Chris Coleman yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


10.07.2017

Cafodd Chris Coleman, Rheolwr tîm Pêl Droed Cymru heddiw ei ddyfarnu’n Gymrawd Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ytsod y cyntaf o’i seremonïau graddio yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe.

Chris Coleman 1

Cafodd Chris Coleman ei eni yn Abertawe a chafodd yrfa fel pêl-droediwr proffesiynol cyn dod yn Rheolwr Cymru ym mis Ionawr 2012.

Heb amheuaeth, uchafbwynt ei yrfa oedd arwain Cymru i’w twrnamaint mawr cyntaf ers 1958. Wrth iddyn frwydro yn galed i gyrraedd UEFA EURO 2016, roedd Chris hefyd wedi arwain Cymru i’w safle uchaf erioed yn y byd ar Rhestr Detholion y Byd FIFA, sef 8fed.

Wrth gyflwyno Chris Coleman heddiw, dyweddodd Ceredig Emanuel, Pennaeth Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored y Brifysgol:

"Mae'n anodd peidio gorbwysleisio’r effaith gafodd perfformiad dîm pêl-droed Cymru ar ein cenedl. Mae wedi cyfoethogi ein chwaraeon a’n bywyd diwylliannol a bydd bob amser yno fel amser eiconig yn ein hanes. Nid damwain mo’r perfformiad. Cafodd ei gynllunio’n gelfydd gan Chris Coleman - rheolwr sydd wedi llwyddo i uno carfan o wahanol chwaraewyr mewn i batrwm o chwarae sy’n llwyddo i ddangos y gorau o’u talentau unigol gyda gwir ymdeimlad o bwrpas a chyfeiriad. Mae cyflawni hyn ar lefel ryngwladol gyda chyswllt anaml gyda chwaraewyr yn gyflawniad rhagorol.”

Chris Colman 2

Wrth dderbyn yr anrhydedd, dywedodd Chris Coleman: "Rwyf wrth fy modd, wnes i erioed feddwl y byddwn i'n sefyll yma heddiw yn derbyn rhywbeth tebyg i hyn.

"Rwy wedi methu cyn gymaint ag yr wyf wedi llwyddo, ond nid yw’n ymwneud â hynny, mae'n ymwneud ag hunan-gred a dyfalbarhad. Bydd gennych gymaint o amheuwyr ar hyd y ffordd - os nad ydych yn credu yn eich hunain, ni fyddwch yn mynd yn bell. Os nad oes gennych ddyfalbarhad, ni fydd eich talent yn ddigon. Os nad ydych yn credu y gallwch lwyddo, ni fyddwch chi yn.

"Mae popeth rwy wedi’i gyflawni o ganlyniad i’r ffaith fod gennyf bobl da o’m cwmpas. Mae gennym ddywediad – nid ‘rwy’n gallu ond rydym yn gallu.’. Sicrhewch fod gennych bobl da o’ch cwmpas.

"Gyda ni, fi sy’n arwain; fi sy’n saiard â’r cyfryngau; fi sy’n dewis y tîm ac yn gwneud y penderfyniadau mawr ond mae gen i dîm o bobl o fy nghwmpas i’m helpu gyda bron popeth, felly rhaid i mi ddirprwyo yn dda a gwrando ar gyngor da. Peidiwch byth teimlo’n rhy gyfforddus neu ni wnewch chi gyflawni unrhywbeth.

"Nid wyf yn ail-adrodd hwn o lyfr, o’r teledu neu oherwydd bod rhywun arall wedi dweud wrthyf. Rwy'n siarad â chi o brofiad."

Yn ystod EURO 2016, un o ddywediadau enwog Chris oedd:  “Breuddwydiwch - peidiwch ag ofni breuddwydio.  Achos bedair blynedd yn ôl roeddwn i mor bell oddi wrth hyn ag y gallwch chi ei ddychmygu ac edrychwch beth sydd wedi digwydd.

“Os byddwch chi’n gweithio’n ddigon caled a does dim ofn breuddwydio arnoch chi a dydych chi ddim yn ofni methu.  Mae pawb yn methu.  Peidiwch ag ofni methu.  Rydw i wedi methu mwy o weithiau nag rydw i wedi llwyddo, ond does dim ofn methu arna i.”

Gyda’r mantra hwn cyrhaeddodd Chris uchafbwynt ei yrfa bêl-droed yn EURO 2016, wrth iddo fe arwain Cymru i rownd Gynderfynol twrnamaint mawr am y tro cyntaf erioed.  Roedd yn llwyddiant anhygoel a ysbrydolodd genedl.  Llwyddiant a aeth y tu hwnt i bêl-droed a’r tu hwnt i chwaraeon.  Roedd yn bwysig yn ddiwylliannol. 

Yn ystod ei yrfa fel chwaraewr, chwaraeodd Chris dros Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Crystal Palace, Blackburn Rovers a Fulham.  Enillodd 32 o gapiau i Gymru gan sgorio 4 gôl.  

Ar ôl i anaf ddod â’i yrfa chwarae i ben yn 32 oed, daeth ef yn rheolwr ifancaf erioed Uwchgynghrair Lloegr gyda Fulham, gan eu llywio i’r 9fed safle ar ôl ei dymor llawn cyntaf fel rheolwr. 

Aeth ei yrfa fel rheolwr ag ef hefyd i Real Sociedad, Coventry City a Larissa yng Ngwlad Groeg, cyn iddo ymgymryd â’i swydd ddelfrydol yn rheolwr Cymru.  

Mae Chris yn mwynhau perthynas arbennig â chefnogwyr Cymru gan ei fod yn teithio o gwmpas y wlad yn rheolaidd, y tu allan i sylw’r cyfryngau, i gynnal sesiynau holi ac ateb agos-atoch yng nghanol cymunedau Cymru. 

Felly, nid yw’n syndod bod y wlad wedi dangos cefnogaeth mor anhygoel iddo yntau ac i’w dîm. Y math o gefnogaeth a achosodd i Chris ddweud:  “Yn ddaearyddol rydyn ni’n genedl fach, ond yn fy marn i os byddech chi’n ein barnu ni ar ein hangerdd, gallech chi ddweud ein bod ni’n gyfandir.”

 

 

 

Chris Coleman 3

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476