Cyn-fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn rhan o dîm sy'n ennill Oscar


03.05.2017

Yn ôl tri o raddedigion Ffilm a’r Cyfryngau’r Drindod Dewi Sant, Daniel Williams, Ryan Morgan a Jens Hansen, a oedd yn rhan o dîm a enillodd Oscar am ei waith anhygoel ar Lyfr y Jyngl, roedd eu cyfnod yn y Brifysgol yn berffaith i’w rhoi nhw ar ben ffordd ar gyfer gyrfa gyffrous yn y diwydiant arbenigol. Bellach mae’r tri yn gweithio i Moving Picture Company  (MPC) - un o brif gyfleusterau ôl-gynhyrchu’r byd sy’n creu effeithiau gweledol uwchraddol digidol ar gyfer y diwydiannau teledu a ffilm.

Three students with Oscar

Meddai Daniel: "Cofrestres i yn Y Drindod Dewi Sant cyn gynted ag y ces i wybod bod y cwrs ar gael. Ochr artistig VFX yn hytrach na’r wedd dechnegol oedd fy niléit i ddechrau, ond ar ôl peth amser ar y cwrs a gweithio ar rai prosiectau gyda’m cyfoedion, sylweddoles i mai’r ochr dechnegol oedd fwyaf at fy nant i. Yn ystod fy amser yn Y Drindod Dewi Sant llwyddes i ymgyfarwyddo â llawer o rannau mwy technegol VFX megis ysgrifennu cysgodydd a datblygu offer, a’r cyfan o dan arweiniad y tiwtoriaid ar beth ddylwn i astudio nesaf, fy helpu i ddilyn hynt ddiweddaraf y diwydiant yn ogystal â pha dechnoleg sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd.

"Erbyn hyn rwy’n gweithio ar y Tîm Cysgodi i MPC Llundain. Ces i fy nghyflogi’n Ddatblygwr yn fuan ar ôl gorffen i weithio ar Lyfr y Jyngl, ac ers hynny wedi symud ymlaen i weithio ar ffilmiau megis Passengers, Ghost in the Shell, Pirates of the Caribbean, a bellach, The Lion King. Ein rôl bennaf yw gweithio gyda’r adrannau Goleuo a Datblygu Delwedd lle gall pethau'n symud yn gyflym iawn. Rydyn ni’n datblygu cysgodwyr ac offer y gall ein hartistiaid ni weithio gyda nhw, yn ogystal â nodi unrhyw broblem a allai godi o unrhyw un o'r safleoedd o amgylch y byd sy'n rhan o MPC. Bob dydd daw rhywbeth newydd i’n sylw ni, a byddai’n amhosibl cael gwell grŵp o bobl i weithio gyda nhw!

"Hefyd, rhaid imi ddiolch i’m hen diwtor Rob Jones, a oedd yn un o’r tiwtoriaid a ges i gydol fy amser yn Y Drindod Dewi Sant. Bu’n cynnig llawer o help ac arweiniad gydol fy nghyfnod ar y cwrs, a threfnodd hefyd y cyfweliad ar gyfer y swydd sydd gen i ar hyn o bryd yn MPC!"

Bellach mae Ryan, a raddiodd ar gwrs gradd Animeiddio Cyfrifiadurol 3D y Brifysgol yn 2014, yn artist effeithiau gweledol llwyddiannus. Mae hefyd wedi gweithio ar y cymeriad "Groot" ar gyfer y ffilm Marvel "Guardians of the Galaxy." Ymunodd Ryan ag adran Modelu a Gweadeddu MPC yn Llundain yn syth ar ôl graddio o Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Enillodd tîm MPC, oedd hefyd yn cynnwys graddedigion Ffilm a’r Cyfryngau eraill o’r Drindod Dewi Sant, sef Jens Hansen a Ryan Williams, Oscar am effeithiau gweledol trawiadol yn Llyfr y Jyngl yn gynharach eleni.

Mae Ryan hefyd wedi gweithio yn Gyfarwyddwr Gweadeddu a modelu ar y ffilmiau mawr diweddar Passengers, Fantastic 4 and Fantastic Beasts and Where to Find Them. Mae’n priodoli ei lwyddiant i'r amser a dreuliodd yn Y Drindod Dewi Sant, lle cafodd ei gefnogi a'i fentora gan ei diwtor Al Kang. Mae ef bellach yn gweithio ar ffilmiau Disney The Lion KingAlien: Covenant a The Dark Tower sydd ar y gweill. Wrth ysgrifennu ei hanes at ei diwtor Al Kang, meddai Ryan: "Mae’n amhosibl i mi egluro pa mor hapus ydw i. Dw i wedi rhoi blynyddoedd o waith caled i greu fy mhortffolio i, ond heb os nac oni bai, fyddwn i ddim lle'r ydw i ar hyn o bryd heb eich arweiniad chi yn ystod fy amser i yn Abertawe. Y diwrnod pan aethoch chi â mi i un ochr i sôn wrthyf am fy mhotensial oedd dechrau’r effaith domino sydd wedi arwain at ble rydw i heddiw.

"Mae gormod o ysgolion yn dangos i fyfyrwyr sut i wneud pethau, ond does dim digon yn eu dysgu nhw sut i feddwl. Rydw i am i chi wybod fy mod i wedi llwyddo oherwydd y meddwl a roesoch imi, i wireddu fy mreuddwyd, ac allwn i byth wedi cael gwell tiwtor, ar bob ystyr y gair … Diolch unwaith eto.

"Mae fy swydd yn MPC yn cynnwys creu cerfluniau digidol o anifeiliaid ac angenfilod. A hynny o fanylion yn y croen, i wahanol gyhyrau a’r mynegiant a wnân nhw â’u hwynebau. Wedyn rhoddir y modelau 3D i artist arall a fydd yn ychwanegu lliw, gwallt, animeiddio ac ati."

Montage of Oscar-winners

Graddiodd Jens yn 2015 ar gwrs gradd BSc (Anrh) effeithiau gweledol y Brifysgol, a bellach mae’n gweithio’n Gyfarwyddwr Technegol sy'n arbenigo mewn rendro ar MPC. Mae Jens yn gweithio'n agos gyda thîm helaeth o artistiaid effeithiau gweledol i helpu i wireddu byd gweledol o lawer o ffilmiau mawr  diweddar megis Ghost in the Shell, Fantastic Beats, X-Men Apocalypse, a llawer rhagor.

Meddai: "Cofrestres i yn Y Drindod Dewi Sant yn llawn awch i wneud ffilmiau a datblyges i’r un awch dros agwedd dechnegol VFX (Effeithiau Gweledol) yn ystod cyfnod y cwrs. Rhoddodd fy amser yn y Brifysgol gyfle i mi ymchwilio i 'm diddordebau a datblygu fy ngallu drwy'r gwaith cwrs amrywiol a chydweithio â'm cyfoedion. Rwy’n credu bod y profiad yn rhan annatod o 'm datblygiad personol a phroffesiynol sy'n arwain at fy ngyrfa ym maes VFX.

"Erbyn hyn rwy'n gweithio’n Gyfarwyddwr Technegol Rendro i’r Moving Picture Company lle mae fy rôl yn cynnwys datblygu dulliau mewnol a ddefnyddir gan dîm byd-eang ar y rhan fwyaf o'r ffilmiau mawr rydym yn gweithio arnyn nhw. Cefnogaf hefyd artistiaid goleuo gyda materion rendro a chyflenwi a gwneud yn siŵr ein bod ni’n gallu cynhyrchu delweddau sy'n mynd i mewn i ffilmiau."

Ymunodd Jens â MPC yn Llundain 18 mis yn ôl ar ôl graddio ar raglen Effeithiau Gweledol hynod lwyddiannus y Brifysgol sydd wedi bod yn gosod graddedigion yn y diwydiant VFX ers dros ddegawd. Mae rhaglen VFX Y Drindod Dewi Sant yn cynnig i fyfyrwyr asiad perffaith o hudoliaeth artistig VFX ar y cyd â sgiliau datrys problemau technegol, gan roi i fyfyrwyr gyfuniad sgiliau a gwybodaeth uchel eu bri. Roedd Jens yn fyfyriwr arbennig o ddawnus yn ystod ei amser yn Y Drindod Dewi Sant ac erbyn hyn mae’n gwneud defnydd da ‘o’i feddwl y Dadeni' er mwyn helpu i wireddu gweledigaeth cyfarwyddwyr ffilm blaenllaw y dydd.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant: "Mae'r darlithwyr a staff proffesiynol Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant wrth eu bodd gyda llwyddiant Ryan Jens a Daniel. Mae'n un o rannau gorau’r swydd yw gweld ein graddedigion yn ffynnu yn eu dewis yrfaoedd. Mae’r Oscar maen nhw wedi ei ennill yn dyst i’w gwaith caled nhw ac yn glod i’r darlithwyr sydd  eu cefnogi yn ystod eu hastudiaethau yma yn Abertawe."

Ym mis Ionawr, eleni, cymerodd Ryan ran mewn digwyddiad deuddydd i’r diwydiant animeiddio a gynhaliwyd gan yr Ysgol Ffilm a’r Cyfryngau Digidol, a roddodd gyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn sgyrsiau a gweithdai gan weithwyr proffesiynol y diwydiant o bob cwr o'r byd.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk