Cadeirydd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


13.07.2017

Mae Cadeirydd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru, Diane McCrea, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe

Diane McRea T4

Penodwyd Diane McCrea yn Gadeirydd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar ddiwedd 2015. CNC yw’r corff a noddir gan Lywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am sicrhau rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol Cymru. Mae wedi dal amrywiaeth o swyddi anweithredol yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Yn ddiweddar, cwblhaodd ei chyfnod mewn swydd gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, yn Gadeirydd ar Bwyllgor Cymru ac Is-Gadeirydd Bwrdd Cymru a Lloegr.  Cafodd MBE am ei gwasanaethau i’r diwydiant dŵr yn 2016.

Mae ganddi brofiad uniongyrchol o ddatblygu a darparu strategaethau a pholisïau sy’n adlewyrchu anghenion a dyheadau sy’n newid mewn amgylcheddau amrywiol, gan gynnwys dŵr, bwyd, trafnidiaeth, tai a gwasanaeth cwsmeriaid.  Yn ei gwaith, mae hi wedi hyrwyddo polisi sy’n seiliedig ar dystiolaeth, er mwyn gwneud gwelliannau uniongyrchol i ddefnyddwyr, cwsmeriaid, a’r cyhoedd yng Nghymru, y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol.

Yn cyflwyno’r anrhydedd i Diane McCrea oedd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cynaliadwyedd ac Ymgysylltu Y Drindod Dewi Sant.  He said:


"Mae cael eich penodi i rôl Cadeirydd y corff mwyaf dylanwadol yng Nghymru o safbwynt gofalu am yr amgylchedd yn her fawr ac yn gofyn am unigolyn â sgiliau o'r radd flaenaf. Mae Diane wrth gwrs yn gweld hwn fel cyfle mawr i edrych yn fanwl ar y berthynas rhwng y tri maes sydd mor bwysig iddi - bwyd, iechyd a dŵr.  Mae angen amgylchedd iach ar y tri pheth yma ac mae angen cefnogaeth effeithiol arnynt er budd cenedlaethau presennol a'r dyfodol.

Pan ofynnais iddi beth sydd yn ei chymell bob dydd, dywedodd yn syml 'hawliau defnyddwyr’ - yn enwedig o safbwynt bwyd, dŵr, cartrefi a’r amgylchedd - gan wneud yn siŵr bod pawb yn cael yr un cyfleoedd - pwy bynnag neu ble bynnag y maen nhw’n byw.  Dyma ei chenhadaeth sydd mor amlwg erbyn hyn yn ei gwaith a’i rôl fel Cadeirydd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae Diane wedi dweud wrthyf nifer o weithiau nad yw'n haeddu'r wobr hon. Credaf fod ei hymrwymiad llwyr ac angerdd i ddiogelu pobl, o ba bynnag cefndir y maen nhw’n hanu, yn disgleirio trwy ei gwaith dyddiol hyd yn hyn. Mae eich ymrwymiad i wella safon byw pobl mewn ffordd deg a chyfiawn a’ch dealltwriaeth o bwysigrwydd cael amgylchedd iach yn wers i ni gyd"

Roedd gyrfa gynnar Diane ym maes academia ym Mhrifysgol Middlesex lle hi oedd y pennaeth rhaglen ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a Chymdeithas.  Wedyn aeth i weithio i’r cylchgrawn Which? lle hi oedd pennaeth ymchwil bwyd ac iechyd. Yn ddiweddarach yn ei gwaith ymgynghori ei hun, bu’n gweithio i amrywiaeth o gleientiaid, gan gynnwys sefydliadau defnyddwyr, rheoleiddwyr, sefydliadau anllywodraethol ledled y byd, WHO, FAO a Sefydliad Masnach y Byd.

Roedd hi’n aelod o grŵp annibynnol Ofwat ar gyd-nerthu, ac mae newydd gwblhau ei chyfnod mewn swydd yn Gadeirydd Shelter Cymru.  Mae hi’n un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Addysg All Saints. Enillodd Diane radd Meistr mewn Maetheg o Brifysgol Llundain, a B Add Anrh mewn Maetheg ac Astudiaethau Bwyd o Brifysgol Cymru.

Wrth dderbyn y Gymrodoriaeth Anrhydeddus, Dywedodd Diane McCrea:


"Mae'n fraint fawr i mi dderbyn yr anrhydedd hon gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am y gwaith yr wyf wedi ei wneud dros y blynyddoedd. Mae yna ymrwymiad gwirioneddol o fewn y brifysgol hon sy’n canolbwyntio ar un o’r pethau rwy’n ei gredu’n gryf ynddo fe sef datblygu cynaliadwy a gofalu am genedlaethau'r dyfodol a sicrhau bod ein hiechyd a lles yn gwella o ganlyniad.

Fy nghyngor i’r graddedigion heddiw yw cymryd bob cyfle posib. Byddwch yn ddewr a gweld pa anturiaethau y gallwch eu cael mewn bywyd a pha gyfraniad y gallwch chi ei wneud i'r byd ehangach. "

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk