Cystadleuaeth syniadau busnes wedi ei chynnal yn Ysgol Busnes Caerfyrddin PCYDDS


17.11.2017

Fel rhan o weithgareddau'r Brifysgol ar gyfer Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-Eang (WEF) mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin yr wythnos hon wedi cynnal Her Ailfeddwl Busnes arbennig.

Business Ideas Competition

Gwahoddwyd myfyrwyr o Ysgol Fusnes Caerfyrddin i gyflwyno eu syniadau – o ddatblygu mentrau cymdeithasol dielw, dyfeisiadau eco-gyfeillgar, busnesau ffordd  o fyw, neu ddim ond ffyrdd newydd o wneud hen fusnes.  Cyrhaeddodd pum myfyriwr rownd terfynol y gystadleuaeth gyda Jordan Coller yn ennill y wobr uchaf am ei ap ffôn clyfar sy’n rheoleiddio'r defnydd priodol o dechnolegau ffonau symudol i blant a phobl ifanc er mwyn annog rhyngweithio cymdeithasol. 

Ar y panel beirniadu oedd y Cynghorydd Alun Lenny (Maer Tref Caerfyrddin), Jenny Fox (Swyddog Datblygu Cymunedau a Digwyddiadau Cyngor Tref Caerfyrddin), John Nash (Rheolwr Canolfan Rhodfa Santes Catrin, Caerfyrddin), Paul Griffiths (Rheolwr Prosiectau Bowlio XCEL Caerfyrddin) a Sharon Bowen (Cyfarwyddwr y Fenter Gymdeithasol ‘The Costume Emporium’ a leolir yng Nghaerfyrddin).  Yn ystod y prynhawn rhoddwyd cyflwyniad yn ogystal yn amlinellu'r cynlluniau a’r ffocws ar Gynaliadwyedd yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin.

Mae Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn dathlu’r arloeswyr a chrewyr swyddi sy’n lansio busnesau newydd sy’n dod â syniadau’n fyw, yn gyrru twf economaidd ac yn ehangu lles dynolryw.  Am wythnos ym mis Tachwedd bob blwyddyn, mae'r Wythnos yn ysbrydoli pobl ymhobman drwy weithgareddau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a luniwyd i’w helpu i archwilio’u potensial fel dechreuwyr busnesau ac arloeswyr.  Mae’r gweithgareddau hyn, o gystadlaethau a digwyddiadau ar raddfa fawr i gyfarfodydd rhwydweithio agos atoch, yn cysylltu cyfranogwyr â chydweithwyr, mentoriaid a hyd yn oed buddsoddwyr posibl, gan eu cyflwyno i bosibiliadau newydd a chyfleoedd cyffrous.

Business Ideas Competition 1

Trefnwyd y digwyddiad gan Jessica Shore, un o raddedigion Ysgol Fusnes Caerfyrddin sydd ar hyn o bryd yn fyfyrwraig ddarlithydd o fewn yr ysgol. Meddai Jessica “Rwy’ wrth fy modd gyda’r meddwl sy wedi mynd i mewn i’r syniadau busnes cynaliadwy ar gyfer yr her, cyflwynodd y myfyrwyr syniadau diddorol ac ysgogol, y byddai unrhyw un ohonynt yn cyfrannu at dwf rhanbarthol cynaliadwy. Bues i wrth fy modd bod y beirniaid wedi cytuno i gefnogi’r digwyddiad gan eu bod yn cynrychioli ystod eang o fuddiannau o fewn y gymuned.”

Dr Louise Emanuel yw Cyfarwyddwr Rhaglen y portffolio busnes cynaliadwy arloesol yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin.  Meddai:

"Yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin rydym am annog ein myfyrwyr i gymryd y cam nesaf tuag at ddod yn entrepreneuriaid a bod â’r hyder i ddatblygu syniadau busnes a fydd o les i’r ardal.  Mae Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-Eang yn ysbrydoli pobl ymhobman drwy weithgareddau lleol, cenedlaethol a byd-eang a luniwyd i’w helpu nhw cymryd y cam nesaf yn eu taith entrepreneuraidd a dyna’r hyn roedd ein Her Ailfeddwl Busnes yn ymwneud ag ef.

Roedd yn ddigwyddiad arbennig a gwelsom nifer o syniadau busnes gwych yn cael eu rhannu gyda’r gynulleidfa a’r panel beirniadu.   Roedd y beirniaid yn cytuno bod pawb yn y rownd terfynol wedi cyflwyno syniadau gwych oedd â chynaliadwyedd wrth eu calon, ond rhaid llongyfarch Jordan yn fawr am ei syniad arloesol.  Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb ar y panel beirniadu am gymryd rhan ac am roi o’u hamser i’n helpu i wneud yr her yn llwyddiant anferth.”

Bu Maer Tref Caerfyrddin, y Cynghorydd Alun Lenny, yn aelod o’r panel beirniadu.  Ychwanegodd:

"Pleser i mi fel Maer Caerfyrddin oedd cael fy ngwahodd i fod ar y panel i feirniadu syniadau busnes pump o fyfyrwyr Ysgol Fusnes Caerfyrddin y Brifysgol. Roedd y syniadau yn rhai gwreiddiol, cyffrous ac ymarferol, ac fe’u cyflwynwyd gyda brwdfrydedd ac awdurdod.  Bu dewis y tri enillydd yn dasg anodd iawn, gan ein bod yn tybio, fel beirniaid, y byddai modd gwireddu pob un o’r syniadau fel busnesau fyddai â marchnad iddynt.

"Rwy’n hynod falch hefyd bod yr Ysgol Fusnes yn cydnabod y newidiadau mawr sy’n digwydd ym myd busnes, gyda’r pwyslais ar gynaliadwyedd a’r amgylchedd, er lles pobl heddiw a’r cenedlaethau sydd i ddod. Mae gan fusnesau bychain, yn enwedig y rhai sy’n tyfu o ddechreuadau lleol, le pwysig iawn yn ein heconomi, ac yn debygol o fod yn fwy fyth felly yn y dyfodol.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk