Darlith gan Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Good Energy yn Y Drindod Dewi Sant


16.10.2017

Roedd Y Drindod Dewi Sant yn falch dros ben o gynnal darlith arbennig gan Juliet Davenport OBE, Prif Swyddog Gweithredol Good Energy, yr wythnos hon o flaen cynulleidfa o dan ei sang ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol. 

Juliet Davenport 1

“The Good Energy Story” oedd teitl y ddarlith a oedd wedi ei threfnu gan Ysgol Fusnes Caerfyrddin y Brifysgol. Roedd yn canolbwyntio ar y cwmni trydan adnewyddadwy Prydeinig Good Energy a sefydlwyd yn 1999.  Entrepreneur diwydiant adnewyddadwy o’r iawn ryw yw Juliet, a adeiladodd Good Energy o ddim byd, o ddechreuadau bach bron 20 mlynedd yn ôl.  Ei nod ar y pryd, fel y mae o hyd, oedd mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, helpu i ddarparu diogelwch ynni i’r DU, a rhoi cyfle i ddefnyddwyr brynu trydan adnewyddadwy yn gyfan gwbl. 

Mae Juliet yn credu yn y rôl y mae ynni adnewyddadwy'n gallu ac yn gorfod ei chwarae mewn strwythur cyflenwi ynni amrywiol sy’n gynaliadwy’n amgylcheddol ac yn fforddiadwy’n economaidd, a deilliodd y gred honno o’i diddordeb cynnar yn y newid yn yr hinsawdd a astudiodd yn rhan o’i gradd Ffiseg ym Mhrifysgol Rhydychen.  Cadarnhawyd ei barn maes o law wrth iddi weithio ar interniaeth gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar Ynni. Yn ystod y cyfnod hwnnw y sylweddolodd na fyddai gwleidyddiaeth yn gyrru’r newid yr oedd ei angen.   Y cefndir hwn a arweiniodd at greu Good Energy.  Erbyn heddiw, mae gan y cwmni dros 176,500 o gwsmeriaid trydan, nwy a Thariff Cyflenwi ledled y DU, ynghyd ag enw rhagorol am wasanaeth cwsmeriaid o ansawdd, ar ôl cyrraedd y brig yn arolwg bodlonrwydd cwsmeriaid ynni Which? am dair o’r pedair blynedd diwethaf, ac yn ddiweddar daeth i’r brig mewn dau arolwg yn olynol gan MoneySavingExpert.

Meddai Juliet Davenport OBE, Athro Ymarfer Cytgord yn y Brifysgol: 

“Roedd yn hyfryd cael bod yn ôl ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw a chael cyfle i sôn am Good Energy.  Sefydles i’r cwmni yn 1999 gyda’r nod o drawsffurfio marchnad ynni’r DU trwy helpu cartrefi a busnesau i fod yn rhan o ateb cynaliadwy i’r newid yn yr hinsawdd.  Mae gan Good Energy fodel busnes unigryw sy’n defnyddio cytundebau prynu pŵer i brynu trydan adnewyddadwy gan rwydwaith cynyddol o gynhyrchwyr annibynnol bach a maint canolig sydd wedi’u gwasgaru ar draws y DU. Ein nod ni yw creu cymuned o gartrefi a busnesau sydd naill ai’n prynu trydan adnewyddadwy a nwy gwyrdd yn gyfan gwbl, yn cynhyrchu pŵer adnewyddadwy yn eu cartrefi eu hunain, neu’n buddsoddi mewn pŵer trwy fod yn un o gyfranddalwyr Good Energy. 

Roedd hi’n braf cael bod yma unwaith eto a chael cyfle i gyflwyno i gynulleidfa oedd â chymaint o ddiddordeb yn y pwnc, ac mae’n sicr i ni gael trafodaeth gadarnhaol a difyr.  Rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at ymweld â’r Brifysgol eto yn rhinwedd fy swydd yn Athro Ymarfer.”

Juliet Davenport 3

Ym mis Ionawr 2013, cafodd Juliet Davenport OBE am ei gwasanaethau i ynni adnewyddadwy.  Yn 2015 cafodd Good Energy ei gydnabod yn Gwmni y Flwyddyn yng Ngwobrau Arweinwyr BusinessGreen, Arweinwyr y Flwyddyn yng Ngwobrau Ynni Adnewyddadwy Prydain a chipio gwobr Cwmni Effaith Gymdeithasol y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol yng Ngwobrau Small Cap.  Penodwyd Juliet yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant llynedd. Caiff unigolyn y teitl ‘Athro Ymarfer er Anrhydedd’ i anrhydeddu a chydnabod sydd wedi ennill bri academaidd a/neu bersonol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Y Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer portffolio busnes cynaliadwy arloesol Ysgol Fusnes Caerfyrddin yw Dr Louise Emanuel.  Ychwanegodd:

“Roedd hi’n hyfryd cael Juliet Davenport, Prif Swyddog Gweithredol Good Energy sydd wedi ennill gwobrau – sy’n un o gwmnïau ynni mwyaf arloesol a moesegol y DU, i ddod i siarad â ni heddiw.   Roedd hwn yn gyfle gwych i’n myfyrwyr a’n gwesteion glywed rhagor am waith ardderchog Good Energy a chlywed am stori Juliet.  Mae'r hanes yn un ysbrydoledig ac fel Prifysgol, mae hi’n fraint cael Juliet ymhlith ein Hathrawon Ymarfer gan edrych ymlaen at barhau â’r berthynas i’r dyfodol.  Heb amheuaeth, trwy ddilyn model Good Energy, mae cyfle i ysbrydoli chwyldro ynni yn y DU.”     

Gwybodaeth Bellach

 I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk