Dr Jane Davidson o’r Drindod Dewi Sant a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, i ddod yn ôl at ei gilydd ar y llwyfan eleni yng Ngŵyl y Gelli i drafod cynnydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol


02.05.2017

Bydd Dr Jane Davidson o’r Drindod Dewi Sant, Pro Is-Ganghellor dros Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, yn dod yn ôl at ei gilydd ar y llwyfan eleni yng Ngŵyl y Gelli. 

Sophie Howe and Jane Davidson

Dan y teitl ‘‘ONE YEAR IN–MAKING PROGRESS?’  bydd y sesiwn ar ddydd Gwener 2 Mehefin am 1pm ar Lwyfan Starlight yn archwilio faint o gynnydd a wnaethpwyd yn ystod blwyddyn gyntaf gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Daeth y Ddeddf i rym ym mis Ebrill 2016. Mae’n rhoi cyfrifoldeb cyfreithiol ar y sector cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu’n unol â’r egwyddorion datblygu cynaliadwy.  A hithau’n gyn-Weinidog dros yr Amgylchedd, Dr Davidson a luniodd y Ddeddf hon yn wreiddiol.  Sophie Howe yw'r cyntaf i fod yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Bu Dr Davidson a Sophie Howe yn rhannu llwyfan am y tro cyntaf yng Ngŵyl y Gelli y llynedd i drafod gweithredu’r Ddeddf.  Bydd hwn yn gyfle i ddal i fyny ynglŷn â’i gweithredu hyd yn hyn, gyda chwestiynau gan Dr Davidson a’r gynulleidfa am y Ddeddf sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru sicrhau eu bod yn gwneud penderfyniadau sy’n bodloni anghenion cenedlaethau cyfredol a chenedlaethau’r dyfodol.

Mae ethos Gŵyl y Gelli yn cydweddu â bwriad y Ddeddf i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ŵyl yn cynnig gwerth diwylliannol a chelfyddydol anferthol i Gymru ac mae’n cysylltu â phwysigrwydd llesiant diwylliannol, sy’n cael ei gydnabod yn y Ddeddf.  

Meddai Dr Davidson:  “Y Ddeddf yw’r darn cyntaf o ddeddfwriaeth yn y byd sy’n cynnwys Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig yn neddfwriaeth gwlad.  Felly mae Cymru yn arloeswr byd-eang o ran ymrwymo i roi ystyriaeth weithredol i anghenion cenedlaethau’r dyfodol o ran sut mae’r gwasanaethau cyhoeddus sy’n cyffwrdd â bywydau pob un ohonom yn cael eu cyflwyno.  Mae hyn yn gyffrous iawn ac yn heriol iawn ar yr un pryd.  

Yn f'ail sgwrs flynyddol â Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, byddaf yn archwilio sut mae hi’n helpu sefydliadau i gyflawni ynghylch prif ddiben y Ddeddf i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Beth mae’n ei olygu i gyflwyno’r Ddeddf yn llwyddiannus? Beth fydd yn annerbyniol yn sgil y Ddeddf?  Oes gennych chi gwestiwn i’r Comisiynydd?  Os oes, dewch i Lwyfan Starlight yng Ngŵyl y Gelli ar 2 Mehefin am 1pm.  Bydd digon o gyfle i gael cwestiynau gan y gynulleidfa.”

Meddai Sophie Howe:  “Mae’n gyffro mawr i mi fod yn ôl yng Ngŵyl y Gelli gyda Jane i nodi pen-blwydd cyntaf y Ddeddf a'm cyfnod i yn y swydd.  Mae pobl wedi bod yn eglur iawn o ran yr heriau maent yn eu gweld o’n blaenau ond yn gadarnhaol dros ben ynghylch y cyfleoedd i fynd i'r afael â’r rhain.  

“Mae wedi bod yn 12 mis prysur yn adeiladu perthnasau gyda’r 44 corff cyhoeddus sy’n dod o dan y Ddeddf, a channoedd yn rhagor o sefydliadau cyhoeddus, preifat ac yn y trydydd sector sy’n cael eu hysbrydoli gan yr hyn y gall Cymru ei gyflawni.  

“Carreg filltir arall yw cwblhau’r asesiadau Llesiant gan yr holl Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus sydd wedi bod yn gweithio tuag at ddatblygu darlun o lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn eu cymunedau.   

“Yn sgil trafodaeth barhaus gydag unigolion a sefydliadau byddaf yn cyhoeddi fy mlaenoriaethau i’r blynyddoedd nesaf a sut y gwelaf i y gallwn ni wneud y newidiadau sylfaenol ond angenrheidiol er mwyn sicrhau y bydd dyfodol ein plant a’n hwyrion yn fwy iach a hapus.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk