Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Seicoleg Rhagfarn a Gwahaniaethu (MSc, DipOR, TystOR)

Seicoleg Rhagfarn a Gwahaniaethu (MSc, DipOR, TystOR)Mae ein tîm seicoleg a chwnsela wedi bod yn ymwneud yn uniongyrchol â gwaith ymchwil, addysg a pholisi mewn meysydd sy'n ymwneud â rhagfarn a gwahaniaethu.

Mae hyn wedi cynnwys gweithio gyda Llywodraeth Cymru, sefydliadau'r trydydd sector, a phrifysgolion eraill ledled y byd ar faterion sy'n ymwneud â rhagfarn a gwahaniaethu, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, a deall cytgord rhwng grwpiau cymdeithasol. Mae'r modylau a gynigir yn y rhaglen hon yn cyd-fynd yn dda ag arbenigedd staff yn y Ddisgyblaeth.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r botwm Ymgeisio Nawr ar frig y dudalen.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Gofyn am Ragor o Wybodaeth
Enw'r cyswllt:: Dr Paul B. Hutchings


Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: £7,800
Dramor: £15,000

Pam dewis y cwrs hwn?

Ar hyn o bryd nid oes modd dod o hyd i MSc mewn Rhagfarn a Gwahaniaethu yn y DU. Mae materion sy'n ymwneud â rhagfarn a gwahaniaethu wedi dod yn fwy ac yn fwy cyffredin o fewn cymdeithas dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae ein dealltwriaeth o'r maes pwnc wedi tyfu'n fawr; fodd bynnag, mae archwilio sy'n seiliedig ar dystiolaeth islaw lefel ymchwil (PhD) wedi bod yn brin, fel y nodwyd gan yr ychydig gyrsiau sydd ar gael i archwilio'r maes pwnc hwn yn benodol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r rhaglen astudio yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau gwerthuso beirniadol a ddymunir gan ôl-raddedigion i fyfyrwyr mewn sawl rhan o gymdeithas, yn fwyaf nodedig sefydliadau'r trydydd sector, y llywodraeth a'r gwasanaeth sifil ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Bydd y rhaglen hon yn mynd i'r afael â maes pwnc a gydnabyddir yn eang ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ond mewn ffordd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n seiliedig ar ymchwil sy'n mynd y tu hwnt i lawer o'r hyfforddiant presennol a ddarperir yn y DU.

 Mae'r rhaglen hefyd yn defnyddio nifer o nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (WFGA; 2015), yn enwedig rhai Cymru fwy cyfartal; Cymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang; cymunedau cydlynol; a Chymru iachach.

Pynciau Modylau

Lefel 7

Rhan I:

TystOR, DipOR ac Msc:

 • Archwilio Rhagfarn Ymwybodol ac Anymwybodol (30 credyd; gorfodol)
 • Atebion: Dulliau Critigol a Dilema (30 credyd; gorfodol)
 • Dylunio a Dadansoddi Ymchwil Uwch (30 credyd; gorfodol)
 • Hil-laddiad a Gwrthdaro Rhyng-grŵp (30 credyd; gorfodol).

Rhan II:

MSc:

Traethawd Ymchwil Cymhwysol (60 credyd;  gorfodol).

Asesiad

Mae'r asesiadau yn y rhaglen hon wedi'u cynllunio'n benodol i'ch galluogi i ddangos ystod o sgiliau a gwybodaeth sy'n uniongyrchol berthnasol i ystod eang o broffesiynau seicolegol a thu hwnt. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cyflwyniadau proffesiynol
 • Portffolio o gymwyseddau ymchwil
 • Adolygiadau llenyddiaeth systematig
 • Asesiadau sgiliau ymarferol
 • Adroddiadau myfyriol
 • Cynigion ymchwil
 • Papurau ymchwil (traethawd hir Rhan II)

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae meini prawf mynediad yn radd anrhydedd 2.1, neu radd anrhydedd 2.2 dda (gan gynnwys traethawd ymchwil).  Er y gallwn ystyried ceisiadau gan y rhai sydd â chefndir mewn maes sydd â chysylltiad agos, oherwydd natur y rhaglen hon, byddai hyn yn dibynnu ar asesiad o sgiliau ysgrifennu academaidd ac ymchwil seicolegol.

Costau Ychwanegol

Efallai y cewch gyfle i fynychu cynhadledd neu ddigwyddiad allanol perthnasol ac os felly, efallai y bydd disgwyl i chi gyfrannu i’r costau dan sylw.

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.