Enwi Cairn Newton-Evans, Myfyriwr BA Y Gyfraith a Gwasanaeth Cyhoeddus yn Y Drindod Dewi Sant, yn y rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2017


20.02.2017

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi bod Cairn Newton-Evans wedi cyrraedd y rhestr fer yn y Categori Dinasyddiaeth ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2017. 

cairn newton-evans

Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru bob blwyddyn.  Mae'r Gwobrau yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo dyheadau Cymru a’i dinasyddion i fod yn wlad fodern, fywiog, gydag enw da cynyddol fel cenedl hyderus a chlyfar sy’n gwerthfawrogi arloesedd, ysbryd cymunedol, ac yn anad dim ei holl bobl. Mae naw Gwobr Dewi Sant, a rhoddir pob gwobr mewn categori penodol o weithgarwch a llwyddiant. Prif Weinidog Cymru a’i gynghorwyr a benderfynodd ar y categorïau.

Wrth gyhoeddi’r rheini a gyrhaeddodd y rownd derfynol, meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru:  “Mae’r Gwobrau yn ymwneud â dathlu pobl sydd wedi mynd yr ail filltir, gan oresgyn helbulon, neu wedi cyflawni rhywbeth sy’n ysbrydoli.  Mae pob un sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn glod i Gymru, bydd hi’n anodd dewis yr enillwyr."

Mae Cairn yn fyfyriwr yn yr ail flwyddyn ar y radd BA Y Gyfraith a Gwasanaeth Cyhoeddus.  Ef hefyd yw Prif Swyddog Gwirfoddol Cwnstabliaeth Wirfoddol  Dyfed Powys (yr Heddlu gwirfoddol).  Ac yntau’n 25 oed, ef yw’r Prif Swyddog ieuengaf yn y DG, ac ar ôl graddio ei obaith yw gallu mynd yn syth i Wasanaeth yr Heddlu arferol ar lefel Arolygydd.

Mae Cairn yn hanu o Rydaman a phan oedd yn 17 oed dioddefodd drosedd casineb homoffobaidd.  Ymosodwyd arno’n filain, gyda’r canlyniad fod angen llawdriniaeth arno.  Yn hytrach na chanolbwyntio ar effaith negyddol digwyddiad mor erchyll, penderfynodd Cairn ymuno â Gwasanaeth yr Heddlu er mwyn gallu atal ymosodiadau o’r fath rhag digwydd i bobl eraill.

 Yn 18 oed ymunodd â’r Gwnstabliaeth Wirfoddol fel Cwnstabl Gwirfoddol di-dâl â’r un pwerau ac iwnifform â Chwnstabl yr Heddlu arferol.  Mae wedi gwasanaethu fel Cwnstabl Gwirfoddol, Rhingyll Gwirfoddol, ac Arolygydd Gwirfoddol ac yn fwy diweddar fe’i dyrchafwyd yn Brif Swyddog Gwirfoddol ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, y swydd uchaf bosibl o fewn y Gwnstabliaeth Wirfoddol ac yn 25 oed ef yw’r Prif Swyddog ifancaf yn y DG.

Mae Cairn yn rhoddi 40-50 awr y mis o’i amser rhydd (weithiau cynifer â 70 awr y mis) i wasanaethu’i gymuned.  Mae’n gyfrifol am dîm mawr o Swyddogion Gwirfoddol ac mae'n arwain ar ddefnyddio gwirfoddolwyr neu ddinasyddion wrth blismona ar draws Dyfed-Powys yn ogystal â chymryd rhan mewn amryw weithrediadau a mentrau gan yr heddlu.  Mae Cairn yn eiriolwr brwdfrydig dros hawliau Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT). Mae wedi’i hyfforddi fel Swyddog Cymorth Troseddau Casineb ac mae’n ddirprwy arweinydd Rhwydwaith Staff LGBT Heddlu Dyfed Powys. Hefyd mae wedi sefydlu prosiect Cymdeithasol a Chymorth LGBT yn Sir Gaerfyrddin i gefnogi a chynghori pobl.

Nid ei swydd fel Prif Swyddog Gwirfoddol yw ei unig gyfrifoldeb.  Ym mis Medi 2015 dychwelodd i’r byd addysg ac ar hyn o bryd mae ar ei ail flwyddyn yn Y Drindod Dewi Sant yn astudio BA Y Gyfraith a Gwasanaeth Cyhoeddus.  Mae Cairn hefyd yn gwirfoddoli gyda Chadetiaid y RAF a Chadetiaid yr Heddlu ar nosweithiau yn ystod yr wythnos.  Mae Cairn yn gwirfoddoli oherwydd ei synnwyr o ddyletswydd a’i ymrwymiad i hyrwyddo hawliau LGBT ac atal yr hyn a ddigwyddodd iddo yntau rhag digwydd i’w gyd-ddinasyddion.  

Meddai Cairn:  “Mae rôl swyddog heddlu ac yn enwedig aelod o’r Gwnstabliaeth Wirfoddol yn unigryw, ac mae’n rôl sydd wedi rhoi profiad eang iawn mewn gwasanaeth cyhoeddus ac mewn rôl arwain i mi.  Mae’n anrhydedd aruthrol cael f’enwebu a chyrraedd rhestr fer Gwobr Dewi Sant yn y Categori Dinasyddiaeth 2017, am rôl rwy’n teimlo mor angerddol yn ei chylch. Rwy’n lwcus iawn i wasanaethu fy nghymuned yn ddyddiol ac mae troi profiad negyddol yn brofiad cadarnhaol er mwyn helpu pobl eraill yn rhywbeth sy’n destun balchder i mi ac yn rhywbeth na fyddwn i’n gallu’i wneud heb gefnogaeth barhaus fy nheulu, ffrindiau a chydweithwyr.”

Meddai Bronwen Williams, Darlithydd mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yn Y Drindod Dewi Sant:  “Mae Cairn yn ddyn ifanc penderfynol sy’n gweithio’n galed. Mae’n cydbwyso’i radd â’i waith gyda Heddlu Dyfed Powys, lle mae’n gweithio oriau hir.  Mae Cairn wedi helpu myfyrwyr eraill i ddod yn swyddogion gwirfoddol ac mae’n gweithio’n agos â’r Brifysgol i gael mwy o’n myfyrwyr ni yn y Gyfraith a Gwasanaeth Cyhoeddus a Gwasanaeth Cyhoeddus i mewn i’r swyddogion gwirfoddol yn Nyfed Powys. Rydym ni’n ymfalchïo’n fawr yn y gwaith mae e’n ei wneud ac mae’n llawn haeddu cael ei ddethol i fod yn y rownd derfynol.  Mae swyddogion gwirfoddol yn rhoi o’u hamser rhydd i wirfoddoli dros yr heddlu ond mae cyfrifoldeb mawr arnyn nhw i gynnal y gyfraith a darparu gwasanaeth cyhoeddus hanfodol.”

Cynhelir Seremoni Wobrwyo Dewi Sant yn y Senedd ar 23 Mawrth.