Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Astudiaethau Caethwasiaeth Fodern (MA, Tystysgrif y Brifysgol,Tyst Ôl-radd, Dip Ôl-radd)

Astudiaethau Caethwasiaeth Fodern (MA, Tystysgrif y Brifysgol,Tyst Ôl-radd, Dip Ôl-radd)Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd sy’n effeithio ar yr hyn a amcangyfrifir yn 45 miliwn o bobl ar draws y byd. Y nod yw darparu cyfres o raglenni a fydd yn cyfuno’r sgiliau, y pwerau a’r profiad iawn i fodloni gofynion heriol atal caethwasiaeth.

Wrth i rôl y gweithlu atal caethwasiaeth gael ei hymgorffori ymhellach yn sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat, mae angen sicrhau bod datblygiad proffesiynol parhaus ar gael sy’n cael ei achredu’n academaidd ac sy’n cydnabod y sgiliau a’r adnabyddiaeth o bobl sydd eu hangen ar y rôl. Mae’r portffolio MA hwn o raglenni yn darparu’r llwybr DPP achrededig hwn.  

Mae’r rhaglenni wedi’u datblygu mewn cysylltiad agos a chyson ag aelodau Grŵp Arwain Atal Caethwasiaeth Cymru. Mae’r rhaglen gychwynnol, Tystysgrif y Brifysgol, sy’n werth 40 credyd Lefel 7, yn cydnabod pwysigrwydd a chymhlethdod rôl y rheini sy’n gweithio o fewn adrannau caethwasiaeth fodern ac yn ei phroffesiynoli ymhellach.

Ar ôl cwblhau Tystysgrif y Brifysgol yn llwyddiannus mae cyfle i ddysgwyr ychwanegu at y dyfarniad hwn drwy astudio modwl 20 credyd pellach i gyflawni Tystysgrif Ôl-raddedig. Wedi hynny, gellir defnyddio’r credydau a gyflawnir i fynd ymlaen i Ddiploma Ôl-raddedig neu MA.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r botwm Ymgeisio Nawr ar frig y dudalen.


Academi Golau Glas Benthyciadau Ôl-raddedig
Enw'r cyswllt:: Julian Williams

Côd sefydliad: T80

Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: £7,800
Dramor: £15,000

Pam dewis y cwrs hwn

Mae buddion eglur gan y rhaglenni hyn i’r unigolyn ac i sefydliadau cyhoeddus, preifat ac nid-er-elw ehangach.

I’r unigolyn mae’n cydnabod ac yn adeiladu ar ei gymhwysedd a’i arfer proffesiynol drwy ddarparu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus sy’n briodol, yn ddefnyddiol ac â ffocws.

I’r sefydliadau, bydd yn helpu i ddatblygu ymchwil academaidd a chan ymarferwyr ac felly gorpws o wybodaeth a fydd yn cyfoethogi cyfraniad mecanweithiau i wrthsefyll caethwasiaeth fodern er lles cymdeithasol ac yn asesu’r mecanweithiau hynny.  

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglenni’n defnyddio dull dysgu cyfunol gan alluogi dysgwyr seiliedig ar waith i gwblhau llawer o’r rhaglen ar-lein o bell, a chan ddarparu’r hyblygrwydd mae ei angen arnynt i ymdopi â gwaith ac astudio.

Fodd bynnag, mae digwyddiadau blynyddol wyneb yn wyneb yn caniatáu i ddysgwyr gyfuno’r dysgu cyfredol a’i ddatblygu ymhellach.  

Cynigir y rhaglenni mewn talpiau bach dilynol o ddysgu (Tystysgrif y Brifysgol, Tystysgrif Ôl-raddedig, Diploma Ôl-raddedig ac MA), gan gynnig cyfle i ddysgwyr symud ymlaen drwy’r dyfarniadau amrywiol, gan ymgymryd â gwerth rhwng 40 a 180 o gredydau o DPP.  Bydd y modylau’n cynnwys dosbarthiadau meistr gan ymarferwyr cyfredol yn y maes.

Pynciau Modylau

Disgwylir i ddysgwyr gymhwyso cysyniadau ac egwyddorion damcaniaethol i gyd-destunau ymarferol.

Mae Tystysgrif y Brifysgol, sef y rhaglen gychwynnol, yn werth 40 credyd Lefel 7, ac mae’n archwilio hanes caethwasiaeth fodern yn fyd-eang ac yn y DG, achosion pwysig a’r darlun cyfredol fel y mae materion megis Brexit ac Mae Bywydau Du o Bwys yn effeithio arno.  Mae’r Dystysgrif hefyd yn archwilio’r math o droseddu, y ddeddfwriaeth sydd yn ei lle ar hyn o bryd i fynd i’r afael â’r sawl sy’n cyflawni troseddau ac i gefnogi dioddefwyr, a rôl y system cyfiawnder troseddol.  Yn y Dystysgrif Ôl-raddedig ychwanegol mae’r rhaglen yn ystyried effeithiolrwydd yr ymateb amlasiantaethol ar raddfa genedlaethol, ranbarthol a lleol i fynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern ynghyd â rhan gwleidyddiaeth a’r cyfryngau.

Yn y Diploma Ôl-raddedig ychwanegol mae’r rhaglen yn ystyried y cyd-destun byd-eang a rôl yr UE a’r mecanweithiau sydd yn eu lle ar hyn o bryd i fonitro a gwerthuso lefelau o gaethwasiaeth fodern er mwyn sicrhau tryloywder a darparu ar gyfer gwersi sydd i’w dysgu.  Hefyd archwilir dulliau cyfredol o ddiogelu’r rheini sy’n agored i niwed yn y gymdeithas, gan ymchwilio i effaith materion megis Llinellau Cyffuriau a Phriodas dan Orfod.

Disgwylir i ddysgwyr gymhwyso cysyniadau ac egwyddorion damcaniaethol i gyd-destunau ymarferol.

I gwblhau’r MA bydd dysgwyr yn canolbwyntio ar faes o ddiddordeb gan lunio astudiaeth ymchwil.

Mae hyn yn dangos y gallu i weithio’n annibynnol, adfyfyrio’n feirniadol a gweithredu’n strategol drwy gwblhau astudiaeth ymchwil a chyfrannu at anghenion sefydliad.

Asesiad

Defnyddir dulliau asesu ffurfiannol a chrynodol ac maent yn amrywiol, yn gyfoes a phan fo’n bosibl yn gysylltiedig ag arfer proffesiynol.

Defnyddir asesu ffurfiannol yn helaeth gydol y rhaglenni i baratoi myfyrwyr am yr asesu crynodol; cyflawnir hyn drwy ymarferion ymarferol a gwblheir ar-lein a/neu a drafodir mewn sesiynau a amserlennir e.e. astudiaethau achos, gwaith ymarferol a chyflwyniadau gan ddysgwyr. Asesir pob modwl yn grynodol drwy dasgau asesu unigol sy’n rhoi adborth ar berfformiad dysgwr ar gyfer y modwl ond sy’n cynnwys cyfarwyddyd blaen-borth i gefnogi dysgwyr mewn modylau/dysgu dilynol.

Defnyddir ystod o ddulliau crynodol.  Ni ddefnyddir arholiadau yn y rhaglenni am fod ffocws yr asesu ar ymarfer gweithgareddau a gyflawnir yn nodweddiadol o fewn sefyllfa atal caethwasiaeth. Gwaith cwrs a gwaith ymarferol yw’r prif strategaethau asesu am eu bod yn hwyluso asesu sy’n cyfuno gwybodaeth a dealltwriaeth, sgiliau gwybyddol, ymarferol ac allweddol gan ddefnyddio dulliau sy’n briodol i’r lefel astudio ac i ofynion y gweithle. Mae’r asesu’n cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau, cyflwyniadau a chynlluniau sy’n profi gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau gwybyddol a’r sgiliau ymarferol ac allweddol (trosglwyddadwy) sy’n adlewyrchu’r sgiliau y bydd y dysgwyr yn eu defnyddio yn rôl eu swydd.

Campws Busnes Abertawe

Gweler y fideo isod i ddarganfod rhagor am ein Campws Busnes yn Abertawe.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Gradd (2:2) neu brofiad proffesiynol perthnasol.

Cyfleoedd Gyrfa

Un o bryderon Grŵp Arwain Caethwasiaeth Fodern Cymru yw bod cyfle cyfyngedig i weithwyr atal caethwasiaeth proffesiynol yng Nghymru a’r DG ennill cymwysterau galwedigaethol ac academaidd yn y maes cymhleth iawn hwn o droseddu difrifol a chyfundrefnol.

Y nod yw darparu cyfres o raglenni a fydd yn cyfuno’r sgiliau, y pwerau a’r profiad iawn i fodloni gofynion heriol  atal caethwasiaeth.  Wrth i rôl y gweithlu atal caethwasiaeth gael ei hymgorffori ymhellach yn sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat, mae angen sicrhau bod datblygiad proffesiynol parhaus ar gael sy’n cael ei achredu’n academaidd ac sy’n cydnabod y sgiliau a’r adnabyddiaeth o bobl sydd eu hangen ar y rôl. Mae’r portffolio MA hwn o raglenni yn darparu’r llwybr DPP achrededig hwn.

Mae’r sgiliau a enillir yn ystod y rhaglen hefyd yn gallu cael eu trosglwyddo i broffesiynau neu sefydliadau eraill.

Costau Ychwanegol

Nid oes costau ychwanegol yn gysylltiedig â’r rhaglen hon, er byddai disgwyl i fyfyrwyr fod â mynediad at offer TG a byddai’n rhaid iddynt dalu am eu costau teithio eu hun i’r campws.

Cyrsiau Cysylltiedig
  • MSc Plismona (Arweinyddiaeth Weithredol a Strategol)
  • MA Caplaniaeth
  • MA Cyfiawnder Troseddol a Phlismona
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i’r adran llety i ddysgu rhagor.

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.