Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Cyfarwyddo Theatr (MA)

Cyfarwyddo Theatr (MA)

Dysgwch y grefft o gyfarwyddo ar gyfer y llwyfan mewn mannau perfformio ymarferol a reolir yn broffesiynol.

Nod ein MA newydd mewn Cyfarwyddo Theatr yw mynd i’r afael â gofynion a disgwyliadau’r cyfarwyddwr theatr sy’n gweithio mewn cyd-destun theatraidd cyfoes. Yn yr astudiaeth ddwy flynedd hon, byddwch yn archwilio mecaneg rheoli ystafell ymarfer a datblygu strategaethau a thechnegau ar gyfer proses greadigol, gydweithredol. Byddwch yn gweithio gydag ymarferwyr theatr proffesiynol ac ymarferwyr creadigol i ddeall ac archwilio gwaith y cyfarwyddwr theatr mewn theori ac ar waith.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Sut i wneud cais

Ewch i adran gwneud cais y Brifysgol i ddysgu rhagor


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Enw'r cyswllt:: Lynne Seymour

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: £7,500
Dramor: £13,340

5 Rheswm dros astudio

 • Gweithio gydag ymarferwyr theatr
 • Datblygu sgiliau i ymgymryd â gwaith cyfarwyddwr
 • Cwrs sy’n seiliedig ar waith ymarferol
 • Sefydlu cysylltiadau proffesiynol ar draws y diwydiant
 • Gweithio mewn awyrgylch creadigol llwyddiannus

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Y Drindod Dewi Sant fel ‘canolbwynt creadigol’ ar gyfer mentrau sy’n gysylltiedig â datblygiad yr Egin.

Mae’r Rhaglen yn rhoi i fyfyrwyr y cyfle i ddatblygu ac arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth uwch a phrofiad ymarferol o’r canlynol:

 • gofynion a disgwyliadau’r cyfarwyddwr theatr sy’n gweithio yn y cyd-destun theatraidd cyfoes;
 • dealltwriaeth a chymhwysiad y cyfarwyddwr o dechnegau a dulliau ar gyfer ymarfer a pherfformio sgript;
 • agweddau ar y mudiad modernaidd mewn perthynas â drama a theatr trwy waith dramodwyr Ewropeaidd dethol;
 • datblygu a llwyfannu cynyrchiadau prif lwyfan fel cyfarwyddwr cynorthwyol a sioe theatr ‘stiwdio’ fel y prif gyfarwyddwr.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn gweithio gyda staff craidd, cyfarwyddwyr proffesiynol a gweithwyr theatr proffesiynol eraill, a chyda charfannau o fyfyrwyr israddedig y celfyddydau perfformio, i gynhyrchu gwaith o ansawdd proffesiynol.

Pynciau Modylau
 • Theori ac arfer cyfarwyddo Theatr
 • Ymagweddau at Gyfarwyddo 1: Sgript, Ymarfer a Pherfformio
 • Ymagweddau at Gyfarwyddo 2: Arddulliau Theatrau
 • Y prosiect Cyfarwyddwr Cynorthwyol
 • Y prosiect Cyfarwyddo
Asesiad

Cymysgedd o Bortffolio, Cyflwyniadau ac adroddiadau Cyfarwyddwr. Mae asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig ar gyfer pob modwl.

Yn ystod y cwrs hwn gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr archwilio testunau sy’n cynnwys themâu a materion y gellid eu hystyried yn rhai heriol.

Cewch eich ysbrydoli... Caerfyrddin Greadigol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Gradd gyntaf (2:1 neu uwch), unigolyn heb radd sydd â phrofiad proffesiynol o’r maes.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Peter Doran, Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Torch

“Yn ychwanegol at ddysgu achrededig, bydd cyfleoedd i elwa o’r rhwydwaith o gwmnïau theatr y mae gan dîm Celfyddydau Perfformio Caerfyrddin gysylltiadau gwaith â nhw eisoes, er enghraifft: Mess Up The Mess, Cwmni Theatr Mappa Mundi, Cwmni Theatr Red Oak, Gŵyl Cyrion Caerdydd, The Other Room a Theatr Torch, yn ogystal â’r nifer o gyfranwyr llawrydd sy’n gweithio gyda ni bob blwyddyn.” 

“Mae’r cwrs MA Cyfarwyddo newydd yn ychwanegiad arbennig at y cyrsiau celfyddydau creadigol rhagorol sydd ar gael yn barod ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Gan weithio ochr yn ochr â thiwtoriaid arbenigol a gweithwyr proffesiynol y diwydiant, mae’r cwrs yn cynnig cyfleusterau rhagorol a phrofiadau arloesol i fyfyrwyr, a fydd yn gweithio fel catalydd ar gyfer gyrfa yn y diwydiant theatr.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i’n tudalennau Llety am ragor o wybodaeth