Dyfarnwyr Undeb Rygbi Cymru yn hyfforddi yn Labordy Perfformiad Uchel Y Drindod Dewi Sant


20.02.2017

Yn ddiweddar, ymwelodd dau o brif ddyfarnwyr Undeb Rygbi Cymru – Nigel Owens a Craig Evans – â Labordy Perfformiad Uchel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer profion ffitrwydd dwys gyda'r ffisiolegydd Dr Peter Herbert.

Mae’r Labordy Perfformiad Uchel i’w gael ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, a chynigia ystod lawn o asesiadau ffitrwydd, gan alluogi athletwyr i ddatblygu strategaethau perfformiad a hyfforddiant mwy effeithiol.

O dan oruchwyliaeth Dr Peter Herbert, aeth Nigel a Craig trwy’r felin, wrth i Peter fesur gwahanol agweddau ar eu ffitrwydd, gan gynnal profion VO2max; dadansoddi pŵer anaerobig a gwneud gwiriadau cyfansoddiad corff.

"Mae'n braf dod i’r Brifysgol a chael gweithio gyda Dr Peter Herbert," meddai Steve Pledger, sy'n gyfrifol am gryfder a ffitrwydd cardio dyfarnwyr Undeb Rygbi Cymru.

"Yn ystod y Chwe Gwlad, mae Canolfan Ragoriaeth Undeb Rygbi Cymru mor brysur gyda'r tîm hŷn, tîm y menywod a’r tîm dan 20 yn hyfforddi yno felly penderfynon ni adael y safle ar gyfer rhai sesiynau, gan amrywio pethau ar gyfer y bois, er mwyn ein cadw ni’n ffres.

"Mae pawb yn gwybod bod gan y Drindod Dewi Sant labordy o'r radd flaenaf, felly dyma ni’n meddwl y byddai’n gyfle da iawn i ni ddod draw a chael ychydig o brofion safon aur.

"Cawsom ni dipyn go lew o brofion – profion gallu aerobig, cyfansoddiadau corff, pŵer corff ac adweithiau hefyd. Amcan gwneud hyn yw astudio’r canlyniadau, gweld a yw’r dyfarnwyr ar ei hôl hi yn unrhyw un o'r meysydd hynny a rhoi strategaethau priodol yn eu lle os bydd unrhyw feysydd yn ddiffygiol.

"Yn sicr maen nhw wedi mwynhau bod yn y Brifysgol ac mae newid golygfeydd wedi bod o fudd mawr iddyn nhw."

Nigel Owens and Peter Herbert    Nigel Owens and Craig Evans

Roedd Nigel Owens MBE, enillydd Gwobr Dyfarnwyr Byd 2015 a’r swyddog uchaf ei gapiau yng Nghymru, hefyd wrth ei fodd yn y Brifysgol, yn hyfforddi mor agos at ei gartref yng Nghwm Gwendraeth.

"Roedd hi’n sesiwn arbennig ac roedd yn fantais fawr cael gweithio gyda Peter Herbert, am ei fod e mor brofiadol. Mae wedi bod yn wych dod i Gaerfyrddin a chynnal y math hwn o brofion. Mae hefyd wedi bod yn braf cael cyfle dod i rywle arall er mwyn gwneud math gwahanol o hyfforddiant – a hynny’n nes o lawer at fy nghartref i – sy'n wych!"

Yn arwain y profion roedd darlithydd Y Drindod Dewi Sant, Dr Peter Herbert – sef ffisiolegydd hynod brofiadol a chyn-hyfforddwr Cryfder a Chyflyru gyda'r Scarlets a thîm rygbi cenedlaethol Cymru.

Mae gan Dr Peter Herbert wledd o wybodaeth a phrofiad o weithio gyda chwaraewyr o bob oedran o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ac yn ddiweddar sefydlodd Ganolfan Iechyd a Heneiddio, sy’n gysylltiedig â'r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored yng Nghaerfyrddin.

"Mae’r un mor bwysig i ddyfarnwyr ag yw hi i chwaraewyr eu bod nhw’n cynnal neu'n cyflawni’r lefel uchaf ffitrwydd uchaf bosibl iddyn nhw. Mae'n gwbl hanfodol bod gan ddyfarnwyr ar y lefel uchaf ffitrwydd ar y lefel uchaf.

"Yn ystod y sesiwn a gwnaethom ni rai profion aerobig, ac o ystyried bod rhaid iddyn nhw redeg o gwmpas am 80 munud y gêm heb flino, mae hyn yn hanfodol. Mae digon o dystiolaeth bod blinder yn gallu effeithio ar y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud, po fwyaf heini yw’r dyfarnwyr, lleiaf oll yw’r tebygrwydd yr effeithir ar eu barn. Roedd yn bwysig mesur eu sgoriau VO2Max, yn ogystal ag asesu pŵer coesau, sy'n bwysig ar gyfer ystwythder a chyflymder cychwyn, gan fod cyrraedd y gweithredu’n gyflym yn rhan bwysig o wneud penderfyniadau cywir. Buom yn edrych ar gyfansoddiad y corff ac unwaith eto mae hyn yn gwbl hanfodol," parhaodd Dr Herbert.

Roedd y profion perfformiad uchel a gynhaliwyd ar y dyfarnwyr yn cynnwys mesur gallu eu corff i gynhyrchu ynni trwy ddefnyddio llwybrau aerobig (VO2max); mesur eu pŵer uchafsymiol i benderfynu a oes angen datblygu cryfder a chyflymder yn ogystal ag edrych ar eu mynegai blinder. Edrychodd Dr Herbert hefyd ar gyfansoddiad y corff er mwyn pennu’n gywir gymarebau meinwe tenau o ran y màs braster a ddosbarthwyd.

"Mae braster corff yn arbennig o niweidiol i berfformiad wrth redeg, felly mae lefelau gweithgarwch uchel a maeth synhwyrol yr un mor bwysig i ddyfarnwyr ag yw hi i’r chwaraewyr, os ydyn nhw am sicrhau’r perfformiad gorau posibl," ychwanega Peter.

Am wybodaeth bellach am labordy perfformiad uchel y brifysgol, cysylltwch â Peter Herbert p.Herbert@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476