Dennis O'Neill a'r Fonesig Kiri Te Kanawa yn lansio gradd Astudiaethau Lleisiol newydd


24.11.2017

Neithiwr, fe gafodd Dennis O’Neill, Cyfarwyddwr Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) bleser cwmni llywydd yr Academi, y Fonesig Kiri Te Kanawa, wrth i’r Academi lansio gradd israddedig newydd ac arloesol mewn Astudiaethau Lleisiol.

WIAV launch group

Ymgasglodd nifer o westeion at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad mawreddog a gynhaliwyd yng Nghaerdydd i ddathlu sefydlu’r radd israddedig cyntaf a fydd yn rhan o bortffolio perfformiad yr Academi.

Yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae WIAV yn sefydliad o'r radd flaenaf sy'n dewis nifer cyfyngedig o fyfyrwyr opera proffesiynol - o bob cwr o'r byd - i ddod i astudio ar gyfer cymhwyster ôl-raddedig yn ei ganolfan yng Nghaerdydd.

Hyd yn hyn, graddau ôl-radd yn unig oedd yn cael eu cynnig ond o fis Medi 2018, bydd WIAV yn cynnig gradd BA Astudiaethau Lleisiol (cyfrwng Saesneg).  Dyma raglen israddedig llawn amser a fydd yn rhedeg dros gyfnod o ddwy flynedd yn hytrach na thair gan ddefnyddio rhaglen astudio sy’n fwy dwys na rhaglenni BA traddodiadol.

"Roedd yn bleser o’r mwyaf lansio'r cwrs gradd BA Astudiaethau Lleisiol newydd neithiwr yng Nghaerdydd - yn enwedig gan ein bod wedi cael cwmni ein llywydd, y Fonesig Kiri Te Kanawa," meddai Dave Taylor, Cyfarwyddwr y Rhaglen a Rheolwr newydd yr Academi.

"Mae gan WIAV enw da iawn o ran hyfforddi cantorion eithriadol sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd proffesiynol, ond hyd yn hyn, cyrsiau ôl-raddedig yn unig ry’n ni wedi cynnig. Mae'n wych felly bod mewn sefyllfa i fedru cynnig cwrs ar gyfer myfyrwyr ar lefel israddedig i helpu meithrin talent ifanc a'u helpu i gyrraedd safon broffesiynol uchel ar ôl dwy flynedd o astudiaeth."

Mae'r model israddedig newydd yn rhoi amser cyswllt mwy rheolaidd i fyfyrwyr bob wythnos sy'n eu paratoi yn lleisiol ac yn gerddorol. Mae'r addysgu dwys yn cynnwys gwersi grŵp, hyfforddiant un-i-un, dosbarthiadau meistr, gweithdai, darlithoedd a seminarau. Mae myfyrwyr hefyd yn ymgymryd ag astudio ac ymarfer personol ac mae pob modiwl wedi'i gynllunio'n benodol i fod yn gwbl berthnasol i'r canwr sy'n datblygu.

Mae WIAV yn sefydliad sy’n uchel iawn ei barch ac yn enwog am ddarparu amgylchedd hynod arbenigol ac unigryw sy'n helpu datblygu cantorion ifanc a chyfeilwyr yn gynnar yn eu gyrfa broffesiynol. Mae myfyrwyr yn gweithio gyda'r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr blaengar a sêr rhyngwladol o'r byd operatig er mwyn datblygu eu talent i'r safon broffesiynol uchaf, gan gynnwys y Fonesig Kiri Te Kanawa, Susan Bullock, Ryland Davies, Della Jones a Joyce Fieldsend.

Mae'r BA Astudiaethau Lleisiol yn rhaglen newydd sbon sy'n cynnwys meysydd pwnc megis techneg leisiol; ieithoedd (Eidaleg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Rwsiaidd); cerddoriaeth gyffredinol; crefft llwyfannu; sgiliau clyweliadau a rheolaeth gyrfa yn ogystal â hanes a repertoire y llais.

WIAV launch Dave Taylor

"Roedd digwyddiad neithiwr yn bennaf yn ymwneud â lansio rhaglen BA newydd ond roedd hefyd yn ymwneud ag atgoffa gwesteion o’r ffordd y mae’r Academi yn newid.  Mae addysg - yn ogystal â diwydiant y celfyddydau creadigol - yn datblygu'n gyflym, ac felly mae angen i ni addasu i ofynion cynyddol y diwydiant hwnnw," meddai Dave Taylor.

"Dyma gyfle felly i WIAV esblygu – drwy fod yn ganolfan o ddewis ar gyfer artistiaid ifanc, gan eu paratoi i fod yn hollol barod ar gyfer y diwydiant yn ogystal â bod yn ganolfan ragoriaeth.  Mae'r radd BA ddwy flynedd eisoes wedi'i threialu yng Nghanolfan Berfformio Cymru, canolfan berfformio cyfrwng Cymraeg y Brifysgol, ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr. Rwy'n credu'n gryf bod cenhedlaeth newydd o artistiaid yn cael eu meithrin a’u paratoi ar gyfer yr her o fywyd go iawn o fewn y Diwydiannau Creadigol," ychwanega.

Yn ogystal ag hyfforddi lleisiau myfyrwyr, mae WIAV hefyd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa gyffrous ar lwyfan trwy gynnig cyfleoedd i berfformio mewn ystod o ddigwyddiadau a chyngherddau. Gallant hefyd elwa o'r ystod o bartneriaethau a chysylltiadau sydd gan WIAV gydag amryw o gwmnïau a sefydliadau cenedlaethol, gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru; BBC Cymru; S4C; Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Opera Canolbarth Cymru.

I ddarganfod mwy am y cwrs BA Astudiaethau Lleisiol newydd yn ogystal â chyrsiau ôl-radd WIAV, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/wiav/

Nodyn i'r Golygydd

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476