Gwneud dolenni i adnoddau ar-lein

Gwneud dolenni i adnoddau’r Catalog Llyfrgell a’r Llyfrgell Ar-lein

Yn ystod eich ymchwil efallai y bydd gofyn i chi wneud dolenni i adnoddau’r Catalog Llyfrgell neu’r Llyfrgell Ar-lein, er enghraifft yn eich llyfryddiaeth neu’ch rhestr gyfeiriadau. Hefyd efallai y bydd angen i staff academaidd wneud dolenni i adnoddau ar restrau darllen, neu ar Moodle. Dilynwch y canllawiau arfer gorau isod er mwyn sicrhau bod eich dolenni’n parhau i fod ar gael i bobl eraill.

Rhybudd: peidiwch â defnyddio’r URL ym mar eich porwr!

Pan fyddwch chi’n edrych ar adnodd, mae’r URL a welwch chi ym mar URL eich porwr gwe yn gallu cynnwys data ychwanegol sydd o bosibl yn berthnasol i’ch sesiwn bori chi’n unig. Os byddwch chi’n copïo a gludo’r ddolen yma, mae’n bosibl na fydd hi’n gweithio pan fydd rhywun arall yn ei hagor. Hefyd, efallai y bydd hi’n atal myfyrwyr y tu allan i gampws y Brifysgol rhag cael mynediad i’r adnodd.


Gwneud dolen i’r catalog

Mae gwneud dolen i'r Catalog Llyfrgell yn gyflym ac yn hawdd, ac mae'n ffordd ddelfrydol o roi gwybod i bobl eraill am adnodd defnyddiol.

  1. Chwiliwch yn y catalog
  2. Ar ôl dod o hyd i’r eitem yr hoffech chi wneud dolen iddi hi, dewiswch Manylion:


  3. Nawr dylech chi weld gwybodaeth am yr eitem. Cliciwch ar y ddewislen Gweithrediadau ac wedyn ar Permalink:


  4. Bydd dolen barhaol (permalink) yn ymddangos. Cliciwch ar y ddolen i’w dewis hi, ac wedyn ei chopïo gan ddefnyddio’r bysellau CTRL + C ar eich bysellfwrdd. Nawr gallwch chi ludo'r ddolen.

Gwneud dolen uniongyrchol i adnoddau gan ddefnyddio DOI (Dynodydd Gwrthrych Digidol)

Mae Dynodydd Gwrthrych Digidol yn god unigryw a roddir i wrthrych digidol sy’n gallu rhoi dolen ddi-baid i lyfrau a chylchgronau ar-lein, hyd yn oed os ydy gwefan y cyhoeddwr yn newid. Os oes Dynodydd Gwrthrych Digidol gan yr adnodd sydd ei angen arnoch chi, gallwch chi lunio URL yn y fformat canlynol:

  • Mewngofnodi: Bydd rhan gyntaf yr URL yn caniatáu i staff a myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant fewngofnodi i weld yr adnodd drwy system fewngofnodi ein Llyfrgell Ar-lein.
  • Ailgyfeirio: Wedyn bydd ail ran yr URL yn ailgyfeirio'r defnyddiwr at dudalen gartref y DOI.
  • Dynodi: Yn olaf, ychwanegwch y DOI ar ddiwedd yr URL er mwyn dynodi’r adnodd.

Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw fylchau. Dylai’r URL cyflawn fod yn un llinyn hir e.e.
https://ezproxy.uwtsd.ac.uk/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s11407-010-9084-1

Dod o hyd i’r DOI

Mae modd i chi ddod o hyd i DOI llawer o erthyglau cylchgronau ar-lein drwy ddarllen cofnod neu grynodeb ar gyfer un o’n hadnoddau ar-lein. 

Yn adnoddau EBSCO, chwiliwch am y DOI o dan y rhif ISSN yn y cofnod llawn:

Bydd angen i chi gopïo’r DOI cyflawn i mewn i’r URL, gan gynnwys unrhyw atalnodi ac yn union fel y mae’n ymddangos ar y sgrin. Yn yr enghraifft uchod y DOI yw 10.1007/s11407-010-9084-1

Yn adnoddau ProQuest, bydd angen i chi glicio ar y tab Abstract / Details ac wedyn sgrolio lawr o dan Details er mwyn dod o hyd i’r DOI:

Sylwer bod yr URL cyflawn wedi’i nodi yma, yn cynnwys y rhagddodiad http://dx.doi.org/. Wrth wneud dolen i’r DOI penodol yma, dim ond angen ychwanegu’r rhagddodiad mewngofnodi https://ezproxy.uwtsd.ac.uk/login?url= at y ddolen sydd:
https://ezproxy.uwtsd.ac.uk/login?url=http://dx.doi.org/10.1017/S0956618X10000785

Rhybudd: gwiriwch fod y DOI yn mynd â chi i dudalen y mae gennych chi fynediad iddi

Fel arfer bydd y DOI yn gwneud dolen i fersiwn gwreiddiol y cyhoeddwr o erthygl cylchgrawn. Mewn rhai achosion, megis yr enghraifft uchod o ProQuest, mae’n bosibl nad yw’r Brifysgol yn tanysgrifio i’r fersiwn hwn a bod gennym ni fynediad i’r erthygl drwy danysgrifiad trydydd parti’n unig. Er mai defnyddio’r DOI yw’r ffordd orau o wneud dolen i erthygl er mwyn sicrhau hir oes, dylech chi wirio bob tro fod gan y Brifysgol fynediad i’r erthygl drwy URL y DOI cyn cynnwys y ddolen yn eich llyfryddiaeth neu’ch rhestr ddarllen.

Os nad oes modd i chi gael mynediad i’r adnodd gan ddefnyddio dolen uniongyrchol y DOI, gallwch chi ddefnyddio dolen barhaol gan ddilyn y camau isod.

Gwneud dolen uniongyrchol i adnoddau gan ddefnyddio dolen barhaol

Os na allwch chi ddod o hyd i DOI ar gyfer yr adnodd y mae angen gwneud dolen iddo, neu os ydy’r DOI yn eich ailgyfeirio at ddarparwr arall nad yw’n rhoi mynediad i'r Drindod Dewi Sant, fel arfer mae modd dod o hyd i ddolen barhaol ar dudalen gartref yr adnodd.

Yn adnoddau EBSCO, mae modd dod o hyd i’r ddolen barhaol ar gofnod manwl pob erthygl o dan y ddewislen Tools ar ochr dde’r dudalen.

Os cliciwch ar Permalink bydd ffenest newydd yn agor gyda’r ddolen barhaol uwchben teitl yr erthygl. Cliciwch ar y ddolen i’w chopïo i’ch clipfwrdd. Yn wahanol i’r rhan fwyaf o’r darparwyr eraill, mae dolenni parhaol EBSCO fel arfer eisoes yn cynnwys y rhagddodiad mewngofnodi ar gyfer Y Drindod Dewi Sant, ac felly gallwch chi ei defnyddio fel y mae, heb unrhyw olygu.

Yn adnoddau ProQuest, bydd angen i chi glicio ar y tab Abstract / Details ac wedyn sgrolio lawr o dan Details er mwyn dod o hyd i’r ddolen barhaol. Mae’n cael ei nodi fel y ‘Document URL’.

Yn wahanol i EBSCO, nid yw ProQuest na llawer o ddarparwyr eraill yn cynnwys y rhagddodiad sydd ei angen i ailgyfeirio defnyddwyr at fewngofnodi i Lyfrgell Ar-lein Y Drindod Dewi Sant cyn darllen yr erthygl. Mae hyn yn gallu achosi i’r ddolen barhaol fethu oddi ar y campws. Er mwyn rhoi’r ddolen barhaol ar gael i ddefnyddwyr oddi ar y campws, rhowch https://ezproxy.uwtsd.ac.uk/login?url= ar ddechrau’r ddolen.

Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw fylchau.  Dylai’r URL cyflawn fod yn un llinyn hir e.e.
https://ezproxy.uwtsd.ac.uk/login?url=http://search.proquest.com/docview/817373695?accountid=130472


Ymholiadau neu broblemau

Os cewch chi unrhyw broblemau wrth wneud dolenni i adnoddau’r Llyfrgell Ar-lein neu os hoffech chi gael help pellach, cofiwch gysylltu â’ch Llyfrgellydd Pwnc.