Chwiorydd yn graddio gyda'i gilydd


04.07.2017

Mae dwy chwaer o Abertawe wedi graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar yr un diwrnod ar ôl i’r ddwy ennill gradd BA (Anrh) Plentyndod Cynnar, o'r Ysgol Blynyddoedd Cynnar ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Mynychodd Sabina Begum Miah, 21 oed a Salihah Miah, 22 oed Ysgol Gynradd San Helen, Ysgol Gyfun Olchfa a Choleg Gŵyr, Abertawe, lle astudiodd y ddwy gyda’i gilydd ar gyfer cwrs Gradd Sylfaen dwy flynedd.

Meddai Sabina: "Nid oeddwn byth yn meddwl y byddem yn graddio gyda fy chwaer ond mae wedi bod yn brofiad llawn hwyl. Mae cael yr un aseiniadau a gallu trafod y cwrs a chael rhywun i rannu'r profiad prifysgol wedi bod yn anhygoel. Sylweddolais fy mod i eisiau bod yn athrawes yn ystod fy ail flwyddyn pan es i allan ar leoliad  mwynhau ac yna meddwl, ie, mae hyn yn bendant yn rhywbeth rwyf am ei wneud. Trwy gydol y cwrs mae ein rhieni wedi bod yn gefn mawr i ni. "

Meddai Salihah, sydd hefyd wedi cwblhau cwrs mynediad Nyrsio yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe: "Byddem wir yn hoffi mynd i mewn i’r ochr iechyd o bethau. Roeddwn yn meddwl y byddai’n beth da dechrau trwy gael profiad gyda phlant ifanc ac mae gweithio mewn ysgolion wedi rhoi’r profiad hwnnw i mi. Yn y pendraw, rwyf am fod yn bediatregydd ac mae'r cwrs wedi fy helpu i lawer wrth ddechrau edrych ar y maes arbennig hwn. Rydw i newydd sicrhau lle ym Mhrifysgol Bryste, felly ym mis Medi rwy’n mynd yn ôl i’r brifysgol, lle byddaf yn astudio i fod yn nyrs plant. Mae'r gefnogaeth ymarferol rydym wedi’i dderbyn gan y Drindod Dewi Sant wedi bod yn anhygoel. Mae'r cwrs wedi helpu ni i ddatblygu. I rywun sydd am weithio gyda phlant ifanc, mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ac mae wir yn gallu helpu'r rheiny sydd hefyd yn awyddus i symud ymlaen ac edrych ar gael gyrfa sy'n gysylltiedig â’r maes iechyd hefyd. "

Dywedodd Dr Glenda Tinney, uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar, Y Gyfadran Addysg a Chymunedau,:

"Roedd yn bleser i ni yn yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar i groesawu Sabina a Salihah i'n cwrs lefel 6 atodol. Ymunodd y ddwy â ni ym mis Medi 2016 er mwyn ychwanegu at eu Gradd Sylfaen ac astudio ar gyfer BA (Anrh) Plentyndod Cynnar. Mae'n wych gweld y ddwy chwaer yn graddio gyda'i gilydd ar ôl eu gwaith caled. Rwy’n siŵr bod eu teuluoedd yn hynod o falch o’u cyflawniadau.

"Gellir astudio’r cwrs lefel 6 atodol yn ystod y dydd yng Nghaerfyrddin neu yn y nos yn Townhill, Abertawe a gellir cael mynediad i’r cwrs gan unigolion sydd eisoes â gradd Sylfaen neu gyfwerth sy'n gysylltiedig â’r maes blynyddoedd cynnar. Mae'r cwrs atodol hwn yn edrych ar bob agwedd o addysg a gofal blynyddoedd cynnar ac yn datblygu arbenigedd myfyrwyr mewn arweinyddiaeth, cynhwysiant, lles, cynaliadwyedd a dinasyddiaeth er mwyn adeiladu ar wybodaeth flaenorol.

Rydym yn dymuno’n dda i’r ddwy chwaer yn eu gyrfaoedd dewisedig."