Dr Glen Peters yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


05.07.2017

Mae Dr Glen Peters, entrepreneur ym maes ynni cynaliadwy a noddwr brwd o’r celfyddydau, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ystod seremoni raddio yng Nghaerfyrddin heddiw.

Dr Glen Peters

Dr Glen Peters yw Prif Swyddog Gweithredol Western Solar Ltd sydd wedi'i leoli yn Rhosygilwen yng Ngogledd Sir Benfro - cwmni a sefydlwyd yn 2011 ac oedd yn gyfrifol am adeiladu’r fferm solar cyntaf yng Nghymru. Wedi’i beidleisio’n Entrepreneur Eco y Flwyddyn yn 2016, aeth cwmni Dr Peters ymlaen i ddylunio ac adeiladu Ty Solar – y pentref solar cyntaf ar gyfer tai fforddiadwy.

Adeiladwyd Ty Solar – cartref prototeip 3-ystafell wely 100 metr sgwâr -  yn wreiddiol yn 2017 fel ymateb i stoc tai anaddas. Heddiw, mae Ty Solar yn bentref solar o chwech o dai sy’n seiliedig ar y prototeip gyda'r chost rhenti’r cartrefi 20% yn is na chyfradd y farchnad sy’n eu gwneud yn fwy fforddiadwy ym mhob ystyr.

Mae Western Solar hefyd wedi gwneud cyfraniad enfawr i'r gymuned o ran creu swyddi, sgiliau newydd, a chadwyni cyflenwi lleol gydag oddeutu 60% o gyfanswm cost y datblygiad yn cefnogi'r economi leol.

Wedi’i eni yn India ac wedi mynychu’r ysgol ger Calcutta, cafodd gyrfa Dr Peters ei siapio gan ei fywyd cynnar. Derbyniodd radd Baglor mewn Cemeg o Brifysgol Dinas Llundain a Doethuriaeth mewn Gwyddor Rheoli o Goleg Henley. Cafodd ei ethol yn Llywydd Undeb Prifysgol Dinas Llundain yn 1975 cyn ymuno â Nwy Prydain lle bu'n rheoli prosiectau adeiladu mawr. Yn 1988 fe'i gwnaed yn bartner yn Price Waterhouse lle bu’n ymgynghori â rhai o’r prif gwmnïau ynni rhyngwladol.

Yn ystod y cyfnod hwn o’i yrfa, daeth cryfderau Dr Peters fel gwyddonydd, peiriannydd a dyn busnes ynghyd gyda’i ymrwymiad moesegol cryf i ynni adnewyddadwy fel ateb hir dymor i heriau ynni rhanbarthol a byd-eang.

Mae Dr Peters bellach yn byw yn Rhosygilwen, Gogledd Sir Benfro. Gyda'i wraig Brenda, mae Glen wedi ymrwymo’i hun i'r gymuned leol gan ddod yn gefnogwr brwd o'r celfyddydau. Mae lleoliad hardd ei gartref, Rhosygilwen, wedi dod yn ganolfan ar gyfer y celfyddydau a cherddoriaeth. Mae'r gyfres o gyngherddau, a hyrwyddwyd yn wreiddiol i godi arian ar gyfer piano newydd i Theatr Mwldan, wedi datblygu’n Menter Rhosygilwen, elusen y celfyddydau sy'n ymroddedig i hyrwyddo cerddoriaeth o'r radd flaenaf a diwylliant yng nghefn gwlad Sir Benfro.

Wrth gyflwyno Dr Glen Peters i'r gynulleidfa, meddai Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth: "Ar ôl tyfu lan yn yr India, fe wnaeth y diffyg sicrwydd ariannol a siapiodd bywydau y rhan fwyaf o bobl yr India, drwytho ynddo ef feddylfryd busnes ac ymdeimlad cryf fod angen i unrhyw weithred ddyngarol neu ddatblygiad technegol newydd gael ei gwreiddio o fewn model busnes cadarn cyn iddi allu gael effaith gynaliadwy.

"Yn ystod ei yrfa, mae Dr Peters wedi gallu dwyn ynghyd ei gryfderau fel gwyddonydd, peiriannydd a dyn busnes, gan ffurfio ymrwymiad moesegol cryf i ynni adnewyddadwy fel ateb cynaliadwy hirdymor i'r heriau ynni rhanbarthol a byd-eang.

"Trwy archwilio problemau cymhleth mewn modd cyfannol o safbwynt busnes, mae Dr Peters wedi archwilio'r ffordd y gallwn ni osod gwerth economaidd i gysyniadau lles, cynaliadwyedd a chymuned gydag effaith a chanlyniadau amlwg.

"Heddiw wrth i ni ddathlu llwyddiannau ein graddedigion, rydym yn edrych tuag at eu dyfodol ac yn anrhydeddu'r rhai hynny yng Nghymru sydd wedi gwneud ymrwymiad pendant i amddiffyn y dyfodol hwnnw a sicrhau etifeddiaeth gadarnhaol ar gyfer y genhedlaeth nesaf."

Dr Glen Peters

Wrth dderbyn yr anrhydedd, nododd Dr Glen Peters: "Mae'r wobr hon yn golygu cymaint i mi gan ei fod yn anrhydedd sy'n ymwneud cymaint â'r ardal lle rwy’n byw... .dyma rhywbeth arbennig iawn, mae'n cysylltu mi i Gymru."

Aeth ymlaen i gynnig ychydig eiriau o gyngor i’r darpar raddedigion, llawer ohonynt yn graddio o'r Gyfadran Busnes a Rheolaeth:

"Mae angen bod yn effro i’r hyn sy'n dod dros y bryn – a’r peth gorau fedrwch chi ei wneud yw parhau i ddysgu gan nad yw dysgu yn dod i ben yma yn y brifysgol. Parhewch i ddysgu.

"Gwnewch yn siwr bod gennych ffrindiau a pherthnasau gwych – y cyfeillgarwch rydych yn ffurfio tra yn y brifysgol a'r cyfeillion eraill sydd gennych bydd sail eich hyblygrwydd wrth edrych i’r dyfodol.

"Ac wrth gwrs, y peth olaf yw parhau i chwilio am gyfleoedd a pharhau i fod yn optimistig ac os gwnewch chi fabwysiadu rhai o’r pethau bach yma, rwy'n siwr y byddwch chi i gyd yn arweinwyr gwych yn y dyfodol.  Diolch yn fawr iawn unwaith eto ac edrychaf ymlaen at eich dyfodol gwych chi hefyd."

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476