Does un man yn debyg i gartref i Stephen Hughes


02.10.2017

Does un man yn debyg i gartref i Stephen Hughes, cyn-fyfyriwr yn y Drindod Dewi Sant, a ddyrchafwyd yn Brif Weithredwr y Principality ar 6 Mawrth 2017.  

Principality CEO

Mae’n 45 oed ac yn gefnogwr brwd i dîm pêl-droed Abertawe, a thyfodd i fyny ym Mhlas-marl, Abertawe gan fynd i Ysgol Gyfun Pentrehafod. Ymunodd â'r gymdeithas adeiladu ym mis Rhagfyr 2011 i gychwyn fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid y Grŵp.  Fe'i penodwyd i Fwrdd y Gymdeithas ym mis Mawrth 2013 yn Gyfarwyddwr Cyllid y Grŵp gyda chyfrifoldeb am Gyllid, TG a Newid Busnes.  Symudodd Mr Hughes i’r Principality wedi chwe blynedd yn Gyfarwyddwr Cyllid yn Lloyds TSB General Insurance Limited, lle chwaraeodd rôl allweddol yn y rhaglen integreiddio i uno Lloyds TSB â Halifax, wedi i’r ddau gwmni ddod at ei gilydd ym mis Ionawr 2009.

Ac yntau wedi cymhwyso’n gyfrifydd, mae Mr Hughes wedi cael 20 mlynedd o brofiad ym maes cyllid, gan ddechrau ar ei yrfa amrywiol yn y cwmnïau gweithgynhyrchu modurol Schaeffler UK a Calsonic Kensei ger Abertawe.  Roedd swyddi eraill yn cynnwys Rheolwr Ariannol Rhyngwladol/Cyfarwyddwr yn H.P. Bulmer ac yn ddiweddarach Pennaeth Gweithrediadau Masnachol ym mragdy mwyaf Prydain, Molson Coors, cyn symud i'r sector gwasanaethau ariannol.

Mr Hughes hefyd yw Cadeirydd Busnes yn y Gymuned Cymru, yr elusen ar gyfer busnes cyfrifol.  Mae’n byw yn Abertawe gyda'i wraig sy’n athrawes yn Ysgol Gynradd Hendrefoilan, a thri mab ifanc.  Mae’n aelod o Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli.

“Bachgen o Blas-marl ydw i a aeth i Ysgol Gyfun Pentrehafod, lle gwnes i arholiadau TGAU a Safon Uwch, cyn ymgymryd â phrentisiaeth cyfrifyddiaeth yn INA / Schaeffler yn Llanelli,” meddai mewn cyfweliad â’r Drindod Dewi Sant.

“Rwy’n dwlu ar ddinas Abertawe oherwydd ei chwaraeon, penrhyn Gŵyr a’r bobl.   Mae’r gymuned lle rwy’n byw yn bwysig iawn. Mae’n ddinas â photensial ac rwy’n gobeithio y caiff fuddsoddiad er mwyn symud ymlaen.

Astudiodd fy ngwraig am ei gradd a gwneud ymarfer dysgu yn Athrofa Abertawe ac mae wedi bod yn athrawes am yr 20 mlynedd ddiwethaf yn Ysgol Gynradd Hendrefoilan.”

Cofrestrodd Mr Hughes yn Athrofa Addysg Uwch Abertawe, sef Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bellach, lle astudiodd ar gyfer Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli ( CIMA ) drwy ddiwrnodau astudio ac ysgol nos.

“Ces i fudd aruthrol o weithio ac astudio ar yr un pryd, yn gallu cymhwyso damcaniaeth a chymwysiadau ymarferol gyda’i gilydd.  Roedd CIMA yn gymhwyster gwych.  Cwrddais i â phobl a darlithwyr da y dysgais i oddi wrthyn nhw, gan ddatblygu,” meddai.

Pa gyngor byddai e’n ei roi i fyfyriwr sy’n cychwyn ar yrfa fusnes? “Rhowch nod i’ch hun.  Byddwch yn uchelgeisiol, cymerwch rywfaint o risg bersonol, gweithiwch mewn busnesau sy’n rhannu’ch gwerthoedd a gwnewch benderfyniadau drwy ddod â’ch pen a’ch calon at ei gilydd - teimlad greddfol,” meddai.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn adeiladu cartref newydd i'w chyfadrannau gwyddoniaeth ac addysg yn SA1, gan ymestyn addysg uwch ymhellach yng nghalon y ddinas, gweithio gyda busnesau a busnesau newydd a chreu cymuned ddysgu newydd.  Mae bod yn rhan o gymuned Abertawe a gweithio gyda hi yn bwysig iawn i’r Drindod Dewi Sant. “Fel Prif Swyddog Gweithredol cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, pa mor bwysig y mae cymuned i chi” gofynnon ni i Mr Hughes.

“Fel Prif Swyddog Gweithredol cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, mae cymdeithas yn rhan fawr o fy mywyd i - fy nheulu, ffrindiau, clybiau chwaraeon, lle rwy’n byw - siŵr o fod dyma ran bwysicaf fy mywyd i," meddai.  “Mae gen i 3 mab ifanc sy’n fy nghadw i’n agos at y cymunedau hynny hefyd.  Rwy’n elwa o weithio i fusnes cydfuddiannol sydd â Chymunedau wrth ei gwraidd. Mae gennym ni 71 cangen ac asiantaeth ar draws Cymru a’r gororau sy’n chwarae rolau pwysig yn eu cymunedau.  Rydym ni’n buddsoddi mewn partneriaethau ysgol, busnes ac elusennau sydd yn cael effaith ystyrlon ar fywydau pobl.

“Byddem ni’n dwlu petai’ch myfyrwyr chi’n dod i siarad â ni yn ein canghennau ynglŷn ag ystyr cydfuddioldeb, sut rydym ni’n eu helpu i gynilo neu brynu eu cartref.  Rydym ni’n cyflogi 1100 o bobl yng Nghymru ac yn gallu darparu cyfleodd am yrfa mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Marchnata, TG, Cyllid a Risg.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk