Is-reolwr tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts, yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


12.07.2017

Mae Is-reolwr a Chyfarwyddwr Technegol tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a hynny er mwyn nodi ei gyfraniad sylweddol i chwaraeon yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Osian 1

Mae'r anrhydedd hon yn cael ei chyflwyno ddiwrnod yn unig ar ôl i’w gyfaill, Rheolwr Cymru, Chris Coleman OBE, dderbyn yr un anrhydedd mewn seremoni yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe ddoe.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL: "Rwy'n falch iawn o'r ffaith bod Osian Roberts yn sefyll ar y llwyfan gyda mi. Cawsom ein magu gyda'n gilydd yn yr un pentref. Roedd y ddau deulu fel un. Roedd ef yn gallu cicio pêl tra roeddwn byth wedi gallu. Mae'n anrhydedd mawr i mi dy weld di yma Osian ac rwy’n falch iawn bod y Brifysgol yn dy anrhydeddu am dy gyfraniad i Gymru."

Cyflwynwyd yr anrhydedd i Mr Roberts gan Dylan Blain, Darlithydd Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Dywedodd: "Pan gurodd Cymru Gwlad Belg i gyrraedd y rownd gynderfynol ym Mhencampwriaethau Ewrop 2016 cafodd eiliad o hanes chwaraeon ei chreu a fydd yn cael ei chofio am byth ac yn cael ei hystyried fel un o lwyddiannau chwaraeon mwyaf ein cenedl. Cafodd yr hanes hwn ei greu gan dîm a oedd yn 117 ar Restr Detholion FIFA dim ond rhyw 5-6 mlynedd yn ôl. Mae'r cynnydd sydd wedi digwydd i bêl-droed yng Nghymru, ar ac oddi ar y cae chwarae, yn eithaf rhyfeddol. Wrth gwrs, y tu ôl i bob tîm llwyddiannus y mae arweinwyr arbennig ac rydym yn anrhydeddu un ohonynt heddiw, sef Osian Roberts.

"Ochr yn ochr â'i waith llwyddiannus gyda thimau cenedlaethol Cymru ar bob lefel, mae Osian hefyd wedi datblygu enw da fel addysgwr hyfforddwyr rhyngwladol uchel ei barch. Mae'r rhaglen addysgu hyfforddwyr presennol yng Nghymru yn cael ei hystyried yn un o'r goreuon ar draws y byd gyda rhai o chwaraewyr a hyfforddwyr mwyaf adnabyddus ein cenhedlaeth yn awr yn mynychu’r cyrsiau hyn yma yng Nghymru. Mae Osian wedi bod yn ddylanwadol iawn wrth greu’r llwybr clir sy'n bodoli o dimau ieuenctid Cymru yr holl ffordd trwyddo i’r tîm cyntaf, a hefyd wrth greu hunaniaeth unigryw i bêl-droed Cymru y bydd yn siŵr o barhau am flynyddoedd lawer gan sicrhau llawer mwy o lwyddiant yn y dyfodol. "

Osian 2

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Osian Roberts: "Fel hyfforddwr ac addysgwr o chwaraewyr drwy gydol fy ngyrfa rwy'n credu ei bod yn bwysig fy mod yn ymarfer yr hyn yr wyf yn ei bregethu, sef bod yn gyfforddus wrth deimlo'n anghyfforddus a bod yn barod i fentro. Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i chi i gyd. Dyma eich diwrnod chi i ddathlu hefyd.

“Fe hoffwn i siarad am rai o'r gwersi y dysgais o’r ymgyrch hanesyddol yn 2016. Rwy wedi treulio fy ngyrfa i gyd yn gweithio o fewn y gêm. Rwyf wrth fy modd yn gwneud yr hyn rwy’n ei garu ac wedi hyfforddi dros 300 o gemau rhyngwladol ar sawl lefel yma yng Nghymru - rwy'n ystyried fy hun yn ffodus iawn. Ond rwyf hefyd yn credu bod lwc yn dod pan fod cyfle da yn dod benben â gwaith paratoi effeithiol ac felly pan gefais wahoddodd gan y diweddar Gary Speed i'w gynorthwyo, roeddwn yn teimlo ‘mod i’n barod. Roeddwn i wedi gwneud y gwaith caled; roeddwn i wedi hyfforddi ar bob lefel o'r gêm, mewn pob math o sefyllfaoedd, ennill fy holl gymwysterau ac roedd gen i awch am addysg, i deithio’n helaeth ac eto ag awch angerddol. Rwy’n dweud wrth fy hyfforddwyr taw’r hyn rydych chi’n dysgu ar ôl ichi wybod popeth yw’r hyn sy’n cyfrif. Ond wrth gwrs uchafbwynt fy hyfforddi personol oedd yr Ewro 2016, yn cyrraedd y rownd cyn-derfynol a chreu hanes a chyffwrdd â chalon cenedl. Felly, wrth ichi ddechrau ar gyfnod newydd yn eich bywydau, beth fedra i ei rannu o brofiad Ewro 2016? Gwerth gweithio mewn tîm – p’run ai’n arwain neu’n gweithio mewn tîm. Fyddai’r llwyddiant a gawsom yn Ffrainc fyth wedi dod oni bai bod y grŵp o chwraewyr oedd gennym ni yn gweithio mewn tîm. Mae’n bwysig i barchu aelodau’r tîm a cheisio cael y gorau ohonynt trwy greu awyrgylch iach lle mae pawb yn symud i’r cyfeiriad cywir. Byddwn yn eich annog i wneud y cyfraniad hwnnw cymaint ag y medrwch. Ar brydiau cewch chi’r cyfle i reoli i fyny lle gallwch weithio o fewn diwylliant sy’n meithrin awyrgylch o ragoriaeth lle bo ymryson iach yn bodoli. Mae hefyd yn bwysig herio ar yr amser cywir a’r modd cywir – er mwyn codi safonau. Ac yn sicr bu’n rhaid inni wneud hynny yn ystod y 7 mlynedd ddiwethaf.”

Yn frodor o Sir Fôn fe gwympodd Osian Roberts mewn cariad â phêldroed yn ddyn ifanc.

Chwaraeodd yn safle canol cae i dîm Bodffordd ac fe fu’n gapten tîm ysgolion Cymru cyn symud i’r UDA i astudio. Chwaraeodd dros Ddinas Bangor, Bethesda a Llangefni cyn derbyn ysgoloriaeth o Brifysgol Furman yn Ne Carolina, gan barhau â’u addysg bêldroed dramor.

Yn ddiweddarach chwaraeoedd yng Nghyngrhair Proffesiynol America i’r New Mexico Chillies, yn Albuquerque, gan ddod yn chwaraewr-reolydd yn 27 mlwydd oed yn 1989.

Yn 1991 dychwelodd Osian Roberts i Gymru i weithio fel swyddog datblygu pêldroed Sir Fôn ac i reoli Porthmadog, cyn ymgymryd â rol cyfarwyddwr technegol Ymddiriedolaeth Sefydliad Pêldroed Cymru.

Yn y swydd honno mae wedi datblygu enw da am fod yn hyfforddwr ac addysgwr o fri sy’n cynnal cyrsiau ar gyfer goreuon y gêm megis Thierry Henry, Marcel Desailly a Patrick Vieira, sy’n dysgu eu crefft law yn llaw â hyfforddwyr gorau Cymru.

Mae ei swydd wedi rhoi’r cyfle iddo arwain y tîm dan16 i ennill dwy darian ac fe ddaeth yn reolydd cynorthwyol Gary Speed yn y tîm uwchradd yn 2010 a phan gymrodd Chris Coleman yr awennau yn 2012, gan chwarae prif ran yn llwyddiant y tîm yn yr EWRO yn 2016.

Osian 3

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk