Cwrs byr newydd am y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol


19.10.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio cwrs byr newydd sydd wedi'i lunio fel cyflwyniad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Animation still - Cymraeg

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar y saith nod lles ac egwyddor datblygu cynaliadwyedd Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Mae’n cael ei lansio gan Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) y Brifysgol fel tystysgrif allgyrsiol a fydd ar gael yn ddwyieithog i staff a myfyrwyr  ill dau. Daeth y Ddeddf i rym ym mis Ebrill 2016 ac mae'n rhoi cyfrifoldeb cyfreithiol ar y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, i wella lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn unol â'r egwyddorion datblygu cynaliadwy. Fel cyn-weinidog yr Amgylchedd, Dr Jane Davidson, Dirprwy Is-ganghellor dros Gynaliadwyedd ac Ymgysylltu Allanol,  oedd pensaer gwreiddiol y Ddeddf hon. Fel Cyfarwyddwr INSPIRE, mae hi hefyd yn anelu at ymgorffori cynaliadwyedd trwy gydol diwylliant, campws a chwricwlwm y Brifysgol.

Cynhaliwyd y lansiad ar Hydref 13eg fel rhan o Ddiwrnod Byddwch Wyrdd, diwrnod gweithredu cenedlaethol a drefnwyd gan yr elusen Maint Cymru, lle bydd Tîm Cyflawni Cynaladwyedd y Brifysgol yn cynnal stondin cacen i godi arian i'r elusen. Meddai Tom Yearley, Pennaeth Cyflawni Cynaladwyedd: "Mae’r Dystysgrif Datblygiad Cynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ffordd wych i staff a myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu cynaliadwyedd gael cyflwyniad i rai o'r ffeithiau, y dadleuon, a'r heriau. Mae chwarter y bobl gyflogedig yng Nghymru yn gweithio yn y sector cyhoeddus, a gan fod gofyn i bob corff cyhoeddus gydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae hon yn ffordd wych o baratoi ein myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol. Fel Prifysgol, rydym wedi ymrwymo i ymgorffori cynaliadwyedd yn ein cwricwlwm, ein mannau gwaith a'n diwylliant fel sefydliad. Mae'r cwrs byr hwn yn ffordd dda i'n staff a'n myfyrwyr ddatblygu'r ffordd y gallant wneud dewisiadau dyddiol a fydd yn cael effaith gadarnhaol hirdymor ar ein Prifysgol a'n hamgylchedd."

Mae datblygiad y dystysgrif wedi ei arwain gan Dr Carolyn Hayles, sydd wedi bod yn gweithio gyda thîm o academyddion o'r Brifysgol. Fel Arweinydd Academaidd ar gyfer INSPIRE, mae Dr Hayles yn gyfrifol am hyrwyddo addysgu cynaladwyedd ar draws y Brifysgol yn ogystal â datblygu proffil ymchwil INSPIRE. Meddai: "Mae'n gyffrous iawn i mi lansio'r cwrs hwn. Mae academyddion o ar draws cyfadrannau'r Brifysgol yn cefnogi'r cwrs ac mae gennym arbenigwyr pwnc yn rhedeg pob un o'r sesiynau. Rydym yn gobeithio cael myfyrwyr (a staff) o wahanol ddisgyblaethau yn rhyngweithio ar-lein gyda'i gilydd i drafod datblygu cynaliadwy a themâu lles y Ddeddf."

Ymhlith yr adnoddau a fydd ar gael, bydd cyfres o animeiddiadau a grëwyd gan fyfyrwyr animeiddio a darlunio o Goleg Gelf Abertawe a fydd yn rhan o'r deunyddiau addysgu. Bellach mae Charlotte Preston a Liam Coghlin yn fyfyrwyr animeiddio trydedd flwyddyn yng Ngholeg Celf Abertawe. Buont yn cydweithio â graddedigion darlunio diweddar Luke St John, Lucy Littler a’r Artist Preswyl Natasha John, er mwyn cynhyrchu'r animeiddiadau a fydd yn ymddangos yn y cwrs.

Ar gael i unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff sydd â diddordeb mewn deall mwy am ddatblygu cynaliadwy a Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae siâp a chyflwyniad y Dystysgrif wedi'i lunio ar gyfer dysgu ar-lein ac mae'n debyg i'r model cyflwyno a ddefnyddir wrth ddatblygu cynnwys ar gyfer MOOC. Mae 8 fideo deg munud yn disgrifio'r Nodau Datblygu Cynaliadwy neu Les (gan gynnwys 1 sesiwn gyflwyniadol). Daw pob uned â darllen pellach, astudiaethau achos, adnoddau gwefannau, cwis a chwestiynau ar gyfer y fforwm trafod ar-lein.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk