Dwlu Dysgu gyda’r Drindod Dewi Sant


19.06.2017

Trwy gydol yr wythnos hon (19-25 Mehefin), bydd cyflawniadau oedolion sydd wedi dychwelyd i fyd addysg ar draws Cymru yn cael eu dathlu yn ystod Wythnos Addysg Oedolion.

Rose Probert

I gyd-fynd â Gŵyl Ddysgu Sefydliad Dysgu a Gwaith, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei myfyrwyr aeddfed drwy rannu eu straeon trwy gyfres o fideos ysbrydoledig.

Bob dydd yr wythnos hon, bydd nifer o fyfyrwyr aeddfed yn cael y cyfle i adrodd eu straeon personol eu hunain ar amrywiaeth o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol, gan gynnwys Facebook, You Tube, Twitter, Instagram a Snapchat.

Gyda 61% o fyfyrwyr israddedig Y Drindod Dewi Sant yn fyfyrwyr aeddfed, mae'r Brifysgol yn darparu cymuned gref a chefnogol i ddysgwyr sy'n oedolion ar draws pob un o’i champysau - yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Llambed.

Mae'r straeon unigol ac arbennig hyn yn cael eu rhannu mewn ymgais i annog oedolion a allai fod â diddordeb mewn dilyn eu diddordebau, i ystyried dychwelyd i addysg uwch ac i ddysgu'r hyn sydd o wir ddiddordeb iddyn nhw.

Un o'r rhai a ddychwelodd i addysg yn nes ymlaen mewn bywyd yw Rose Probert o Sir Benfro.  Yn fam sengl sydd hefyd yn gofalu am ei brawd, mae Rose wedi llwyddo i ymdopi â'i hymrwymiadau teuluol niferus ynghyd â gofynion cwrs prifysgol.

Dechreuodd Rose ei hastudiaethau fel oedolyn ar raglen gymunedol yng Nghanolfan Gymunedol Cil-maen saith mlynedd yn ôl ac ar ôl darganfod yr awydd ddysgu, penderfynodd gofrestru ar gynllun gradd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

"Ar ôl cychwyn y cwrs yng Nghanolfan Gymunedol Cil-maen, dechreuais sylweddoli taw dyma’n amser i ddysgu, i ragori ac i ennill rhywfaint o hunanhyder," meddai Rose.

"Rwy'n dod o gymuned sipsiwn a theithwyr, felly yn amlwg, mae addysg yn brin iawn yn y gymuned lleiafrifoedd ethnig honno.

"Rwy awr yn dod i ddiwedd fy astudiaethau ôl-radd mewn Anghenion Arbennig  Rwy eisoes wedi ennill gradd dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Cynhwysol ac Addysg ac rwy'n falch iawn o'r hyn rwy wedi medru cyflawni.

"Rwy wedi mwynhau pob agwedd o fy nghyfnod yn y Brifysgol - yn dysgu am y system addysg a sut mae'n gweithio - ond yn bennaf, mae wedi bod yn floc adeiladu i mi - gan ganiatáu i mi gyflawni fy nod o ddod yn athrawes Anghenion Arbennig," parha Rose.

"Mae hefyd yn caniatáu i mi brofi i fy merch y gall unrhyw un hyfforddi i wneud unrhyw beth y maen nhw eisiau, yn enwedig mynd ymlaen i Brifysgol.

Mae stori Rose yn profi bod beth bynnag yw eich amgylchiadau, mae'n byth yn rhy hwyr i ddysgu.

"Os ydych chi'n meddwl am fynd yn ôl i mewn i addysg, byddwn i'n dweud, 'ewch amdani.' Credwch yn eich hun - mae digon o gymorth a chefnogaeth ar gael i'ch helpu," ychwanega’n frwdfrydig.

Cafodd gyflwaniadau Rose, sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn yr Uned Anghenion Arbennig yn Ysgol Penfro, hefyd eu cydnabod y llynedd yn ystod Gwobrau Ysbrydoli! 2016 lle enillodd y Wobr am Ddilyniant Eithriadol drwy Ddysgu. Mae seremoni Gwobrau Ysbrydoli! yn ddigwyddiad a gynhelir bob blwyddyn cyn Wythnos Addysg Oedolion i ddathlu cyflawniadau dysgwyr eithriadol yng Nghymru sydd wedi dangos brwdfrydedd eithriadol, ymroddiad ac egni ar gyfer dysgu, yn aml wrth wynebu amgylchiadau anodd.

"Mae stori Rose yn un wirioneddol ysbrydoledig," meddai Eve Warburton Swyddog Gweithredol Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Mae pawb yn y Brifysgol yn falch iawn o'i chyflawniadau. Mae Rose yn un o nifer o fyfyrwyr aeddfed sydd wedi cyflawni cymaint, a thrwy wneud y gyfres hon o ffilmiau, rydym yn gobeithio gallu rhannu rhai o’u straeon gan ysbrydoli eraill i ddilyn eu diddordebau a dychwelyd i addysg.

"Mae’r Drindod Dewi Sant yn credu'n gryf mewn cefnogi pobl i astudio - beth bynnag yw eu cefndir a thrwy gynnig amgylchedd dysgu cefnogol a chynhwysol -  rydym yn gobeithio helpu pob un o'n myfyrwyr i gyflawni eu llawn botensial," ychwanega Eve.

Os ydych chi’n awyddus i ddychwelyd i fyd addysg ac am astudio pwnc sydd o wir ddiddordeb i chi, gallwch ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael o fewn Y Drindod Dewi Sant drwy ymweld â www.pcydds.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476