Arddangosfa Aeaf "Haenau yn y Tirwedd" yn cael ei hagor yn swyddogol gan yr Athro Mererid Hopwood


14.11.2017

Agorwyd Arddangosfa Aeaf "Haenau yn y Tirwedd" yn swyddogol  gan yr Athro Mererid Hopwood yr wythnos hon.

Layers 2

I gyd-fynd â’r Flwyddyn Chwedlau a Blwyddyn y Môr bydd yr arddangosfa hon yn dangos peth o’r gwaith a gynhyrchwyd fel rhan o ‘Haenau yn y Tirwedd’, sy’n brosiect rhyngddisgyblaethol cyfredol gan Erin Kavanagh. Cyllidwyd yr ymchwil yn rhannol gan y Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol Annibynnol (ISRF) ac mae’n cynnwys ffilm fer yn cofnodi'r ffyrdd y mae cyfranogwyr o’r celfyddydau, y Dyniaethau a’r gwyddorau wedi gweithio gyda’i gilydd mewn ymateb i dirweddau colledig Bae Ceredigion.  Dangoswyd y ffilm, a oedd yn dangos sut daeth y prosiect i fodolaeth, cyn y lansiad swyddogol.

Hefyd yn cael eu harddangos mae cyrn carw’r Borth, sydd wedi ysbrydoli stori newydd i’w hychwanegu at yr hen rai ar hyd yr arfordir chwedlonol hwn yng Ngheredigion.   Y llynedd y gwelwyd y set o gyrn carw coch godidog yma am y tro cyntaf ar y traeth gan ymwelwyr, Julien Culham a Sharon Davies-Culham.  Yn hytrach na cheisio symud y benglog o'r cleiau o dan y tywod, fe wnaethant dynnu sylw'r Comisiwn Brenhinol yn Aberystwyth ati, a roddodd wybod, yn ei dro, i Dr. Martin Bates sydd yn gwneud gwaith ymchwil ar yr arfordir ers nifer o flynyddoedd.   Gwyddys bellach bod y carw dan sylw wedi byw ac wedi marw rywbryd rhwng 1200 a 1000 CC - cyfnod sydd yng nghanol Oes yr Efydd.

Layers 1

Mae’r Athro Mererid Hopwood o Gyfadran Addysg a Chymunedau’r brifysgol yn fardd adnabyddus sydd wedi ennill y gadair a’r goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  Dywedodd:

“Gyda’r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus yn rhoi pwyslais ar weithio ar draws y pynciau traddodiadol, mae’n braf gweld PCYDDS yn datblygu prosiect sy’n dangos yn union sut y mae’r Celfyddydau a Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth a Hanes a llu o bynciau eraill yn plethu yn ei gilydd i glymu’r lleol a’r byd-eang a chreu profiad addysgol gwerthfawr."

Wedi ei leoli ar gampws Llambed y Brifysgol, mae gan y Gwyddonydd Cwaternaidd Dr. Martin Bates ffocws ymchwil mewn priddoedd a gwaddodion o safleoedd archeolegol, yn edrych yn benodol ar y berthynas rhwng bodau dynol a’u hamgylchedd. Mae ei waith yn y Borth yn rhan o gyfres o astudiaethau y bu'n eu cynnal gydag Erin Kavanagh ar dirweddau tanforol o gwmpas Ynysoedd Prydain.   Meddai:  “Roedd yn wych i weld cymaint o bobl yn bresennol yn y lansiad a hynny o gefndiroedd gwahanol yn cynnwys rhai o’n myfyrwyr Lefel 6 a oedd â diddordeb i gymryd rhan yn y prosiect.” 

Mae Erin Kavanagh, sydd hefyd wedi ei lleoli yn Llambed, yn arbenigo mewn damcaniaeth ac ymarfer rhyngddisgyblaethol, o archeoleg i gelf. Ychwanegodd:  "Roedd yn hyfryd i gael gweld fy ymchwil yn cael ei arddangos yn y fan y cychwynnwyd y gwaith.  Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth yn enwedig i’r 80 person sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect hyd yma.” 

Layers 3

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk