Cydnabod Staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Ngwobrau Effaith Gwyrdd


12.05.2017

Mae ymdrech staff a myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i hyrwyddo cynaliadwyedd wedi cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo arbennig. Mae Gwobrau Effaith Werdd yn gynllun achredu a gwobrwyo a reolir gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyra Thîm Cyflenwi Cynaliadwyedd y Drindod Dewi Sant. Mae'r rhaglen yn annog newidiadau syml ond pwerus i'r ffordd yr ydym yn gweithio er mwyn creu sefydliad mwy cynaliadwy.

Award winners together

Dywedodd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu Allanol a Chyfarwyddwr INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau): “Hoffwn i longyfarch y holl staff ac adrannau a sicrhaodd wobr Effaith Werdd.  Mae cyflwyno’r gwobrau hyn yn y brifysgol wedi bod yn llwyddiant mawr ac mae’n wych i weld cymaint o bobl yn cyfrannu ac yn cymryd rhan yn y cynllun bob blwyddyn.  Mae'r cynllun hwn yn ffordd wych o annog newidiadau syml ond effeithiol iawn i'r ffordd yr ydym yn gweithio er mwyn creu sefydliad mwy cynaliadwy.

“Mae datblygu cynaliadwy’n golygu gwneud gwell penderfyniadau gan ddefnyddio gwerthoedd hirdymor; mae’n golygu meddwl am effeithiau gweithredoedd heddiw ar genedlaethau’r dyfodol a dysgu byw o fewn ein terfynau amgylcheddol. Hefyd mae’n golygu cydbwyso anghenion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol mewn modd nad yw’n peryglu cenedlaethau’r dyfodol. 

“Mae hyn yn rhywbeth y mae’r Drindod Dewi Sant yn ei gymryd o ddifrif a thrwy waith a gyflawnir gan ein Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE), ein nod yw gwneud cynaliadwyedd yn ganolog i’w darpariaeth o ran y cwricwlwm, campysau, cymunedau a diwylliant.” 

Eleni gwelwyd 167 aelod staff, mewn 17 o dimau, yn cymryd rhan yn y rhaglen Effaith Werdd. Gyda'i gilydd maen nhw wedi rhoi 650 o gamau gweithredu gwyrdd ar waith sydd wedi sicrhau bod y Brifysgol yn wyrddach ac yn fwy cynaliadwy.  Cydnabyddir y gwaith trwy gyflwyno gwobrau safonau Aur, Arian ac Efydd. Trwy'r rhaglen hefyd derbyniodd chwe myfyriwr hyfforddiant archwilio amgylcheddol a chyfleoedd i wirfoddoli fel archwilwyr. Cyflwynwyd gwobrau arbennig hefyd i rai timau am yr amrywiol brosiectau arloesol y maen nhw yn eu rhedeg yn ychwanegol at eu llyfrau gwaith ac i unigolion sydd wedi bod yn arwyr amgylcheddol. Mae'r gwobrau hyn yn cynnwys:                                                                        

- Gwobr Arwr Amgylcheddol: Dyfarnwyd i Sarah Tombs a greodd cerfluniau chwilod ar gyfer Fferm Chwilod Dr Beynon er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd peillio.

- Gwobr Arweinyddiaeth Myfyrwyr: Dyfarnwyd i Catrin Thomas a Lowri Davies, sy’n fyfyrwyr TAR Celf a Dylunio, am eu gweithdy gemwaith copr wedi'i ailgylchu

- Arloesi ar gyfer Ymgysylltu: Dyfarnwyd i dîm Y Gofrestrfa am gynnal gweithdy tîm ar gyfer gwneud addurniadau Nadolig o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu

- Gwobr Arwr Amgylcheddol: Dyfarnwyd i Gaynor Thomas, Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol a ddefnyddiodd ei harbenigedd i sefydlu system newydd ar gyfer cyflwyno aseiniaid yn ddi-bapur o fewn yr ysgol.

Jenny Lloyd presenting award

Yn ogystal â dau fyfyriwr yn derbyn Gwobrau Arbennig, enillodd yr Ysgol Celf Gain a Ffotograffiaeth Wobr Arian ar gyfer ei hymroddiad i hyrwyddo cynaliadwyedd. Dywedodd Pennaeth yr Ysgol Caroline Thraves: "O fewn yr Ysgol Celfyddyd Gain a Ffotograffiaeth yng Ngholeg Celf Abertawe, mae cynaliadwyedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud. Rydym yn falch iawn i gael ein cydnabod yn y Gwobrau Effaith Gwyrdd eleni a hynny o ganlyniad i’r gwaith arbennig a gyflawnir gan ein staff a myfyrwyr.”

Dywedodd Jenny Lloyd, Swyddog Ymgysylltu Gwyrdd y brifysgol; "Llongyfarchiadau i bob un o'n timau Effaith Gwyrdd!  Rydym wedi cael ein hysbrydoli gan ymroddiad, ymrwymiad a gwaith caled y timau eleni ac rydym yn falch iawn o’r hyn y maen nhw wedi'i gyflawni. Maen nhw wedi profi ei fod yn bosib cael effaith fawr os yw pawb yn dod at ei gilydd i gyfrannu trwy weithredoedd bach. Rydym yn edrych ymlaen at gychwyn y rhaglen eto ym mis Medi ac yn gweld ein timau yn mynd am y wobr Aur! "

Trwy’r dangosyddion perfformiad allweddol yng Nghynllun Strategol y Brifysgol, gwneir ymrwymiad y Brifysgol yn glir i ymgorffori cynaliadwyedd yn egwyddor graidd ar draws pob agwedd ar y Brifysgol.  Mae’r Brifysgol wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â phrifysgolion eraill ar draws y DU trwy raglen Academi Werdd yr Academi Addysg Uwch i ymgorffori cynaliadwyedd  o fewn ei gweithrediadau a’i diwylliant craidd.  Nod ein fframwaith ‘addas at y dyfodol’ yw sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n treiddio’n ddwfn ar draws y cwricwlwm, y campws, y gymuned a’r diwylliant.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo ar ddydd Iau, 11 Mai lle dathlwyd holl gyflawniadau amgylcheddol y timau yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Llongyfarchiadau a diolch i bob un o'r timau am eu gwaith!

 

Gweithio tuag at Efydd

Gwasanaethau Myfyrwyr Abertawe

 

Gwobr Efydd

Gwasanaethau Myfyrwyr Caerfyrddin

Ysgol Blynyddoedd Cynnar

CIRIC

Tîm Gwyrdd yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol

Busnes Ewch yn Wyrdd

GWLAD

 

Gwobr arian

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Adnoddau Dynol

Celfyddyd Gain / Celf a Dylunio

Y Gofrestrfa - Y Gofrestrfa

CAADOC Caerfyrddin - SWWCTE Carmarthen

 

Gwobr aur

CAADOC  - Campws Townhill

Profiad Myfyrwyr

INSPIRE

Gwasanaethau Corfforaethol

Y Tîm Darparu Cynaliadwyedd

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk