Cymraeg mewn blwyddyn – Buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru a chyfle arloesol i athrawon ddatblygu’u sgiliau iaith Gymraeg


06.07.2017

Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu cynnig cyfle arloesol i athrawon ddatblygu’u sgiliau Cymraeg o fis Medi 2017. 

Welsh in a Year T4

Er mwyn codi safonau llythrennedd mewn ysgolion a chwrdd â’r her o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050, mae’r Llywodraeth yn datblygu cynllun arloesol fydd yn rhoi cyfle i athrawon ddilyn cwrs blwyddyn er mwyn dysgu Cymraeg. 

Mae Prifysol Cymru y Drindod Dewi Sant yn un o dri chanolfan fydd yn peilota’r cwrs blwyddyn arloesol hwn.  Mae’r Brifysgol eisoes yn cynnig hyfforddiant iaith Gymraeg proffesiynol i athrawon, cynorthwywyr dysgu a darlithwyr addysg bellach drwy’r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg. Mae’r cyrsiau hyn ar gael ar lefel Mynediad, Sylfaen ac Uwch ac yn amrwyio o ran hyd o 18 i 55 diwrnod ar hyn o bryd.  Bydd y cwrs peilot fodd bynnag, yn rhedeg dros dri thymor, ac yn rhoi cyfle i athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg gael eu rhyddhau o’u dyletswyddau addysgu am y flwyddyn er mwyn datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg.

Datblygiad diweddar iawn yw hwn gyda lle i 14 o athrawon yn unig ar y cwrs yn y Drindod Dewi Sant.  Mewn cydweithrediad a’r Consortiwn Addysg rhanbarthol, ERW, llenwyd y cwrs mewn llai na phythefnos a bydd athrawon o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot yn cymryd rhan yn y cwrs peilot.

Dr Lowri Lloyd, Cyfarwyddydd Prosiectau Iaith Canolfan Peniarth, sydd yn gyfrifol am y Cynllun Sabothol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a dywedodd Dr. Lloyd, “Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn hynod o falch o’r cyfle i gydweithio gyda’r Llywodraeth yn y fenter hon Mae’r cwrs arloesol hwn yn cynnig cyfle i athrawon ddysgu Cymraeg oddi fewn i gyd-destun fydd yn hollol addas i’w hanghenion yn eu gwaith, o ddydd i ddydd.  Bydd yn ymestyn eu sgiliau iaith Gymraeg, gyda’r nod o’u meithrin yn athrawon hyderus fydd yn gallu arwain ysgolion cyfrwng Saesneg i godi safonau yn y Gymraeg fel ail iaith.”

Mae Catrin Phillips, yn Athrawes Ymgynghorol Cymraeg Ail Iaith gyda Chyngor Sir Benfro, ac yn cydweithio’n agos gyda nifer o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg y Sir er mwyn eu cynorthwyo wrth addysgu’r Gymraeg fel Ail Iaith.  Dywedodd Catrin “Fel sir, rydyn ni wedi elwa’n fawr o’r cyrsiau sabothol a gynigir yn y Drindod Dewi Sant. Mae nifer fawr o’n hymarferwyr ni’n Sir Benfro wedi mynychu’r cyrsiau 11 wythnos ac maen nhw’n dychwelyd i’w hysgolion yn frwd a gyda’r hyder a’r sgiliau i ddefnyddio’r Gymraeg mewn ystod eang o gyd-destunau er mwyn codi safonau. Mae’r cwrs blwyddyn yn ddatblygiad cyffrous ar gyfer ein hysgolion cyfrwng Saesneg. Heb os, mae’r cwrs tymor wedi cael effaith gadarnhaol ar addysgu a dysgu Cymraeg Ail Iaith o fewn ein sir ac felly mae’n sicr bydd y cwrs dwys yma’n gyfle amhrisiadwy i ddatblygu sgiliau Cymraeg yr athrawon er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd”

Wedi ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, nod y cwrs peilot yw cynyddu nifer yr athrawon sy’n hyderus yn eu gallu i addysgu’r Gymraeg yn effeithiol yn y sector cyfrwng Saesneg gan arwain gwaith y sector wrth ymateb i’r her o ymdreiddio’r Gymraeg i batrymau dysgu dyddiol y sector a chodi safonau.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams mewn datganiad am fuddsoddiad y Llywodraeth i hybu addysg’r Gymraeg, “Mae datblygu gweithlu o athrawon i addysgu’r Gymraeg ac i gyflwyno addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i greu mwy o siaradwyr Cymraeg a bydd yn flaenoriaeth dros y pum mlynedd nesaf.”

“Mae’r buddsoddiad yma yn alinio gydag ein cynigion am safonau addysg newydd fydd yn rhoi cyfle i athrawon ddatblygu eu sgiliau drwy gydol eu gyrfa i fodloni anghenion y system addysg.”

Yn ystod y flwyddyn, bydd yr athrawon yn creu dyddiaduron fideo wythnosol, a bydd modd dilyn hynt a helynt athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wrth iddynt ymgymryd â’r her o ddysgu’r Gymraeg mewn blwyddyn, drwy ddilyn cyfrif Facebook Cymraeg Mewn Blwyddyn – Caerfyrddin.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk