Bydd Dr Jane Davidson yn annerch cynhadledd SB'17 yn Copenhagen


02.10.2017

Mae Dr Jane Davidson o’r Drindod Dewi Sant wedi’i gwahodd i annerch cynhadledd SB’17 Copenhagen ‘Ailddiffinio’r Bywyd Da’ ar 31 Hydref.

On stage at Hay Festival

Bydd Dr Davidson yn ymuno â mwy na 100 o arweinwyr syniadau ac ymarferwyr arloesi amgylcheddol a chymdeithasol blaenllaw o bob cwr o’r byd i gyflwyno anerchiadau ysbrydolgar, llywio sesiynau trafod, darparu adnoddau gwerthfawr ar gyfer sesiynau grŵp manylu, a hwyluso gweithgareddau rhwydweithio yn nigwyddiad Sustainable Brands, sy’n rhedeg o 30 Hydref i 1 Tachwedd yng Ngwesty Radisson Blu Scandinavia yn Copenhagen, Denmarc.  

Meddai Nassy Avramidis, rheolwr datblygu cynnwys gyda Sustainable Brands:  “Mae’r heriau cymdeithasol ac amgylcheddol pwysig sy’n dod i’r amlwg yn y byd sydd ohoni’n cymell busnesau ac arweinwyr brandiau dros y byd i ysgogi newid cadarnhaol.  Mae SB’17 Copenhagen yn dilyn yn ôl troed lansio ein menter fyd-eang yn Detroit fis Mai diwethaf i ddarganfod sut mae dyheadau cymdeithasol a ailddiffiniwyd yn trawsnewid y ffordd y mae brandiau'n darparu gwerth ar gyfer eu cwsmeriaid.  Bydd arweinwyr brandiau’n dod at ei gilydd yn Copenhagen i gynnal sgwrs ynghylch sut gall busnesau eu lleoli’u hun ar gyfer llwyddiant yn erbyn cefndir o anghenion cymdeithasol newidiol.”

Bydd Dr Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd, yn rhoi cyflwyniad â’r teitl ‘Doing Business with a Sustainable Country’.  

Yn flaenorol Dr Davidson oedd y gweinidog yn Llywodraeth Cymru a hyrwyddodd y syniad ynglŷn â deddfwriaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  

Meddai Dr Davidson:  “Bydd fy sesiwn i yn SB'17 yn edrych ar sut gall gwlad fynd ati i ddod yn gynaliadwy.  Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd sydd wedi deddfu i roi datblygu cynaliadwy wrth wraidd popeth y mae’r llywodraeth a’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ei wneud.  Mae’r bywyd da yn gysyniad pwysig iawn.  I fi mae’n ymwneud â'r ffordd y mae bodau dynol yn ymddwyn yng nghyd-destun y blaned hon, yr unig blaned sydd gennym ni, ond hefyd mae’n ymwneud â’r modd y mae llywodraethau a sefydliadau cyhoeddus yn gwneud yn dda ar gyfer y bobl maen nhw’n eu gwasanaethu.    Os gallwch chi gyfuno’r ddwy elfen hynny gallwch chi greu dyfodol llawer mwy cynaliadwy. Gallwch chi weld twf mewn mathau newydd o ddiwydiant, mathau newydd o wasanaethau na fyddan nhw’n gwneud difrod i’n planed ni ac a fydd yn gadael y byd mewn gwell cyflwr i genedlaethau’r dyfodol.   Os ydw i’n mynd i ailddiffinio’r ‘bywyd da’, mae arna i eisiau ei ailddiffinio ar gyfer ‘pawb’, hynny yw rhywun sy’n ymwneud â gwleidyddiaeth, yn y gymuned, mewn busnes, ym myd addysg, neu unrhyw rôl arall mewn bywyd, gan fynd ati i ystyried sut bydd eu gweithredoedd yn cysylltu â chenedlaethau’r dyfodol.  Mae gan fenter Sustainable Brands sy'n cael ei chyflwyno drwy’r gynhadledd hon, gyfle enfawr i ddylanwadu ar ymddygiad ar draws y byd.”

Mae uchafbwyntiau dethol eraill o’r rhaglen yn cynnwys Vanessa Rothschild, Rheolwr Busnes Cynaliadwyedd yn H&M, a fydd yn rhannu’r strategaeth a fu’n asgwrn cefn i’r fenter Positif i’r Hinsawdd gan H&M; Chris Grantham, Cyfarwyddwr Portffolio’r Economi Gylchol yn IDEO, a fydd yn esbonio sut i gynllunio mewn ffordd sy’n adfywio ac yn ychwanegu at adnoddau’r Ddaear, yn hytrach na thynnu oddi arni a Leith Sharp, Cyfarwyddwr Addysg Weithredol ar gyfer Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Harvard, ynghyd ag Ysgol Economeg Llundain a Banc y Byd, a fydd yn archwilio’r rheidrwydd busnes ar gyfer arweinyddiaeth a ysgogir gan bwrpas a chynllunio sefydliadol.

I gael gwybodaeth bellach am raglen y gynhadledd a rhestr gyflawn o’r siaradwyr a gadarnhawyd, ewch i wefan y gynhadledd yn  www.SB17Copenhagen.com.

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk