Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned (MA)

Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned (MA)Mae’r rhaglen hon wedi’i hanelu at weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’r gweithlu plant a phobl ifanc mewn ystod eang o rolau. Mae pob cam o’r Radd Meistr hon wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau lefel uchel o berthnasedd uniongyrchol i’r byd gwaith; bydd myfyrwyr yn cwestiynu ymchwil, yn beirniadu damcaniaethau ac yn cynnal ymchwil cadarn sy’n gysylltiedig â’u galwedigaeth bresennol neu yn y dyfodol.

Oherwydd ei bod wedi’i llunio gan ystyried anghenion pobl sy’n gweithio, cyflwynir y rhaglen yn hyblyg trwy gymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein. Gellir ei hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae’r MA’n rhannu sawl modwl â’i chwaer gymhwyster, y Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned. Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol yn cynnwys deunydd ar lefel Gradd Meistr a lefel Ddoethurol. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen MA hon ddewis symud ymlaen i adran Ddoethurol (ymchwil) y Ddoethuriaeth Broffesiynol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gallwch ymgeisio’n uniongyrchol i’r Brifysgol trwy ddefnyddio’r botwm Ymgeisio Nawr ar frig y dudalen.

Mae’n bosibl gadael y rhaglen yn gynnar gyda chymhwyster sy’n briodol i faint o waith a gyflawnwyd. Y cymwysterau gadael yn gynnar yw:

 • Tystysgrif Ôl-raddedig
 • Diploma Ôl-raddedig

Cais am Wybodaeth
Enw'r cyswllt:: Alison Rees Edwards


Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: £7,800
Dramor: £15,000

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Hyblygrwydd: gall y cwrs hwn addasu i gyd-fynd â’ch amserlen.
 • Cydweithio: mae’n creu cyfleoedd i chi ymgysylltu â’ch cyfoedion ym mhob modwl.
 • Ffocws: os ydych chi’n weithiwr proffesiynol sy’n ymwneud â’r gweithlu plant a phobl ifanc, mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio i’ch cefnogi a’ch herio.
 • Cefnogaeth: byddwch yn cael mynediad at staff trwy ddiwrnodau astudio wyneb yn wyneb a gweminarau ar-lein.
 • Personoli: dewiswch fodylau dewisol i gyd-fynd â’ch diddordebau a siapiwch bwnc eich traethawd hir yn seiliedig ar eich diddordebau proffesiynol neu academaidd.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Er mwyn sicrhau, fel gweithiwr proffesiynol prysur, y cewch eich cefnogi i lwyddo, mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i’w chyflwyno y tu allan i oriau gwaith arferol. Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd ar ddydd Sadwrn wedi’u cefnogi gan weminarau ar-lein mynych gyda’r nos. Mae staff ar gael ar gyfer tiwtorialau gyda’r nos os oes angen, a byddant yn eich cefnogi trwy gynnig tiwtorialau dal i fyny os byddwch yn cael eich gorfodi i golli sesiynau dysgu oherwydd eich cyfrifoldebau proffesiynol.

Os ydych yn ansicr o’ch sgiliau ysgrifennu academaidd ar ôl cyfnod hir i ffwrdd o addysg ffurfiol, bydd staff yn rhoi cymorth ar ffurf tiwtorialau. Datblygir eich sgiliau ysgrifennu academaidd hefyd trwy’r adborth wedi’i dargedu a roddir gan staff cyn i chi gyflwyno eich aseiniadau.

Mae gan y rhaglen elfen gydweithredol gryf. Gallwch ddisgwyl ymgysylltu â myfyrwyr eraill ar eich cwrs i drafod a beirniadu’ch cynlluniau ymchwil eich gilydd mewn modd adeiladol.

Os byddwch yn ymuno â’r rhaglen ond yn penderfynu’n ddiweddarach nad ydych am gwblhau’r ystod lawn o fodylau Lefel 7, gallwch ddewis graddio gyda Thystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd) neu Ddiploma Ôl-raddedig (120 credyd).

Pynciau Modylau

MA
Modylau Lefel 7

 • Adfyfyrio’n Feirniadol ar Ymarfer Academaidd a Phroffesiynol (30 credyd; Gorfodol)
 • Safbwyntiau Beirniadol mewn Polisi, Cynllunio a Chyflawni (30 credyd; Gorfodol)
 • Datblygu Chwilfrydedd Proffesiynol: Adolygiad Beirniadol o Lenyddiaeth (30 credyd; Gorfodol)
 • Dylunio a Rheoli Ymchwil ar gyfer Ymarfer Proffesiynol (30 credyd; Gorfodol)
 • Canolbwyntio ar y Dyfodol: Effeithio ar newid ac arwain gwelliant trwy ymchwil (30 credyd; Gorfodol)
 • Athroniaeth ac Ymarfer Ymchwil Cymdeithasol (30 credyd; Gorfodol)
 • Goruchwylio, Arwain a Rheoli ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol (30 credyd; Dewisol)
 • Cymunedau Cynaliadwy (30 credyd; Dewisol)
 • Llesiant a Pherthyn yn y Blynyddoedd Cynnar (30 credyd; Dewisol)
 • Dysgu gan Blant Bach (30 credyd; Dewisol)
 • Traethawd Hir: Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg (60 credyd; Gorfodol)

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL)

Asesiad

Mae’r rhaglen yn defnyddio amrywiaeth o fathau o asesiadau. Mewn rhai modylau, cewch eich asesu trwy bortffolios, cyflwyniadau blog, a chyflwyniad tebyg i gynhadledd. Mewn eraill, mae’r asesu’n cynnwys cynnig ymchwil, ffurflen foeseg wedi’i chwblhau ac adroddiad ymchwil.

Ar gyfer pob math o asesiad, bydd staff yn rhoi adborth i’ch caniatáu i ddatblygu eich syniadau ac ymateb i gyngor adeiladol cyn y cyflwyniad terfynol.

Bydd y casgliad o fathau o asesiadau’n datblygu eich sgiliau mewn ysgrifennu academaidd, cyflwyno o flaen cynulleidfa, arfer adfyfyriol, meddwl yn feirniadol a dylunio ymchwil.

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Gallwch gychwyn y cwrs hwn ar ôl cwblhau gradd israddedig mewn pwnc cysylltiedig, neu ar ôl treulio cyfnod byr neu hir allan o addysg. Bydd gan sawl myfyriwr ar yr MA hwn swyddi rhan-amser neu lawn amser ym maes gwasanaethau plant, ieuenctid neu gymunedol, a bydd sawl un yn eu cadw wrth astudio’n hyblyg o gwmpas eu hymrwymiadau proffesiynol.

Fel darpar fyfyriwr, efallai bod gennych gefndir yn un neu fwy o’r meysydd canlynol, neu efallai eich bod yn bwriadu datblygu eich gyrfa ynddynt:

 • Gwasanaethau Ieuenctid
 • Gwasanaethau Teuluoedd
 • Gofal Plant
 • Addysg Blynyddoedd Cynnar
 • Gofal Cymdeithasol
 • Datblygiad Cymunedol
 • Gwaith Chwarae
 • Gweision Sifil
 • Sefydliadau’r Trydydd Sector
 • Gwasanaethau Golau Glas (yr heddlu’n arbennig)
 • Cyfiawnder Ieuenctid
 • Gwasanaethau Iechyd

Os oes gennych o leiaf dwy flynedd o brofiad mewn galwedigaeth berthnasol yn barod, efallai yr hoffech edrych ar y Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned.

Cyfleoedd Gyrfa

Defnyddiwyd trafodaethau ac adborth gan sefydliadau sy’n weithgar ym maes gwasanaethau plant a phobl ifanc i gynllunio’r cwrs, a byddant yn parhau i lywio datblygiadau i’r dyfodol yn amcanion a chynnwys y rhaglen. Mae hyn yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn ennill sgiliau sy’n berthnasol yn broffesiynol a gwybodaeth o werth amlwg i gyflogwyr presennol ac yn y dyfodol.

Mae’r Radd Meistr hon yn llenwi bwlch yn narpariaeth llwybrau MA â ffocws ym maes y Blynyddoedd Cynnar. Fel person graddedig o’r rhaglen, byddai gennych set arbennig a soffistigedig o sgiliau a fyddai’n eich gwahaniaethu wrth eich cyfoedion. Byddai’r galluoedd ac arbenigedd beirniadol datblygedig a enillwyd o’ch astudiaethau’n gwella eich cyfleoedd dilyniant gyrfa a chyflogadwyedd ar draws meini prawf amrywiol.

O dan y Fframwaith Cymhwysedd Entrepreneuraidd, byddech yn cyflawni’r amcanion dysgu canlynol:

 • Nodi cyfleoedd
 • Creadigrwydd
 • Meddwl yn foesegol a chynaliadwy
 • Cymhelliant a dycnwch
 • Mentro
 • Cynllunio a rheoli
 • Ymdopi ag ansicrwydd, amwysedd a risg
 • Dysgu trwy brofiad.
Costau Ychwanegol

Gall myfyrwyr ddewis prynu gwerslyfrau i gefnogi eu hastudiaethau. Nid yw hyn yn ofynnol oherwydd mae’r testunau ar gael yn gyffredinol yn y llyfrgell neu ar-lein. Mae costau’r gwerslyfrau’n amrywio o £20 i £100.

Gall fod cyfleoedd i fynychu cynhadledd(au) ymchwil, lle gallai hyn fod yn briodol i’r myfyriwr ac yn gysylltiedig â’i ddiddordeb ymchwil. Mae’r costau’n amrywio o £50–£500 yn dibynnu ar y lleoliad a’r hyd mynychu.

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.