Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


11.10.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 gyda chyfres o ddigwyddiadau i hyrwyddo lles a chodi ymwybyddiaeth iechyd meddwl.

Pupil with puppy

Cynhaliodd Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant (TSDSU) cyfres o ddigwyddiadau fel rhan o'u hymgyrch Wythnos Lles sy'n cael ei chynnal ar draws Caerfyrddin, Abertawe a Llambed yr wythnos hon. Gwahoddwyd myfyrwyr yng Nghaerfyrddin i ddigwyddiad o'r enw Pawsitivity, lle daeth Alpet Poundies a Many Sanctuary Rescue Sanctuary â rhai o'u cŵn i'r campws. Cynhaliodd Abertawe a Llambed foreau coffi lle cafodd myfyrwyr eu hannog i gymryd egwyl ac ymlacio am bum munud. Dywedodd Rob Simkins, Llywydd TSDSU: "Heddiw yng Nghaerfyrddin fe wnaethom ymuno â Alpet Poundies i lenwi'r Adeilad UM gyda chŵn. Daeth dros 70 o fyfyrwyr atom, a chodwyd £149 ar gyfer Alpet Poundies yn y broses. Mae wedi'i nodi bod myfyrwyr yn y brifysgol heddiw yn dioddef mwy o iechyd meddwl na'u rhagflaenwyr, felly mae'n bwysig heddiw i gofio ei bod yn iawn i beidio â bod yn iawn - a bod rhywun ar gael i helpu bob amser. Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd hapus i chi gyd!"

Andrea Williams, Beverley Coles,

Hefyd, mynychodd staff a myfyrwyr yr Ysgol Seicoleg ddigwyddiad arbennig ar Adnoddau a Gwybodaeth i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 a hynny yn y Theatr Grand Abertawe. Roedd y digwyddiad, a drefnwyd gan Gyngor Abertawe, Bwrdd Iechyd Bro Morgannwg Prifysgol Abertawe, y Cyngor Cleifion, a Grŵp Defnyddwyr Rhwydwaith Abertawe yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n astudio Sgiliau Cwnsela yn y brifysgol fynychu darlithoedd ac i gwrdd â sefydliadau iechyd meddwl sy'n gweithredu yn yr ardal leol.

Andrea Williams yw Cyfarwyddwr y Rhaglen Cwnsela Meistr Integredig yn y Drindod Dewi Sant. Meddai: "Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017, mae'n wych i gael y cyfle i ddod ag ymgysylltu â gwasanaethau sydd eisoes ar gael. Mae dyddiau fel hyn yn helpu i dorri'r stigma sydd ynghlwm wrth broblemau iechyd meddwl. Mae'n wirioneddol yn hyrwyddo gweithio traws-ddisgyblaethol ac yn rhoi cyfleoedd gwirfoddoli i'n myfyrwyr a fydd yn annog yr empathi, gofal a thosturi y bydd eu hangen arnynt ar gyfer gyrfa mewn cwnsela. "

Mae Beverley Coles yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Seicoleg. Meddai: "Mae gwirfoddoli'n gyfle gwych i'n myfyrwyr hefyd oherwydd nhw yw ymarferwyr yfory a fydd yn mynd allan a gwneud gwaith gwych mewn iechyd meddwl."

Mae Ingrid Eccles yn fyfyriwr BA Cwnsela ac Astudiaethau Rhyngddisgyblaethol yn yr 2il flwyddyn. Dywedodd: "Mae yna gymaint o wahanol sefydliadau nad oeddwn hyd yn oed yn gwybod eu bod yn bodoli. Mae digwyddiadau fel hyn yn wych oherwydd mae’n rhoi blas i mi o’r holl sefydliadau sy’n bodoli lle byddem yn dymuno gweithio  yn y dyfodol."

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk