwydweithiau’r Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) osodiadau wal dân llym iawn) mae’n bosibl y bydd angen i chi gysylltu â desg gymorth TG eich cwmni i weld a oes modd addasu’r wal dân i ganiatáu mynediad i chi i ddirprwy weinydd y llyfrgell.

Golyga hyn fod gennym drwydded defnyddwyr cyfyngedig ar gyfer y teitl hwnnw a bod uchafswm y nifer o ddefnyddwyr a nodir ar y drwydded wedi’i gyrraedd.

Trwy glicio ar y botwm “add to queue” neu “reserve” byddwch yn cael e-bost pan fydd copi ar gael. Pan fydd ar gael bydd hyn a hyn o amser gennych i gyrchu / lawrlwytho’r e-lyfr cyn iddo symud at y person nesaf yn y ciw.

Ni ellir adnewyddu e-lyfrau. Os yw eich cyfnod lawrlwytho wedi dod i ben gallwch fel arfer ei lawrlwytho eto ar unwaith os nad oes unrhyw un arall yn y ciw.

Ni ellir dychwelyd e-lyfrau. Bydd eich mynediad yn dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod lawrlwytho rydych chi wedi’i ddewis.

Anaml iawn y byddwn yn prynu’r holl lyfrau sydd ar gael ar blatfform. Os nad yw teitl wedi’i restru ar y cyfleuster Chwilio’r Llyfrgell mae’n debygol nad oes gennym fynediad ato ond anfonwch e-bost i needmore@uwtsd.ac.uk i wirio.

Offer hygyrchedd

Gall yr offer canlynol helpu defnyddwyr i weld tudalennau gwe a gwefannau yn fwy cysurus.

Estyniadau Google Chrome:

  • Selection reader....... (testun i leferydd)
  • Reader view............... (personoli tudalennau)
  • Headings Map........... (amlinelliad o dudalennau)
  • HighContrast............. (newid cyferbynnedd)
  • CopyFish..................... (adnabod nodau gweledol)
  • Spreed......................... (Offeryn darllen yn gyflym sy’n helpu cynyddu eich cyflymder darllen heb amharu ar y ddealltwriaeth)

Microsoft Edge:

Firefox: