Cynhadledd agoriadol y bartneriaeth yn arddangos y datblygiadau diweddaraf ym maes iechyd y boblogaeth


13.07.2017

Heddiw (13 Gorffennaf) daeth o gynrychiolwyr ynghyd i arddangos sut mae arloesedd, addysg ac ymchwil yn cyfrannu at iechyd pobl leol ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Hywel Dda University Partnership Board

Mae’r gyntaf hon, a drefnwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a’i dair prifysgol bartner sef Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn ddathliad o gyd-weithio a sut y mae hyn wedi arwain at brofiad gwell i’r claf a chanlyniadau iechyd gwell. Mae hefyd yn gyfle perffaith i gydweithwyr o bob rhan o’r sectorau iechyd ac addysg i gwrdd a rhannu syniadau fel rhan o’u datblygiad proffesiynol parhaus.

Yn ei brif araith agoriadol, dywedodd Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: “Trwy Fyrddau Iechyd Prifysgol mae gennym gyfle gwirioneddol yng Nghymru i drosi’r ymchwil ddiweddaraf yn ofal o’r radd flaenaf, â ffocws ar ganlyniadau gwell i gleifion. Rwyf wrth fy modd o weld academyddion a chlinigwyr yng ngorllewin Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo arloesedd mewn ysbytai a chymunedau. Mae’r digwyddiad hwn yn sail i ymrwymiad pawb sy’n gysylltiedig â hyn i sicrhau bod ymchwil yn arwain at welliant yn iechyd a llesiant y boblogaeth leol.”

Ychwanegodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym am sicrhau bod y gwersi sy’n cael eu dysgu gan bob un sy’n gweithio ym meysydd gofal iechyd ac ymchwil feddygol yn cael eu defnyddio yn gynt, yn fwy effeithiol ac yn fwy systematig. Heddiw rydym wedi ystyried pedair thema allweddol ar ymyrraeth cymunedol, gofal canser, cyflenwi gwasanaethau a gwyddoniaeth er mwyn canolbwyntio ein trafodaethau ar sut i rannu, dysgu, profi a datblygu mwy o gyfleoedd i gyd-weithio – mae wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig.”

Mae’r gynhadledd wedi galluogi’r Bwrdd Iechyd Prifysgol a’i bartneriaid i arddangos y gwaith sy’n mynd rhagddo o ran llunio a llywio datblygiad ei weithlu a darparu gwasanaethau gofal iechyd mewn cyd-destun gwledig.

Dywedodd Dr Rachel Rahman, Cyfarwyddwr Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Mae’r gynhadledd hon yn gyfle i brofi’r ystod amrywiol o waith ymchwil sy’n digwydd rhwng BIP Hywel Dda UHB a’i bartneriaid Prifysgol, ac i weld cyfraniad pwysig y mae’r gwaith ymchwil hwn yn ei wneud yn ein cymunedau lleol. Rwy’n teimlo’n gyffrous i weld galluoedd ymchwil y bartneriaeth yn mynd o nerth i nerth ac yn edrych ymlaen i fod yn rhan o gyfraniad Prifysgol Aberystwyth i fentrau yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Yr Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe: “Mae’r gynhadledd yn gyfle perffaith i arddangos mentrau newydd rhwng y Bwrdd Iechyd a’i bartneriaid Prifysgol sy’n aml yn digwydd heb lawer o sylw, ond sydd â goblygiadau sylweddol i brofiad y claf ac ymarfer. Gal y cyfnewid syniadau a gwybodaeth hyn ond gwella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir a gwella statws iechyd ein cymunedau. Fel Coleg, rydym yn gefnogol iawn o fentrau o’r fath, a manteision hynny i’r ddwy ochr.”

Dywedodd Yr Athro Mike Phillips, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Rydym fel Prifysgol wrth ei bodd o fod yn cyd-weithio â’n partneriaid i arddangos y gwaith gwych sy’n digwydd ar draws y rhanbarth. Gyda’n gilydd, rydym yn gwneud gwahaniaeth mawr i iechyd a llesiant ein cymunedau. Mae Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, yn darparu ystod o wasanaethau, yn cynnwys datblygiad sgiliau galwedigaethol, dysgu yn y gwaith ac ymchwil gymhwysol mewn ystod eang o feysydd rhyngddisgyblaethol cysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ein campysau gwledig a threfol yn ein galluogi i gael mynediad i gymunedau ar draws y rhanbarth ac ymateb i’w anghenion penodol.”
 
Dywedodd Yr Athro Keir Lewis, Arweinydd Arbenigol Gwasanaethau Anadlol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Heddiw rydym wedi dod at ein gilydd, nid yn unig i ddathlu ein llwyddiannau o ran gwella iechyd ein cymunedau iechyd – a wnaed yn bosibl drwy ymchwil arloesol a chydweithio – ond hefyd er mwyn sicrhau bod ein gwaith gyda’n gilydd yn parhau i arwain at welliant pellach yn ansawdd y gofal a ddarparwn ac yng nghanlyniadau cleifion.”

Wrth edrych i’r dyfodol, mae’r pedwar partner a elwir yn Fwrdd Partneriaeth Prifysgol, yn parhau a’i gwaith i nodi atebion creadigol a chyfleoedd i ddatblygu i sbarduno ymchwil, addysg ac arloesedd mewn gwella iechyd.

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda Fiona Hancock, Uwch Swyddog Cyfathrebu Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar
01267 239554  Mediaoffice.hyweldda@wales.nhs.uk

 

Neu

 

Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus Profysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 767908 / 07449 998576