Artist yn Y Drindod Dewi Sant yn helpu i ddathlu creu murlun ysgol


23.06.2017

Yr wythnos hon mae Gwenllian Beynon, artist ac Uwch Ddarlithydd yn y Drindod Dewi Sant, wedi cwrdd â disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe i helpu i ddathlu creu murlun newydd yn neuadd yr ysgol.  

Ysgol Bryntawe Mural 1

Dros wyliau’r Pasg treuliodd disgyblion o’r ysgol, gyda chymorth creadigol ac ymarferol Gwenllian Beynon, eu hamser yn paentio’r murlun mewn pryd i dymor newydd yr haf.  Cyllidwyd y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r prif amcan oedd rhoi cyfrifoldeb i bobl ifanc leol am ddatblygu murlun newydd sbon i’r ysgol sy’n berthnasol i’w diwylliant, i’w syniadau ac i’r ardal leol.

Rhoddwyd y dasg o greu’r cynllun gwreiddiol i’r artist o Gymru, Swci Delic, ac roedd y cynllun hwnnw'n ffurfio’r syniad sylfaenol ar gyfer agweddau ar y murlun terfynol.   Ei briff hi oedd creu cynlluniau ar gyfer murlun sy’n dathlu diwylliant unigryw Abertawe a Chymru, a chynnwys gwaith y bardd lleol Daniel James, sy’n adnabyddus am ysgrifennu’r geiriau i’r emyn poblogaidd, Calon Lân.   

Meddai Gwenllian Beynon, Uwch Ddarlithydd Celf a Dylunio:

“Mae wedi bod yn fraint bod yn rhan o’r prosiect yma ac rwyf i wedi mwynhau gweithio gyda’r bobl ifanc dalentog iawn yma yn fawr iawn.   Roedd hi’n wych gallu cwrdd â nhw’r wythnos yma a chael sgwrs go iawn am y murlun a’r prosiect.  Roedden ni mor brysur dros wyliau’r Pasg yn ceisio gorffen y gwaith fel na chawsom ni gyfle go iawn i siarad yn fanwl am y cynnyrch terfynol.  

Mae hwn yn brosiect ardderchog sydd wedi rhoi cyfle i’r disgyblion ddod at ei gilydd a bod yn greadigol.   Hoffwn i ddiolch i Gyngor Celfyddydau Cymru ac i Ysgol Bryntawe am ganiatáu i mi fod yn rhan o’r prosiect ffantastig yma a rhaid diolch yn fawr iawn hefyd i Swci Delic a roddodd ysbrydoliaeth greadigol i’r disgyblion.”

Ysgol Bryntawe Mural 2

Menter Iaith Abertawe a sicrhaodd y cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac roedd yn awyddus i weld murlun yn cael ei greu i ddathlu’r Gymraeg yn ogystal â diwylliant unigryw Abertawe.  Meddai Eleri Griffiths, Swyddog Datblygu’r Gymraeg ym Menter Iaith Abertawe:

“Pwrpas y prosiect yma oedd rhoi cyfle i bobl ifanc yn yr ardal ddathlu eu diwylliant Cymraeg mewn ffordd wahanol ond creadigol.   Felly penderfynon ni roi cynnig gerbron Cyngor Celfyddydau Cymru i greu murlun i ddathlu popeth Cymraeg yma yn Abertawe.   Dewiswyd Ysgol Bryntawe yn lleoliad i'r murlun gan fod yr ysgol yn cyfrannu cymaint o fewn y gymuned leol ac mae’r disgyblion yma’n frwdfrydig iawn.   Rydym ni’n hapus iawn â’r ffordd mae'r prosiect wedi symud yn ei flaen a hoffwn i longyfarch pawb oedd yn rhan ohono fe.”

Meddai Simon Davies, Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe:  

“Lliwgar iawn a llachar iawn oedd f’ymateb cyntaf ond rwy’n meddwl bod y darn gwaith terfynol yn drawiadol iawn ac yn rhoi teimlad neis i'r ysgol.   Mae’n ardderchog gweld yr holl gysylltiadau gwahanol â’r ardal - mae'r Gweilch a’r Elyrch yn cael eu cynrychioli ac mae’n wych gweld y dyfyniadau amrywiol gan feirdd lleol.

Rhoddodd y prosiect yma gyfle i’r disgyblion ddatblygu eu sgiliau cynllunio, cydweithio a chyfathrebu ac maen nhw’n wir wedi mwynhau bod yn rhan o’r prosiect ac yn sicr mae wedi bod yn brofiad gwych iddyn nhw.   Hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi’n cefnogi ni gyda’r gwaith a gobeithio y bydd prosiectau tebyg yn cael eu hymestyn i ysgolion eraill.”

Nodyn i'r Golygydd

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk