Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Arfer Seicotherapiwtig: Dyneiddiol (MA)

Arfer Seicotherapiwtig: Dyneiddiol (MA)Mae'r ymagwedd ryngddisgyblaethol sy'n tanategu'r rhaglen hon yn cynnig i ymarferwyr Cwnsela dan hyfforddiant gyfuniad o ymagweddau newydd a thraddodiadol wedi'u cefnogi gan ymchwil.

Mae sylfaen y rhaglen hon yn cael ei ysbrydoli gan waith Carl Rogers a'r berthynas therapiwtig; gwaith ffocysu Eugene Gendlin, a gwaith deialogaidd a gwaith drwy brofiad traddodiad Gestalt. O hyn, mae ymagwedd Therapi sy'n Ffocysu ar Emosiwn (EFT) yn agor gwell mynediad at emosiwn dynol, fel y mae'n ymgysylltu â diddordeb agos mewn dealltwriaeth gynyddol mewn niwrowyddoniaeth a sut y mae emosiynau'n gweithredu'n wahanol i wybyddiaeth yn yr ymennydd.

Bydd y theori'n cael ei roi ar waith mewn lleoliad therapiwtig sy'n cynnwys 100 o oriau a oruchwylir yn glinigol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag o leiaf 25 awr o therapi personol a fydd yn cefnogi a chryfhau datblygiad personol a phroffesiynol.

Caiff y rhaglen ei haddysgu mewn grwpiau bach fel bod y myfyrwyr yn cael cyfle sylweddol i arfer a datblygu eu gallu therapiwtig. Yn ogystal, caiff myfyrwyr eu haddysgu trwy ddarlithoedd a grwpiau seminar ffurfiol lle bydd cyfle i fyfyrwyr drafod gyda'i gilydd a'r tiwtoriaid, y materion amrywiol a chymhleth sy'n cael sylw yn y rhaglen.

Arfer Seicotherapiwtig: Caiff y rhaglen Ddyneiddiol (MA) ei achredu gan y Gymdeithas Cwnsela Genedlaethol (NCS) ac, yn amodol ar y Telerau ac Amodau, yn llwybr i gofrestr genedlaethol o gwnselwyr a achredir gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol (PSA).

NCS Accredited Course Logo

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rhaid bodloni tri gofyniad ar gyfer y rhaglen:

 1. Gradd israddedig Anrhydedd dda mewn pwnc sy’n gweddu’r Dyniaethau neu Wyddorau Cymdeithasol.
 2. Cwrs sgiliau rhagarweiniol: bydd angen cynhyrchu tystiolaeth o'r hyn a astudiwyd ac ar ba lefel yn y cyfweliad.
 3. Cynigir lleoedd ar y cwrs yn amodol ar gyfweliad. Bydd y rhai sy'n gwneud cais i'r cwrs yn cael cyfle i ddod i siarad gyda'r darlithwyr fel y gallwch asesu p'un a yw'r cwrs yn eich gweddu chi a gallwn ninnau wneud yr asesiad hwnnw hefyd.

Os nad oes gennych gymhwyster mewn sgiliau cwnsela, gallwn gynnig cwrs byr i chi gyda'r nos: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/tystysgrif-gradd-sgiliau-cwnsela/ neu cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen: drwy e-bost at catherine.slade@uwtsd.ac.uk.

Mae gan y rhaglen hon broses ddethol drwy gyfweliad.


Cais am wybodaeth Gwneud Cais Nawr
Enw'r cyswllt:: Catherine Slade


Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: £7,800
Dramor: £15,000

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Cyfrannu at iechyd a lles eraill
 2. Datblygu hunan hyder a dealltwriaeth o'r hyn yw bod yn ddynol
 3. Cyfrannu at wybodaeth yn y maes trwy draethawd hir ymchwil
 4. Dysgu sut i weithio ar ddyfnder perthynol
 5. Paratoi at yrfa fel seicotherapydd wrth ei waith

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Arfer Seicotherapiwtig: Mae'r rhaglen Ddyneiddiol (MA) yn rhaglen lefel 7 tair blynedd, fodd bynnag, mae disgwyl y bydd yna ddatblygiad cynyddol o ran gwybodaeth ddamcaniaethol, datblygiad personol a phroffesiynol a gallu o ran arfer wrth i'r myfyriwr ddatblygu trwy'r rhaglen. Mae'r modylau wedi'u llunio i gefnogi datblygiad y gallu hwn. Mae'r MA yn addas i fyfyrwyr nad oes ganddynt brofiad o arfer glinigol.

Bydd y strwythur yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael hyfforddiant trylwyr ac y byddant yn gallu gweithio gydag ystod o anhwylderau meddwl ac yn meddu ar sgiliau a gwybodaeth i fod yn seicotherapyddion cymwys.

Mae'r rhaglen hon yn defnyddio ystafelloedd dosbarth mawr yn ogystal ag ystafelloedd cwnsela bach i sicrhau darpariaeth foesegol a chyfrinachol ar gyfer ymarfer. Gellir recordio sesiynau at ddibenion hyfforddi.

Rhaid i fyfyrwyr weithio o fewn asiantaethau lleol i gael eu 100 awr o arfer a oruchwylir yn glinigol. Gall hyn gynnwys gwaith o fewn sefydliadau symptomau penodol fel y rheiny sy'n cynnig adsefydlu cyffuriau ac alcohol; cwnsela profedigaeth a materion merched. Yn ogystal, mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau yn y GIG, sefydliadau addysgol ac yn y gwasanaethau cymdeithasol.

Pynciau Modylau

Mae pum modwl ar gyfer y rhaglen hon, fodd bynnag, mae hefyd raid i fyfyrwyr gwblhau 100 awr o arfer therapiwtig mewn lleoliad, goruchwylio misol a 25 awr o therapi personol.

Mae pob modwl yn ymgorffori theori, sgiliau ac adfyfyrio personol.

Yn y flwyddyn gyntaf bydd myfyrwyr yn cwblhau dau fodwl:

Modwl Un: Fframio Arfer Therapiwtig. Mae'r modwl hwn yn archwilio ffrâm foesegol arfer ac mae'n archwilio'r tybiaethau a wneir ynghylch natur a datblygiad pobl o ymagwedd Ddyneiddiol.

Bydd myfyrwyr yn adfyfyrio ar eu hunain wrth iddynt ymgysylltu ag arfer therapiwtig, gan ddatblygu hunan-gefnogaeth a hunanofal priodol.

Modwl Dau: Therapi a Chyd-destun. O fewn y modwl hwn, bydd myfyrwyr yn rhoi arfer therapiwtig mewn cyd-destun o fewn cyd-destun iechyd meddwl ehangach, gan gynnwys gwaith amlddisgyblaeth a rôl ac effaith NICE ar ddarpariaeth iechyd meddwl.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn dechrau ymgysylltu â Therapi sy'n ffocysu ar Emosiwn ac archwilio i'r broses newid.

Modylau'r Ail Flwyddyn:

Modwl Tri: Arfer Proffesiynol a Medrau Therapydd. Mae'r modwl hwn yn archwilio cysyniad proffesiynoldeb i arfer, gan gynnwys goblygiadau a chyfrifoldebau o fewn proffesiynoldeb. O fewn y modwl hwn, bydd myfyrwyr hefyd yn edrych ar broblemau neu faterion cyflwyno sy'n dod i'r amlwg wrth ddatblygu gwybodaeth broffesiynol drwy baradeim seiliedig ar dystiolaeth.

Modwl Pedwar: Dulliau Ymchwil ac Arfer

Mae'r modwl hwn yn galluogi i fyfyrwyr gymryd rhan mewn arferion ymchwil, cadarnhau arfer proffesiynol a datblygu arbenigedd mewn arfer trwy ddealltwriaeth ymarferol o sgiliau ymchwil empirig y gellir ei gyfleu i'r maes ehangach.

Y modwl olaf, a gynhelir yn y drydedd flwyddyn, yw'r Traethawd Hir Seicotherapi a Chwnsela. Bydd myfyrwyr yn cynnal darn o ymchwil hunan-gyfeiriedig. Gall myfyrwyr ymgysylltu â dulliau ymchwil ansoddol/meintiol/cymysg.

Plîs sylwch, mae modiwlau'n newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Mae gan y rhaglen hon ystod o strategaethau, gan gynnwys cyflwyniadau, asesiad ysgrifenedig a recordiadau ymarfer sgiliau.

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Gradd israddedig Anrhydedd dda mewn pwnc sy’n gweddu’r Dyniaethau neu Wyddorau Cymdeithasol.

Cwrs sgiliau rhagarweiniol: bydd angen cynhyrchu tystiolaeth o'r hyn a astudiwyd ac ar ba lefel yn y cyfweliad.

Cynigir lleoedd ar y cwrs yn amodol ar gyfweliad. Bydd y rhai sy'n gwneud cais i'r cwrs yn cael cyfle i ddod i siarad gyda'r darlithwyr fel y gallwch asesu p'un a yw'r cwrs yn eich gweddu chi a gallwn ninnau wneud yr asesiad hwnnw hefyd.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn galluogi i fyfyrwyr weithio fel therapyddion cymwys. Mae llwybrau nodweddiadol wedi cynnwys gwaith o fewn

 • Gofal Cymdeithasol
 • Y Gwasanaeth Carchardai
 • Gwasanaethau Brys
 • Sefydliadau elusengar a gwaith â thâl yn y sector gwirfoddol
 • Gofal Cynradd
 • Rolau addysgol
 • Hyfforddwyr
 • Darlithwyr
 • Ymchwilwyr Cymdeithasol
Costau Ychwanegol
 • Mae'n rhaid i fyfyrwyr ymgymryd ag o leiaf dau ddeg pump awr o therapi personol gydag ymarferydd cymwys addas.
 • Goruchwyliaeth glinigol Os na chaiff hyn ei ddarparu gan y lleoliad, fe fydd yn golygu cost ychwanegol.
 • Yswiriant Indemniad ac Atebolrwydd Proffesiynol
 • Tystysgrif DBS cyfredol, manwl
 • Professional Membership of the National Counselling Society (or equivalent).
 • There is a residential weekend with this course.
Cyrsiau Cysylltiedig
 • Sgiliau Cwnsela (TystGradd)
Dyfyniadau Myfyrwyr

Darrel (MA, Blwyddyn Un)
"Rhagorodd y cwrs ar fy nisgwyliadau ac mae e wedi bod yn gydbwysedd gwych o waith damcaniaethol ac ymarferol. Mae'r darlithwyr a'r tiwtoriaid yn ennyn eich diddordeb, yn hawdd siarad â nhw ac mae'r amgylchedd yn bositif a chefnogol".

Mel Sullivan (MA, Blwyddyn Dau)
"Mae blwyddyn gyntaf y cwrs hwn yn heriol ond yn hynod werthchweil. Ni allwn fyth fod wedi dychmygu dyfnder y datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol y byddai'n galw amdano od gyda chymorth fy nhiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr mae'r profiad wedi bod yn arbennig o foddhaus." 

Louise (MA, Blwyddyn Dau)
"Ymrwymo i'r MA mewn Arfer Seicotherapiwtig yw un o'r penderfyniadau gorau rwyf erioed wedi'i wneud. Mae'r cwrs wedi bod yn drylwyr, heriol, ysbrydoledig ac, i mi, mae e wedi newid fy mywyd. Rwyf wedi cael fy nghefnogi'n llwyr gan diwtoriaid y cwrs yr holl amser ac wedi cael fy annog i wthio fy hun i ddatblygu fy sgiliau fel cwnselodd. Rwyf wir yn argymell y cwrs i unrhyw un sy'n barod am archwiliad manwl o'r cyflwr dynol."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.