Cydnabyddiaeth fyd-eang i grŵp y Drindod Dewi Sant yn WorldSkills 2017


17.11.2017

Eleni cadwodd Tîm y DU ei safle yn y deg uchaf yn WorldSkills, ar ôl i gystadleuwyr ennill un aur, tri arian, tri efydd ac 13 medaliwn rhagoriaeth yn Abu Dhabi.

Cafodd carfan Cymru lwyddiant haeddiannol gyda’r chef-de-rang Elizabeth Forkuoh o Sir Gâr yn cynrychioli Coleg Sir Gâr. Enillodd Elizabeth fedaliwn rhagoriaeth am ei sgiliau o safon fyd-eang mewn gwasanaethau bwyty yn WorldSkills, Abu Dhabi.

Roedd tua 10,000 o gystadleuwyr, arbenigwyr sgiliau, swyddogion a chefnogwyr o 60 o wledydd a rhanbarthau o bob cwr o’r byd yn gwylio wrth i'r 44ain gystadleuaeth WorldSkills - y gyntaf i’w chynnal yn y Dwyrain Canol - gael ei hagor.

Gareth Evans o’r Drindod Dewi Sant, sy’n gydlynydd Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru, oedd arbenigwr penodedig WorldSkills y DU ar gyfer gwaith saer yn y gystadleuaeth nodedig.   Oherwydd y rôl fawr ei bri hon, bu modd i Gareth ymuno â thîm hyfforddi WorldSkills y DU ar gyfer WorldSkills, cystadleuaeth ryngwladol fwyaf y byd ym maes sgiliau.  Ymgymerodd Gareth â’r penodiad hwn wrth ochr ei rôl yng Nghanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru, a gyllidir gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ac sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.   

Roedd Gareth yn gyfrifol am hyfforddi Cameron Nutt, prentis o Ogledd Iwerddon a gynrychiolodd y DU mewn gwaith saer yn WorldSkills. Yn ystod y digwyddiad, roedd Gareth hefyd yn feirniad rhyngwladol am y gystadleuaeth gwaith saer, gyda mwy nag 20 o brentisiaid o nifer o wledydd yn cystadlu, yn cynnwys Awstralia, De Korea a’r Almaen.  

Er mwyn bod yn gymwys am y rôl hon, bu rhaid i Gareth, sydd wedi ennill llawer o wobrau cenedlaethol a rhyngwladol fel cystadleuydd ei hun, arddangos ei wybodaeth a’i brofiad o safonau addysgu ym maes adeiladu yn y DU ac yn rhyngwladol.  

Roedd prifathro Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, Barry Liles, yn cefnogi Tîm y DU a charfan Cymru. Yn ei rôl fel Hyrwyddwr Sgiliau Cymru ac mewn partneriaeth â’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, bu’n sicrhau bod cefnogaeth i garfan Cymru ar hyd eu paratoadau ar gyfer y gystadleuaeth.  

Meddai Barry Liles:  “Mae WorldSkills yn ddigwyddiad â rhwysg sy’n efelychu’r Gemau Olympaidd, gan arddangos y sgiliau gorau oll gan bobl ifanc o bob cwr o’r byd sydd wedi bod drwy gyfnod paratoi trwyadl ar gyfer y gystadleuaeth.

“ I mi, mae bod yn rhan o WorldSkills yn hanfodol, nid yn unig er mwyn codi dyheadau ein pobl ifanc ond hefyd er mwyn codi lefelau eu sgiliau, er mwyn i Gymru fod yn gystadleuol mewn economi fyd-eang.

“Roeddwn i wrth fy modd i weld Elizabeth yn ennill medaliwn rhagoriaeth gan ei bod hi wedi hyfforddi’n wirioneddol galed, fel y mae pob un o’n cystadleuwyr ni.  

“Bydd bod yn dyst i Dîm y DU, carfan Cymru a chystadleuwyr Coleg Sir Gâr ar lwyfan y byd bob amser yn achlysur balch iawn i mi.”

Meddai Gareth Evans:  “Mae dod i gystadleuaeth WorldSkills yn Abu Dhabi yn brofiad ardderchog i unrhyw unigolyn.   Roedd gwylio mwy na 1300 o gystadleuwyr o 59 o aelod-wledydd wrth eu gwaith yn ystod yr wythnos yn anhygoel.   Roedd yr ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangoswyd gan y cystadleuwyr ymhob un o’r 51 sgil yn syfrdanol.   Mae cystadlaethau WorldSkills yn caniatáu i’r bobl ifanc hyn arddangos sut mae sgiliau a fireiniwyd yn y lle cyntaf drwy gyrsiau Addysg Bellach ac Addysg Uwch yn cael cymaint o effaith ar eu bywydau.     Ddwy flynedd yn ôl, cwblhaodd Cameron Nutt, fy nghystadleuydd o Goleg Rhanbarthol y Gogledd-orllewin yng Ngogledd Iwerddon, ei Ddiploma Lefel 3 mewn Gwaith Saer Safle.   Pwy fyddai’n meddwl y byddai ef maes o law yn cystadlu ar lwyfan y byd, gan ymddangos yn erbyn 22 o gystadleuwyr eraill?”        

Bu Elizabeth Forkuoh, myfyrwraig lletygarwch, goruchwylio ac arweinyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr a chyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Coedcae, yn cynrychioli’r coleg o fewn Tîm y DU yn y Gystadleuaeth Olympaidd ryngwladol fwyaf ar gyfer sgiliau.

Cadwodd Tîm y DU ei safle yn y deg uchaf yn WorldSkills eleni gan gystadlu yn erbyn 45 o wledydd.  

Mae’r daith tuag at gael ei dewis ar gyfer Tîm y DU wedi bod yn brofiad i newid bywyd i Elizabeth ac i Alfie Hopkin hefyd, a gynrychiolodd y coleg yn y gystadleuaeth dylunio i’r we.

Cododd Elizabeth yn raddol drwy’r rhengoedd tra oedd yn y coleg, gan wneud cynnydd mor sylweddol yn y cystadlaethau UKSkills, nes ei bod wedi derbyn cynigion o waith gan rai o’r bwytai gorau yn y wlad.   Fel canlyniad, mae hi bellach yn gweithio i Gleneagles yn yr Alban, un o’r bwytai gorau yn y DU am ofal cwsmeriaid a gwasanaethau bwyd.  Hefyd ymgymerodd â hyfforddiant proffesiynol yn The Ritz, cwblhaodd gwrs gwerthfawrogi gwin yn Llundain a mynychu digwyddiad hyfforddi yn Taiwan.  Enillodd hefyd un o Wobrau Addysg Prydain pan oedd yn y coleg ac yn gweithio’n rhan amser yng Ngwesty Parc y Strade.   

 

Mae Alfie Hopkin, cyn-ddisgybl yn Ysgol Glan y Môr, yn astudio diploma lefel tri mewn cyfrifiadura a TG yng Ngholeg Sir Gâr.  Ar hyd y cyfnod o baratoi at y gystadleuaeth, câi Alfie hyfforddiant sylweddol gan y coleg ac UKSkills i’w baratoi ar gyfer y digwyddiad yn Abu Dhabi, yn cynnwys hyfforddiant dylunio yng nghwmni James Good, hyfforddiant JavaScript ac Ochr y Cleient yn Norwy a phrofion pwysedd ym Mrasil.

Elizabeth ac Alfie oedd dau o’r pedwar cystadleuydd oedd yn cynrychioli Cymru o fewn Tîm y DU.  

Meddai Elizabeth: “Mae wedi bod yn waith caled dros y blynyddoedd diwethaf ond gyda chefnogaeth fy nghyflogwr a’m hyfforddwr, rwyf wedi gwneud fy ngorau glas ac rwy’n gwybod yn bendant mai ym maes ciniawa cain rwyf wedi rhoi fy mryd i.”

Wrth siarad am Dîm y DU, ychwanegodd Gareth:  “Trwy gystadlu yn y digwyddiad, dangosodd Tîm y DU y lefel uchel o ragoriaeth a gwybodaeth dechnegol sydd gan bobl ifanc y DU.   At hynny, mae’n arddangos hefyd y lefel ragorol o hyfforddiant y mae sefydliadau addysg y DU yn ei ddarparu.   Rydym ni yng Nghanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o fod wedi chwarae rhan yn yr hyfforddiant o safon fyd-eang yr oedd ei angen ar gystadleuwyr Tîm y DU wrth baratoi am WorldSkills Abu Dhabi.   Hefyd rydym ni’n edrych ymlaen at gefnogi’r Tîm ymhellach wrth baratoi am WorldSkills Kazan 2019.”    Gan bwysleisio pwysigrwydd hyrwyddo rhagoriaeth sgiliau ar bob lefel, dywedodd Gerald Naylor, Cyfarwyddwr Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru, y bydd y Ganolfan yn parhau i gefnogi Gareth yn ei waith mewn cystadlaethau.  Mae Gerald hefyd yn awyddus i weld Coleg Sir Gâr yn datblygu’r gystadleuaeth newydd ar gyfer sgiliau technegol a phroffesiynol ym maes adeiladu gyda chefnogaeth y Drindod Dewi Sant, Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu a’r Sefydliad Siartredig Adeiladu.

Ychwanegodd:  “Gan fy mod i wedi bod yn gystadleuydd fy hun yn Nhîm y DU, ac ennill Aur mewn gwaith saer mewn dwy gystadleuaeth genedlaethol,   rwy’n gwybod sut mae’r gwaith paratoi a’r profiad o gystadlu’n galluogi prentisiaid i gael y sgiliau cyflogadwyedd lefel uchel a fydd yn gyrru’r diwydiant adeiladu yn ei flaen.   Rwyf mor falch fy mod wedi cefnogi’r bobl ifanc hyn i gyflawni’u nod ac i ymdrechu am ragoriaeth.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk