Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal sesiwn gwybodaeth gyhoeddus yn SA1


27.06.2017

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal sesiwn gwybodaeth gyhoeddus yn SA1 ddydd Gwener, 30 Mehefin rhwng 1pm a 4pm.

Nod y sesiynau yw rhoi’r diweddaraf i drigolion a busnesau lleol wrth adeiladu ei datblygiad newydd gwerth £300 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe.

Cynhelir y sesiynau ar ddull galw heibio ar ddydd Gwener olaf y mis yn Ystafell Farchnata newydd Y Drindod Dewi Sant ar Ffordd y Brenin, SA1.

Bydd aelodau tîm prosiect Glannau Abertawe SA1 ar gael ym mhob sesiwn, lle mae croeso i’r cyhoedd alw heibio gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a allai fod ganddyn nhw wrth i’r datblygiad fynd yn ei flaen.

Yn nigwyddiad y mis hwn, bydd dyluniadau ar gyfer y darluniau a fydd yn rhannol amgylchu cam 1 y datblygiad i’w gweld. Fe’u crëwyd gan 30 o fyfyrwyr o Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Nod y cysyniadau wrth wraidd y murlun yw dangos ardal SA1 o safbwyntiau amrywiol a lluosog.  Mae’r prosiect yn gydweithrediad rhwng myfyrwyr Celfyddyd Gain a Ffotograffiaeth a myfyriwr MA.

Meddai Cyfarwyddwr Prosiect SA1 Y Drindod Dewi Sant, Ray Selby: “Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o gymuned Abertawe ac, o’r herwydd, mae ymwneud â chymuned SA1 a sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf gydol cyfnodau datblygu’r prosiect yn flaenoriaeth i ni. Rydyn ni’n deall y bydd cwestiynau ac ymholiadau gan amrywiol randdeiliaid ar wahanol adegau yn natblygiad y prosiect, felly penderfynwyd y byddai sesiynau galw heibio misol rheolaidd yn caniatáu i bobl alw draw a sgwrsio â ni mewn modd anffurfiol.
“I ni, nid yw ymgysylltu â’r cyhoedd yn golygu yn unig roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddyn nhw, ond hefyd eu cynnwys nhw yn y penderfyniadau a wnawn ni ac yn y pen draw, eu gwneud nhw’n ddefnyddwyr gweithredol o’n cymdogaeth newydd a fydd i bawb, nid i'n myfyrwyr ni yn unig. Byddem ni’n annog unrhyw un sydd â diddordeb yn ein datblygiad newydd SA1 Glannau Abertawe i ddod i’r sesiynau am ein bod ni’n awyddus iawn i glywed eich barn chi.”

Gweledigaeth Y Drindod Dewi Sant ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw creu cymdogaeth gyda gweithgarwch academaidd yn ganolbwynt iddo er mwyn denu cwmnïau i gydleoli â’r Brifysgol i fanteisio ar wybodaeth, datblygu sgiliau, cefnogi cwmnïau presennol a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.

Mae cam un y datblygiad eisoes wedi dechrau creu cyfleuster newydd i’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, a’r Gyfadran Addysg a Chymunedau, yn ogystal â chyfleusterau llyfrgell newydd. Gwnaeth Y Drindod Dewi Sant fuddsoddiad sylweddol yn SA1 trwy brynu’r ddau adeilad Tecniwm, yn ogystal â’r adeilad Cypriwm, a phob un o’r rhain yn  gartref i amrywiaeth o gwmnïau preifat, a nifer o’r rhain eisoes yn cydweithredu â’r brifysgol i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk