Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (MA) (Ardystiad ETS)

Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (MA) (Ardystiad ETS)Diben rhaglenni Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) (PgDip, MA) yw arfogi myfyrwyr â'r sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth i ddod yn weithwyr ieuenctid effeithiol sydd â chymwysterau proffesiynol.  Caiff y rhaglenni eu hardystio'n broffesiynol gan ETS Cymru, gan gynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid.

Gweledigaeth y rhaglenni yw creu ymarferwyr ac arweinwyr effeithiol ac adfyfyriol, ac mae'r rhaglen yn herio myfyrwyr i fagu mwy a mwy o annibyniaeth wrth nodi eu hanghenion dysgu a datblygu eu hunain.

Trwy safbwynt y gwyddorau cymdeithasol mae’r rhaglenni’n archwilio heriau cyfredol a chyfoes y mae pobl ifanc yn eu hwynebu, gan gynnwys:

 • Trawma
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Camddefnyddio Sylweddau
 • Llinellau Cyffuriau
 • Hawliau Plant
 • Iechyd a Llesiant
 • Effaith perthnasoedd

Mae’r rhaglenni’n cyfuno theori, polisi ac arfer ar ddull cymhwysol er mwyn galluogi graddedigion i fod yn academyddion, ymarferwyr ac arweinwyr rhagorol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO
 • Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (MA) (Ardystiad ETS) 
 • Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (PgDip) (Ardystiad ETS) 

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Enw'r cyswllt:: Angharad Lewis


Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: £7,800
Dramor: £15,000

5 Rheswm dros astudio

 1. Ennill cymhwyster sy'n cael ei gymeradwyo'n broffesiynol a chymhwyster ôl-raddedig academaidd
 2. Archwilio ymarfer gyda phobl ifanc a'u cymunedau trwy gymryd rhan mewn cyfleoedd lleoliadau gwaith ieuenctid ymhlith ystod eang o bobl ifanc a lleoliadau cymunedol.
 3. Y Drindod Dewi Sant yw’r unig le y gallwch astudio’r radd hon trwy gyfrwng y Gymraeg.
 4. Staff brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog sy’n weithwyr proffesiynol cymwys yn eu maes a chanddynt arbenigedd cydnabyddedig.
 5. Pwyslais ar ddatblygiad personol a chymdeithasol unigol. Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o gael eu haddysgu mewn grwpiau bach mewn amgylchedd dysgu cefnogol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd yr MA a’r PgDip Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) yn galluogi myfyrwyr i weithio gyda phobl ifanc, cymunedau a theuluoedd, ac i fod yn ymarferwyr sy’n addas i’r diben yn y 21ain ganrif.  Trwy safbwynt y gwyddorau cymdeithasol, bydd y rhaglenni yn archwilio arfer gyda phobl ifanc a’u cymunedau mewn modd cymhwysol, gydag ymrwymiad eglur i gyfiawnder cymdeithasol, arfer gwrth-ormesol, ac wedi’i seilio ar werthoedd ac egwyddorion craidd gwaith ieuenctid. 

Mae’r cyrsiau’n paratoi myfyrwyr i fod yn weithwyr proffesiynol i weithio gyda phobl ifanc ar nifer o broblemau sy’n gyfredol iawn yn y gymdeithas sydd ohoni, megis Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Digartrefedd, Camddefnyddio Sylweddau, Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, Tlodi a Gordewdra ymhlith pobl ifanc, ac mae’n archwilio’r rhain mewn modd cymhwysol, gan dynnu ar ymchwil cyfredol ac arfer gorau er mwyn paratoi graddedigion i fod yn ymarferwyr ac arweinwyr effeithiol ac adfyfyriol iawn yn eu dewis feysydd. Mae’r rhaglen yn cyd-fynd yn gyflawn ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i “ddatblygu a chryfhau darpariaeth benodol wedi’i hanelu at gefnogi a gwella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy agored i niwed neu sydd ar y cyrion” (LlC, 2019, t.13).

Pynciau Modylau

Lefel 7

Diploma Ôl-raddedig

 • Arfer Proffesiynol 1: Theori, Polisi ac Arfer Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (30 credyd; craidd)
 • Arfer Proffesiynol 2: Pobl Ifanc a Chymdeithas mewn Ffocws  (30 credyd; craidd)
 • Athroniaeth ac Arfer Ymchwil Cymdeithasol (30 credyd; gorfodol).

Yn ogystal bydd myfyrwyr yn dewis un o’r modylau dewisol canlynol:

 • Goruchwylio, Arwain a Rheoli i Weithwyr Proffesiynol (30 credyd; dewisol)
 • Arwain Hawliau Plant: Datblygu Arfer Proffesiynol (30 credyd; dewisol)
 • Cymunedau Cynaliadwy (30 credyd; dewisol)
 • Cymhwyso Dulliau Theatr mewn Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (30 credyd; dewisol).

MA

Yn ogystal â’r themâu uchod bydd yn ofynnol i’r myfyrwyr astudio:

 • Traethawd Hir (60 credyd; gorfodol).
Asesiad

Lluniwyd asesiadau i adlewyrchu gofynion y maes, a datblygu sgiliau cyflogadwyedd eang yn y myfyrwyr.    Nid oes unrhyw arholiadau.

Dolenni Perthnasol

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad
 • Bydd gofyn i ymgeiswyr ddarparu dogfen datgeliad manylach foddhaol ar gyfer y Gweithlu Plant ac Oedolion gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Fel arfer bydd gofyn bod gan ymgeiswyr radd anrhydedd.
 • Caiff ymgeiswyr sydd â chymwysterau a phrofiadau galwedigaethol hefyd eu hystyried.
 • O ganlyniad i gymeradwyaeth broffesiynol y rhaglen radd, rhaid i ymgeiswyr feddu ar o leiaf 200 awr o brofiad o Waith Ieuenctid diweddar a pherthnasol.
Cyfleoedd Gyrfa

Caiff graddedigion MA a  PgDip Gwaith Ieuenctid ac  Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) gymhwyster cydnabyddedig mewn gwaith ieuenctid. Gellir ystyried y cymhwyster proffesiynol hwn yn basbort i ymarfer, oherwydd bod y cymhwyster yn cael ei gydnabod ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig ac mewn llawer o wledydd ar draws y byd.

Mae llawer o’n graddedigion yn dod o hyd i waith yn uniongyrchol ym maes gwaith ieuenctid, yn y sector gwirfoddol a’r sector a gynhelir, gan weithio wyneb yn wyneb â phobl ifanc neu’n gweithio ar lefelau rheoli.  Fodd bynnag, mae’r cymhwyster gwaith ieuenctid yn adnabyddus am ei allu i drosglwyddo i feysydd cysylltiedig ehangach, sy’n dangos sut y gellir trosglwyddo’r sgiliau y mae’r graddedigion wedi’u datblygu wrth astudio ar y rhaglen radd i lawer o leoliadau eraill, a’u bod yn sgiliau a groesawir o fewn timau aml-ddisgyblaethol.

Dyma nifer o enghreifftiau penodol o gyrchfannau graddedigion:

 • Gwaith ieuenctid wyneb yn wyneb mewn ystod o gyd-destunau
 • Addysg gymunedol
 • Cyfiawnder Ieuenctid
 • Timau o Amgylch y Teulu
 • Rheolwr Corfforaethol mewn Gwasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol
 • Uwch Swyddogion Ieuenctid mewn Gwasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol
 • Local Government Officer
 • Prif Swyddog Ieuenctid
 • Darlithwyr mewn Addysg Uwch
 • Darlithwyr mewn Addysg Bellach
Costau Ychwanegol

Gorfodol: 
Costau DBS.

Costau Angenrheidiol:
Costau teithio i ac o leoliadau (un lleoliad ar bob lefel astudio).

Optional:
Dim

Dyfyniadau Myfyrwyr

Rwy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn ddiweddar cwblheais i’r rhaglen MA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Rwy’n weithiwr ieuenctid ers pum mlynedd lle rwy wedi cael fy ngrymuso i gefnogi a gweithio gyda phobl ifanc i gyflawni eu llwybrau a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas. Yn y cyfamser, rwy wedi bod yn fwy na ffodus i gyflawni MA Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac mae wedi gwella fy nysgu a'm gwybodaeth fy hun o ran gwaith ieuenctid, gan gynnwys yr egwyddorion a'r gwerthoedd ymarferol. Yn bwysicach, mae gwaith ieuenctid yn broffesiwn cydnabyddedig sydd wedi'i gymeradwyo gan y JNC lle mae'n cael bri i’w glywed a’i weld, gan weithredu ar y cyd â'r person ifanc. O gwblhau'r cwrs, rwy wedi elwa'n fawr o gael y profiad a'r sgiliau i ddatblygu a chyflwyno gwaith ieuenctid i bobl ifanc sy'n agored i niwed mewn cymdeithas.  Yn yr un modd, roedd y rhaglen wedi fy ngrymuso i archwilio'n feirniadol a chynyddu fy ngwybodaeth am ddeddfwriaeth gyfredol, egwyddorion addysg anffurfiol a dealltwriaeth o gymdeithas, a oedd wedi bod o fudd i mi fy hun yn ymarferol i ddarparu darpariaeth gadarn ar gyfer pobl ifanc. Yn yr un modd, mae'r cwrs wedi ehangu fy nghyfleoedd gwaith a bues i’n  ffodus i ymgymryd â rolau mwy yn yr Awdurdod Lleol. 

Gwenllian Evans


A minnau’n fyfyriwr gweddol aeddfed sydd â rôl strategol genedlaethol brysur mewn gwaith ieuenctid, y rhesymau y dewisais i astudio'r PgDip mewn Gwaith Ieuenctid, yn bennaf, yw fy mod i am gael profiad ‘ar lawr gwlad’ i gael gwell dealltwriaeth o'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu gweithwyr ieuenctid a phobl ifanc. Mae gen i gymhwyster lefel Meistr eisoes ac roeddwn i'n awyddus i 'gwblhau' fy mhortffolio gyda chymhwyster galwedigaethol. Yn olaf, yn unol â'm swydd gyflogedig, roeddwn i’n awyddus i gael dilysiad ar lefel arall ar gyfer fy rôl drwy ennill cymhwyster gwaith ieuenctid proffesiynol perthnasol. Rwy hefyd yn edrych ymlaen at allu cofrestru’n weithiwr ieuenctid proffesiynol gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Ar ôl ennill cymhwyster, bydda i wedi llwyddo i fynd i'r afael â'r 'bylchau' hyn ond rwy wedi ennill cymaint yn fwy - rwy wedi cwrdd â gweithwyr gwych, rhai pobl ifanc ysbrydoledig ac wedi dod ar draws ac wedi delio â rhai amgylchiadau heriol hefyd. Mae hyn i gyd wedi rhoi dealltwriaeth ddyfnach i mi o ddarpariaeth gwaith ieuenctid modern, ac rwy'n siŵr y bydd hynny o gymorth mawr i mi yn fy rôl polisi.

Tim Opie


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.