22 o swyddi newydd wedi eu creu yn natblygiad Glannau Abertawe SA1 PCYDDS a £18.5miliwn wedi eu buddsoddi yn yr economi leol


24.11.2017

Mae dwy ar hugain o swyddi newydd wedi eu creu yn natblygiad newydd £300 miliwn PCYDDS yng Nglannau Abertawe SA1, ochr yn ochr â chyfleoedd i 12 o brentisiaid ac 17 o leoliadau profiad gwaith.

Mae gwaith adeiladu datblygiad newydd £300 miliwn PCYDDS yng Nglannau Abertawe SA1 ar waith ers 15 mis ac mae i fod i gael ei gwblhau erbyn Medi 2018 pan fydd y myfyrwyr cyntaf yn cyrraedd.

Bydd y datblygiad yn cynnig cartref i gyfadrannau pensaernïaeth, cyfrifiadura a pheirianneg, addysg a chymunedau yn ogystal â llyfrgell newydd. Gyda chyfanswm o 22 o isgontractwyr Cymreig yn gweithio ar y prosiect, hyd yn hyn mae contractau gwerth £18.5 miliwn wedi eu sicrhau gan fusnesau a leolir yng Nghymru.

Mae hanner cant o ddigwyddiadau addysgol y Brifysgol wedi eu cynnal ar y safle, gyda’r diweddaraf wedi ei drefnu gan Gyrfa Cymru a Kier Construction, gyda’r nod o addysgu sgiliau adeiladwaith mewn amgylchedd byw i ddisgyblion blwyddyn 11 mewn ysgolion cyfun lleol.

Mae PCYDDS wedi ymrwymo i greu cymuned o staff a myfyrwyr ar draws ei holl gampysau sy’n cefnogi cynaliadwyedd drwy gyfrifoldeb cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol. Bydd adeiladau SA1 yn rhai BREEAM Excellent, a fydd yn rhoi lle blaenllaw i dechnolegau adnewyddadwy megis systemau Solar Ffotofoltäig, ac yn mabwysiadu dull gwyrdd tuag at arbed dŵr, drwy gynaeafu dŵr glaw a defnyddio troethfeydd di-ddŵr.

Bydd y tirlunio yn defnyddio rhywogaethau coed lleol a bydd storfeydd rhagorol ar gyfer cadw beiciau.  

Rhoddwyd pwyslais arwyddocaol ar gaffael contractwyr lleol a defnyddio cadwyn gyflenwi leol yn ystod y gwaith adeiladu. Mae nifer o isgontractwyr lleol wedi eu defnyddio i weithio ar ddatblygiad y glannau gan Kier Construction, sydd wedi eu penodi i oruchwylio cam un o’r datblygiad. Mae’r rhain yn cynnwys AB Glass a leolir yn Abertawe ac sy’n darparu’r ffenestri a’r gwydro; Nautilus, isgontractwyr to’r Adeilad Academaidd; Reussir ar gyfer y bricwaith a’r blocwaith, a Certus, isgontractwyr lefelu.

Mae’r gefnogaeth hon hefyd yn cynnwys ymrwymiad i ddefnyddio dur Prydain yng nghynllun y ffrâm adeiladu. Yn ogystal, mae’r cwmni’n darparu ystod o gyfleoedd gwaith, prentisiaethau a lleoliadau gwaith sy’n gysylltiedig â’r gwaith adeiladu.  Darperir y fath gyfleoedd i fyfyrwyr y Brifysgol ar draws ei champysau yn Abertawe, Llambed a Chaerfyrddin ac yn enwedig myfyrwyr y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg sy’n ennill profiad uniongyrchol o brosiect adeiladu byw.  Yn ogystal, mae’r cwmni’n awyddus i gefnogi prosiectau cymunedol a dinesig sy’n gysylltiedig â’r datblygiad.

Meddai Rheolwr Prosiect SA1 PCYDDS Mike Bessell: “Mae’r Brifysgol yn dal i ymrwymo nid yn unig i greu cyfleusterau dysgu ac addysgu o safon ragorol, ond hefyd i sicrhau bod y prosiect yn cyfrannu’n adeiladol at gynaliadwyedd amgylcheddol ac economaidd. Mae’r defnydd o dechnolegau gwyrdd o fewn yr adeiladau yn atgyfnerthu’r ymrwymiad hwn gyda gwaith gosod y paneli solar eisoes wedi ei gwblhau. Mae cyflawniadau economaidd y prosiect hyd yn hyn yn syfrdanol, gyda llawer o isgontractwyr lleol yn sicrhau contractau, a swyddi’n cael eu creu ar gyfer graddedigion y Brifysgol ynghyd â’r gymuned ehangach.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk